Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44517
Назва: Естетика слова і зображення у соціальних ток-шоу: український досвід
Інші назви: Aesthetics of the word and image in social tok show: ukrainian experience
Автори: Пуцята, Ірина
Putsiata, Iryna
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Пуцята І. Естетика слова і зображення у соціальних ток-шоу: український досвід / Ірина Пуцята // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 127–131. — (Соціальні комунікації та журналістика).
Bibliographic description: Putsiata I. Aesthetics of the word and image in social tok show: ukrainian experience / Iryna Putsiata // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 127–131. — (Sotsialni komunikatsii ta zhurnalistyka).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Випуск/№ : 896
Дата публікації: лют-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 111.852
[654.197
[379.823-029
3]
Теми: ток-шоу
телепередачі
телевізійний ефір
теледискусія
інфотейнмент
talk show
TV shows
television broadcast
tv discussion
infotainment
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 127-131
Початкова сторінка: 127
Кінцева сторінка: 131
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано ток-шоу як жанр масової культури. Розглянуто шоу як багатогранний засіб заповнення телевізійного ефіру, багатофункціональний аспект масової і міжособистісної комунікації. Саме композиційні особливості виділяють ток-шоу серед інших видів дискурсу і визначають його вплив на формування світогляду. Ефективність досягається за допомогою роботи по певних схемах, що і показано в цій роботі.
The article analyzes the talk show as a genre of mass culture. The show is considered as a multi-faceted means of filling the television broadcast, multifunctional aspect of mass and interpersonal communication. It is the compositional features that distinguish the talk show among other types of discourse and determine its influence on the formation of the worldview.Efficiency is achieved through work on specific schemes, as shown in this paper.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44517
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Пуцята Ірина, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.relga.ru
Перелік літератури: 1. Бирбом М. Хозяин ток-шоу / М. Бирбом // Спутник–ТВ .– 2005. – № 7. – С. 17.
2. Голодникова Ю. А. Политическое ток-шоу как всеукраинская медиа-игра / Ю. А. Голодникова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальная коммуникация». – Т. 21 (60). – 2008. – № 1. – С. 268–276.
3. Гуревич П. С. Приключения имиджа: типология телевизионного образа и параметры его восприятия / П. С. Гуревич – М. : Искусство, 1991. – 221 с.
4. Кузнецов Г. Ток-шоу: неизвестный жанр [Текст] / Г. Кузнецов. – М., 1998. – 48 с.
5. Ларина Е. Г. Ток-шоу как жанр телевизионного дискурса и его конститутивные признаки / Е. Г. Ларина // Лингвистика и межкультурная коммуникация: Материалы региональной научной конференции Поволжья и Северо-Кавказскогорегиона(19–21 апреля 2004 г.). – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2004. – С. 193–197.
6. Люис Б. Диктор телевидения : пер. с англ. / Б. Люис. – М. : Рефлекс Бук, 1973. – 130 с.
7. Могилевская Э. Ток-шоу как жанр ТВ: происхождение, разновидности, приемы манипулирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.relga.ru
References: 1. Byrbom M. Khozjayn tok-shou / M. Byrbom // Sputnyk–TV. – 2005. – No. 7. – S. 17.
2. Gholodnykova Ju. A. Polytycheskoe tok-shou kak vseukraynskaja medya-yghra / Ju. A. Gholodnykova // Uchenыe zapysky Tavrycheskogho nacyonaljnogho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskogho. – Seryja «Fylologhyja. Socyaljnaja kommunykacyja». – T. 21 (60). – 2008. – No. 1. – S. 268–276.
3. Ghurevych P. S. Prykljuchenyja ymydzha: typologhyja televyzyonnogho obraza y parametrы egho vospryjatyja / P. S. Ghurevych – M. : Yskusstvo, 1991. – 221 s.
4. Kuznecov Gh. Tok-shou: neyzvestnыj zhanr [Tekst] / Gh. Kuznecov. – M., 1998. – 48 s.
5. Laryna E. Gh. Tok-shou kak zhanr televyzyonnogho dyskursa y egho konstytutyvnыe pryznaky / E. Gh. Laryna // Lynghvystyka y mezhkuljturnaja kommunykacyja: Materyalы reghyonaljnoj nauchnoj konferencyy Povolzhjja y Severo-Kavkazskoghoreghyona (19–21 aprelja 2004). – Volghoghrad : Volghoghradskoe nauchnoe yzdateljstvo, 2004. – S. 193–197.
6. Ljuys B. Dyktor televydenyja : per. s anghl. / B. Ljuys. – M. : Refleks Buk, 1973. – 130 s.
7. Moghylevskaja E. Tok-shou kak zhanr TV: proyskhozhdenye, raznovydnosty, pryemы manypulyrovanyja [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.relga.ru
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журналістські науки. – 2018. – №896Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.