Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44515
Title: Суспільно-культурні концепти громадянськопрофесійних нових медій Польщі та України (на прикладі електронного зразка польського часопису «нова Польща» та веб-проекту газети «день» – «Україна incognita»)
Other Titles: Socio-cultural concepts of civic-professional new media of Poland and Ukraine (with the example of the electronic version of the polish magazine «new Poland» and the web-project of the newspaper «day» – «Ukraine incognita»)
Authors: Лавриш, Юліана
Lavrysh, Yuliana
Affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка
Bibliographic description (Ukraine): Лавриш Ю. Суспільно-культурні концепти громадянськопрофесійних нових медій Польщі та України (на прикладі електронного зразка польського часопису «нова Польща» та веб-проекту газети «день» – «Україна incognita») / Юліана Лавриш // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 106–116. — (Соціальні комунікації та журналістика).
Bibliographic description (International): Lavrysh Y. Socio-cultural concepts of civic-professional new media of Poland and Ukraine (with the example of the electronic version of the polish magazine «new Poland» and the web-project of the newspaper «day» – «Ukraine incognita») / Yuliana Lavrysh // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 106–116. — (Sotsialni komunikatsii ta zhurnalistyka).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Issue: 896
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 007
304
070
Keywords: веб-ресурси
суспільно-політичні концепти
«Культура»
«День»
Україна
Польща
web resources
socio-political concepts
«Culture»
«Day»
Ukraine
Poland
Number of pages: 11
Page range: 106-116
Start page: 106
End page: 116
Abstract: Кожен із нас, хто користується будь-яким із типів ґаджетів, носить у своїй кишені інформаційну матрицю, долучитись до якої може через дотик до дисплея. Мережа спонукає нас до можливості тримати весь світ на кінчиках власних пальців. Водночас присутність ґаджета у кишені дозволяє нам фіксувати ті події, які видаються важливими, а потім розміщувати на відповідних веб-ресурсах. Тобто, окрім можливості володіти інформацією, мережа дає нам змогу бути новітніми творцями контенту. Зважаючи на зміни, які відбуваються у сучасній світовій медіа-системі, у журналістській лексиці з’являється ще одне цікаве словосполучення – громадянська журналістика. Явище – абсолютно нове і доволі не вивчене, перебуває у стані постійного розвитку, як, зрештою, вся інформаційна матриця. Проте громадянська журналістика або журналістика громадян є часто майданчиком для творення веб-ресурсів, вона є суголосною із ритмом суспільних подій у певних країнах. Важливо, що сьогодні професійні веб-ресурси часто долучають платформи для творчої реалізації громадян, зокрема висловлення їхньої суспільно-політичної позиції. У фокусі нашого дослідження – електронна версія видання «Нова Польща» та веб-проекту «Україна Incognita» газети «День»
Each of us who uses any of the gadget types wears an entire information matrix in his pocket, which can be accessed through a touch of the display. The network encourages us to keep the whole world on the tips of our own fingers. At the same time, the presence of a gadget in a pocket allows us to capture those events that appear important, and then place on the relevant web resources. That is, besides the ability to have information, the network allows us to be the latest creators of content. In light of the changes taking place in the modern world media system, another interesting phrase appears in journalistic vocabulary – civil journalism. The phenomenon is absolutely new and not sufficiently studied, is in a state of constant development, as, after all, the entire information matrix. However, civilian journalism or citizen journalism is often a platform for creating web resources, it is coherent with the rhythm of social events in certain countries. It is important that today professional web resources often involve platforms for the creative realization of citizens, in particular the expression of their socio-political position. The focus of our research is the electronic version of the «New Poland» edition and the «Ukraine Incognita» web-based project of the Day newspaper
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44515
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Лавриш Юліана, 2018
URL for reference material: http://www.novpol.ru/index.php?id=394
http://incognita.day.kiev.ua/nepotribna-vladi-forma-doneczkogo-separatizmu.html
http://incognita.day.kiev.ua/pereyaslavska-ugoda-1654-roku.html
http://www.novpol.ru/index.php?id=312
http://www.novpol.ru/index.php?id=1300
http://incognita.day.kiev.ua/ukrayinske-suspilstvo-i-golokost.html
http://www.novpol.ru/index.php?id=49
http://incognita.day.kiev.ua/proznaxodzhennya-derzhavi.html
http://incognita.day.kiev.ua/nepotribna-vladi-forma-doneczkogoseparatizmu.html
http://incognita.day.kiev.ua/pereyaslavska-ugoda-1654-roku
http://incognita.day.kiev.ua/pro-znaxodzhennya-derzhavi.html
References (Ukraine): 1. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Здоровега. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
2. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003.
3. Кримський С. Заклики духовності ХХІ ст. / С. Кримський – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 32 с.
4. Лильо Т. Світоглядна журналістика : навч. посіб. / Т. Лильо. – Львів : ПАІС, 2010. – 152 с.
5. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: навч. посібник для вищих навч. закл. ІІІ-IV р. акредитації. у 2-х ч.: Ч. 1. / Й. Лось. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 376 с.
6. Пахльовська О. Дві Європи / Оксана Пахльовська // День. – 2009. – 18 грудня.
7. Простір свободи:Україна на шпальтах паризької «Культури»/ упорядкувала Богуміла Бердиховська. – Часопис «Критика», 2005. – 526 с.
8. Zecznak Klaus. Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy / Klaus Zecznak. – Wiedza Powszechna, Warszawa. – 783 s.
9. Волосюк Лешек. Папа читает «Тыгодник повшехный» [Електронний ресурс] / Лешек Волосюк // Нова Польща. – Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=394.
10. Галушко Кирило «Скрипник проти Артема: непотрібна владі форма донецького сепаратизму» [Електронний ресурс] / Кирило Галушко // Україна Incognita. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/nepotribna-vladi-forma-doneczkogo-separatizmu.html
11. Гальчинський Анатолій «Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу» [Електронний ресурс] / Анатолій Гальчинський // Україна Incognita. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/pereyaslavska-ugoda-1654-roku.html.
12. Гарамек Бронислав. С Россией за одним столом [Електронний ресурс] / Бронислав Гарамек // Нова Польща. – Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=312.
13. Катастрофа [Електронний ресурс] // Нова Польща. – Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=1300.
14. Купрієнко Олександр «Українське суспільство і Голокост» [Електронний ресурс] / Олександр Купрієнко // Україна Incognita. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/ukrayinske-suspilstvo-i-golokost.html.
15. Осадчук Богдан. «Старший брат», «дочка» чи «мати» [Електронний ресурс] / Богдан Осадчук // Нова Польща. – Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=49.
16. Удовик Сергій «Про знаходження держави» [Електронний ресурс] / Сергій Удовик. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/proznaxodzhennya-derzhavi.html
References (International): 1. Zdorovega V. Theory and methodology of journalistic creativity: Textbook. 3rd form. – Lviv: PAIS, 2008. – 276 s.
2. Kostenko L. The humanitarian aura of the nation, or defect of the main mirror. – K.: View. House «KM Academy», 2003.
3. Krymskyy S. Calls for spirituality of the twenty-first century. – K.: View. House «KM Academy», 2005. – 32 s.
4. Lylio T. World-wide journalism: A manual. – Lviv: PAIS, 2010. – 152 s.
5. Los Y. Publicism and Trends in the World: Teach. manual for higher education. shut up III-IV quarter of accreditation. In 2 hours: Ch.1. – Lviv: Publishing Center named after Ivan Franko, 2007. 376 p.
6. Pakhlovskaya Oksana. Two Europeans // Day. – December 18, 2009.
7. Space of freedom: Ukraine on the edges of the Parisian «Culture» / arranged by Bohumil Berdychovsky. – The magazine «Criticism», 2005. – 526 p.
8. Klaus Zecznak. Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy. – See Powszechna, Warszawa. – 783 s.
9. Volosyuk Leszek. The pope reads «Teddy bearer» [Electronic resource] / Leszek Volosyuk // New Poland. – Mode of access: http://www.novpol.ru/index.php?id=394.
10. Galushko Cyril «Skrypnyk v. Artem: Powerless form of Donetsk separatism» [Electronic resource] / Kirill Galushko // Ukraine Incognita. – Mode of access: http://incognita.day.kiev.ua/nepotribna-vladi-forma-doneczkogoseparatizmu.html.
11. Galchinsky Anatoliy «Pereyaslav Agreement of 1654: Historical Lessons for the Ukrainian People» [Electronic resource] / Anatoliy Galchinsky // Ukraine Incognita. – Mode of access: http://incognita.day.kiev.ua/pereyaslavska-ugoda-1654-roku .html.
12. Garameque Bronislaw With Russia at one table. [Electronic resource] / Bronislav Haramek // New Poland. – Mode of access: http://www.novpol.ru/index.php?id=312.
13. The catastrophe [Electronic resource] // New Poland. – Mode of access: http://www.novpol.ru/index.php?id=1300.
14. Kuprienko Alexander «Ukrainian Society and the Holocaust» [Electronic resource] / Alexander Kuprienko // Ukraine Incognita. – Mode of access: http://incognita.day.kiev.ua/ukrayinske-suspilstvo-i-golokost.html.
15. Osadchuk Bogdan. «Elder brother», «daughter» or «mother» [Electronic resource] / Bogdan Osadchuk // New Poland. – Mode of access: http://www.novpol.ru/index.php?id=49.
16. Udovik Sergiy «On finding the state» [Electronic resource] / Sergei Udovik. – Mode of access: http://incognita.day.kiev.ua/pro-znaxodzhennya-derzhavi.html
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2018. – №896Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.