Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44511
Title: Базові елементи й особливості підготовки журналіста-оператора
Other Titles: Basic elements and features of journalist-operator’s preparation
Authors: Максимович, Мирослав
Maksymovich, Myroslav
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Максимович М. Базові елементи й особливості підготовки журналіста-оператора / Мирослав Максимович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 71–77. — (Теорія і практика журналістики).
Bibliographic description (International): Maksymovich M. Basic elements and features of journalist-operator’s preparation / Myroslav Maksymovich // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 71–77. — (Teoriia i praktyka zhurnalistyky).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Issue: 896
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 070
778.53]– 057.875
378.091.2
Keywords: телевізійний оператор
операторська майстерність
візуальні технології
професійна освіта
специфіка роботи
camera operator
cameraman’s skills
visual technologies
professional education
specificity of work
Number of pages: 7
Page range: 71-77
Start page: 71
End page: 77
Abstract: Розглянуто базові елементи й особливості підготовки журналіста-оператора, які ґрунтуються на комплексному підході до викладу фахових дисциплін і засвоєнні студентами міждисциплінарних знань. Професійні навички журналіста-оператора мають містити не лише технічні аспекти (роботу з камерою, якість зображення, композицію, кут зйомки, освітлення), але й розуміння вимог сучасної журналістики та володіння усіма її жанрами, знання основ психології, ознайомлення зі специфікою кіновиробництва.
In this article you will read about professional aspects of preparation of journalistsoperators. They are based on a complex access to teaching professional disciplines and learning connected with other subjects. Professional education of a journalist-operator has to include not only technical skills (work with camera and other TV machinery, quality of image, composition, angle and place of filming, lightning, knowledge of directing’s and montage’s foundations). Such education has to combine understanding of modern journalistic requisitions, knowledge of all its genres and possibility to use them, familiarization with specificity of film production etc. This type of journalists-operators’ preparation will help to prepare multipurpose workers of mass media who will be able to satisfy informational and aesthetic inquiries of audience and demanded traditional and new media. Beside this, future professionals of traditional and new media have to work out inside of themselves psychological stability and professional erudition. Also they have to be communicative. These skills will help them to avoid stress in their work. Professional journalist-operator has to predict thoughts of people that he is interviewing and fix needed for material phrases and words in time. In work of journalist-operator artistic taste is very important. It is not enough to know only technical characteristic of a camera, laws of light and composition.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44511
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Максимович Мирослав, 2018
URL for reference material: http://journlib.univ.kiev
http://evartist.narod.ru/text6/30.htm
http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_1_6
http://journlib.univ.kiev.ua/index
References (Ukraine): 1. Білоус О., Темех Н. Методичні поради молодим телевізійним репортерам і операторам / Оксана Білоус, Наталія Темех // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 280–327.
2. Головня А. Мастерство кинооператора / Анатолий Головня. – М. : ВГИК, 2009. – 239 с.
3. Гоян В. Телерепортер як професія: творчо-виробничі аспекти сучасної репортажної тележурналлістки [Електронний ресурс] / Василь Гоян. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev. ua/index.php?act=article&article=2314
4. Дмитровський З. Телевізійна журналістика [навч. посіб] / Зенон Дмитровський. – 2-ге вид. – Львів : ПАІС, 2006. – 208 с.
5. Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. – К. : Академвидав, 2013. – 317 с.
6. Кузнецов Г. Профессия оператора: между техникой и искусством [Электронный ресурс] / Григорий Кузнецов. – Режим доступa: http://evartist.narod.ru/text6/30.htm
7. Лебедев М. Интервью с телеоператором Юрием Андреевичем Фëдоровым [Электронный ресурс] / Михаил Лебедев. – Режим доступа: 1tvs.com.ua/articles/intervyu-s-teleoperatorom-yuriem-andreevichem-fyodorovyim.
8. Лєбєдєв М. Майстерність телеоператора. Історія професії [Електронний ресурс] / Михайло Лєбєдєв. – Режим доступу: 1tvs.com/ua/articles/masterstvo-teleoperatora-istoriya-professii/
9. Лєбєдєв О., Прядко О. Пластичність кінематографічного зображення та її складові / Олексій Лєбєдєв, Олександр Прядко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2013. – Вип. 13. – С. 160–168.
10. Лісневська А. Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерів [Електронний ресурс] / Аліна Лісневська // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_1_6.
11. Лісневська А., Коженовська Т. Мистецтво телевізійного репортажу : навч.-метод. посіб. / Аліна Лісневська, Тетяна Коженовська. – Луганськ, 2013. – 190 с.
12. Мащенко І. Енциклопедія електронних мас-медіа: в 2-х т. / Іван Мащенко. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – Т. 2. Термінологічний словник основних понять та виразів: телебачення, радіомовлення, кіно, відео, аудіо. – 512 с.
13. Медынский С. Оператор: Пространство. Кадр : учеб. пособ. / Сергей Медынский. – М. : Аспект Пресс. – 2004. – 111 с.
14. Недопитанський М. Журналістська майстерність: репортерський досвід [практ. посіб] / Микола Недопитанський. – К., 2009. – 76 с.
15. Польська Я., Чернявська Л. Роль оператора у втіленні авторського задуму в дискурсі молодіжного ТБ (на прикладі програми «Універ» каналу «Юніверс-ТБ») / Я. Польська, Л. Чернявська // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – Ч. 1. – С. 151–156.
16. Тернова А. Технологічні прийоми операторської майстерності при підготовці якісного аудіовізуального матеріалу / Алла Тернова // Молодий вчений. – 2014. – Ч. 1. – С. 245–249.
17. Шевченко В. Операторська майстерність : [навч. посіб.] / Володимир Шевченко. – Харків : Майдан, 2012. – 104 с.
References (International): 1. Bilous O., Temekh N. Metodychni porady molodym televizijnym reporteram i operatoram / Oksana Bilous, Natalija Temekh // Televizijna j radiozhurnalistyka. – Ljviv, 2000. – Vyp. 3. – S. 280–327.
2. Gholovnja A. Masterstvo kynooperatora / Anatolyj Gholovnja. – M.: VGhYK, 2009. – 239 s.
3. Ghojan V. Telereporter jak profesija: tvorcho-vyrobnychi aspekty suchasnoji reportazhnoji telezhurnalistky [Elektronnyj resurs] / Vasylj Ghojan. – Rezhym dostupu: http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=2314
4. Dmytrovsjkyj Z. Televizijna zhurnalistyka : [navch. posib] – 2-ghe vyd. / Zenon Dmytrovsjkyj. – Lviv : PAIS, 2006. – 208 s.
5. Zhurnalistyka: slovnyk-dovidnyk / avt.-uklad. I. L. Mykhajlyn. – K. : Akademvydav, 2013. – 317 s.
6. Kuznecov Gh. Professyja operatora: mezhdu tekhnykoj y yskusstvom [Эlektronnыj resurs]/ Ghryghoryj Kuznecov. – Rezhym dostupa: http://evartist.narod.ru/text6/30.htm
7. Lebedev M. Yntervjju s teleoperatorom Juryem Andreevychem Fëdorovыm [Elektronnyj resurs] / Mykhayl Lebedev. – Rezhym dostupa: 1tvs.com.ua/articles/intervyu-steleoperatorom-yuriem-andreevichem-fyodorovyim.
8. Ljebjedjev M. Majsternistj teleoperatora. Istorija profesiji [Elektronnyj resurs] / Mykhajlo Ljebjedjev. – Rezhym dostupu: 1tvs.com/ua/articles/masterstvoteleoperatora-istoriya-professii
9. Ljebjedjev O., Prjadko O. Plastychnistj kinematoghrafichnogho zobrazhennja ta jiji skladovi / Oleksij Ljebjedjev, Oleksandr Prjadko // Naukovyj visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu teatru, kino i telebachennja imeni I. K. Karpenka-Karogho. – 2013. – Vyp. 13. – S. 160–168.
10. Lisnevsjka A. Rezhysersjko-operatorsjki aspekty fakhovoji pidghotovky televizijnykh reporteriv [Elektronnyj resurs] / Alina Lisnevsjka // Synopsys: tekst, kontekst, media. – 2015. – No. 1. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_1_6.
11. Lisnevsjka A., Kozhenovsjka T. Mystectvo televizijnogho reportazhu : navch.-metod. posib. / Alina Lisnevsjka, Tetjana Kozhenovsjka. – Lughansjk, 2013. – 190 s.
12. Mashhenko I. Encyklopedija elektronnykh mas-media: v 2-kh t. / Ivan Mashhenko. – Zaporizhzhja: Dyke pole, 2006. – T. 2. Terminologhichnyj slovnyk osnovnykh ponjatj ta vyraziv: telebachennja, radiomovlennja, kino, video, audio. – 512 s.
13. Medыnskyj S. Operator: Prostranstvo. Kadr: Uchebnoe posobye / Serghej Medыnskyj. – M. : Aspekt Press. – 2004. – 111 s.
14. Nedopytansjkyj M. Zhurnalistsjka majsternistj: reportersjkyj dosvid : [prakt. posib]/ Mykola Nedopytansjkyj. – K., 2009. – 76 s.
15. Poljsjka Ja., Chernjavsjka L. Rolj operatora u vtilenni avtorsjkogho zadumu v dyskursi molodizhnogho TB (na prykladi proghramy «Univer» kanalu «Junivers-TB») / Ja. Poljsjka, L. Chernjavsjka // Derzhava ta reghiony. Serija: Socialjni komunikaciji. – 2010. – Ch. 1. – S. 151–156.
16. Ternova A. Tekhnologhichni pryjomy operatorsjkoji majsternosti pry pidghotovci jakisnogho audiovizualjnogho materialu / Alla Ternova // Molodyj vchenyj. – 2014. – Ch. 1. – S. 245–249.
17. Shevchenko V. Operatorsjka majsternistj [navch. posib.]/ Volodymyr Shevchenko. – Kh. : Majdan, 2012. – 104 s.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2018. – №896Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.