Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44510
Title: Технології рефлексивного управління людьми в російських змі та протидія їм
Other Titles: Technologies of reflective management of humans russian media and fight against it
Authors: Кузнецова, Олена
Kuznetsova, Olena
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Кузнецова О. Технології рефлексивного управління людьми в російських змі та протидія їм / Олена Кузнецова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 63–70. — (Теорія і практика журналістики).
Bibliographic description (International): Kuznetsova O. Technologies of reflective management of humans russian media and fight against it / Olena Kuznetsova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 896. — P. 63–70. — (Teoriia i praktyka zhurnalistyky).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки, 896, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки
Issue: 896
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 32.019.51
070(470
571)
Keywords: технології рефлексивного управління людьми в ЗМІ
інформаційнопсихологічна небезпека ЗМІ
єдина українська система інформаційно-психологічного протиборства з російськими ЗМІ
індивідуальні методи протистояння мас-медійному інформаційно-психологічному впливу
information-psychological danger ofmass media
a unified Ukrainian system of information-psychological resistance to the Russian mass media
individual methods of defence and resistance to the mass-media information-psychological influence
Number of pages: 8
Page range: 63-70
Start page: 63
End page: 70
Abstract: Охарактеризовано інформаційно-психологічну небезпеку технологій рефлексивного управління людьми в російських ЗМІ, виявлено їх маніпулятивний вплив на свідомість, психіку через правдоподібну, спотворену, вибіркову, неповну інформацію, яка, змінює ціннісні орієнтири, знижує психічне здоров’я, сприяє людським, матеріальним, територіальним втратам України. Виявлено, що інформаційно-психологічні технології рефлексивного управління людьми в російських ЗМІ деформують свідомість, психіку і є не тільки проблемою України, а й проблемою країн Європи, Америки, що здійснюють санкції проти Росії. Використовуючи інформаційно-психологічні технології рефлексивного управління людьми, російські ЗМІ втілюють мету кремлівських керманичів – визнати російську мову в Україні державною, погодитися на московський сценарій урегулювання війни на Донбасі: здійснити федералізацію України, приєднати її частинами до Євроазійського Союзу. Запропоновано створити єдину українську систему інформаційно-психологічного протиборства з російськими ЗМІ, систематично здійснювати медіаосвіту, рекомендовано індивідуальні методи захисту й протистояння мас-медійному інформаційнопсихологічному впливу технологій рефлексивного управління людьми
It is described the informatively-psychological danger of technologies of reflexive management to influence on Russian people by mass-media. It is revealed manipulative influence on consciousness, psyche of people through the plausible, selective, incomplete information, which changes the valued reference-points, reduces a psychical health, and assists the human, material, territorial losses of Ukraine. It is educed that informatively-psychological technologies of reflective management of people by Russian mass-media deform consciousness, psyche and is not only the problem of Ukraine but also problem of countries of Europe, America, that carry out approvals against Russia. Using informatively-psychological technologies of reflective management, the Russian mass-media incarnate the aim of the Kremlin steering – to admit Russian in Ukraine state, to agree with the Moscow scenario of adjustment war on Donbas: to carry out federalization of Ukraine, and to add it to Euro-Asian Union. It is suggested to create the single Ukrainian system of the informatively-psychological opposing with Russian mass-media, systematic carry out mediaeducation, also it is recommended to create individual methods of defence and opposition to informativelypsychological influence of mass-media by technologies of reflexive management of people.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44510
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Кузнецова Олена, 2018
URL for reference material: http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/resource
http://www.nmckherson.gov.ua/
https://books.google.com.ua/books?id=-dK2pG12
http://www.partner-inform.de/partner/detail/2007/6/272/2445
http://health-ua.com/article/5219-
http://kennankyiv.org/wpcontent/uploads/2016/02/Shutov_werstka_Agora_V15_final.pdf
http://www.nmckherson.gov.ua/index.php/
https://books.google.com.ua/books?id=-dK2pG12xEEC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=
http://health-ua.com/article/5219-nformatcjnopsihologchna-vjna-yaknova-zagroza-zdorovyu-naselennya-ukrani-re
http://kennankyiv.org/wpcontent/uploads/2016/02/Shutov_
References (Ukraine): 1. Вітюк Н. Медіакомпетентність як умова інформаційно-психологічної безпеки особистості та суспільства // http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/resource
2. Виноградчий В. І. Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки // http://www.nmckherson.gov.ua/ index.php/pedagogichna-storinka
3. Гулай В. Загрози інформаційній безпеці особи в контексті розгортання «гібридної війни» та збройної агресії Російської Федерації проти України: нові реалії інформаційно-психологічної війни / В. Гулай // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової війни): Збірка тез доповідей Міжнародної наукової конференції 21–23 жовтня 2015 р. – Львів : НАСВ, 2015. – С. 10–12.
4. Информационная война проти Российской Федерации: институлизация информационного пространства в контексте реализации Стратегии национальной безопасности РФ. Материалы круглого стола. – М. : Научный эксперт, 2011. – 112 с. // https://books.google.com.ua/books?id=-dK2pG12 xEEC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=информационно-психологическая+опасность+сми&source=bl&ots =_sFX-EnWuH&sig=nabQD0FNHSdTC7Tv0RXp26TZitM&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj31saOr OTZA hWsA5oKHVPlAe4Q6AEITDAF#v=onep
5. Левицкий В.Информационно-психологическая безопасность личности [Электронный ресурс] / В. Левицкий // Партнер. Ваш партнер в Германии. – 2007. – № 6 (117). –Режим доступа: http://www.partner-inform.de/partner/detail/2007/6/272/2445.
6. Маркова М. В. Інформаційно-психологічна війна як нова загроза здоров’ю населення України: реальність небезпеки та напрями протидії// Здоров’я України //http://health-ua.com/article/5219- nformatcjnopsihologchna-vjna-yak-nova-zagroza-zdorovyu-naselennya-ukrani-re
7. Марута Н. О., Маркова Н. О. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання / Н. О. Марута, М. В. Маркова // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, Вип. 3 (84). – С. 21–28.
8. Хворост Х. Ю. Інформаційно-психологічний вплив у розрізі безпеки здоров’я // Наука і освіта. No. 2–3, 2016. – С. 184–190.
9. Фролова О. М. Інформаційнопсихологічні впливи з боку РФ як фактор національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 112 (Частина ІI), 2013. – С. 21–26.
10. Шутов Р. Стратегія та можливості інформаційно-психологічного впливу // Агора, 2016. – № 5. – С. 53–58 // http://kennankyiv.org/wpcontent/uploads/2016/02/Shutov_werstka_Agora_V15_final.pdf
References (International): 1. Vitjuk N. Mediakompetentnistj jak umova informacijno-psykhologhichnoji bezpeky osobystosti ta suspiljstva // http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/resource
2. Vynoghradchyj V. I. Suchasni informacijni tekhnologhiji, informacijni nebezpeky // http://www.nmckherson.gov.ua/index.php/ pedagogichna-storinka
3. Ghulaj V. Zaghrozy informacijnij bezpeci osoby v konteksti rozghortannja «ghibrydnoji vijny» ta zbrojnoji aghresiji Rosijsjkoji Federaciji proty Ukrajiny: novi realiji informacijnopsykhologhichnoji vijny / V. Ghulaj // Ljudyna i tekhnika u vyznachnykh bytvakh svitovykh vojen KhKh stolittja (do 70-richchja zavershennja Drughoji svitovoji vijny): Zbirka tez dopovidej Mizhnarodnoji naukovoji konferenciji 21–23 zhovtnja 2015 r. – Ljviv : NASV, 2015. – S. 10–12.
4.Ynformacyonnaja vojna proty Rossyjskoj Federacyy: ynstytulyzacyja ynformacyonnogho prostranstva v kontekste realyzacyy Strateghyy nacyonaljnoj bezopasnosty RF. Materyalы krughlogho stola. – M. : Nauchnyj ekspert, 2011. – 112 s. // https://books.google.com.ua/books?id=-dK2pG12xEEC&pg=PA75&lpg=PA75&dq= ynformacyonno-psykhologhycheskaja+opasnostj+smy&source=bl&ots=_sFX-EnWuH&sig=nabQD0F NHSdTC7Tv0RXp26TZitM&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj31saOrOTZAhWsA5oKhVPlAe4Q6AEITDAF# v=onep
5. Levyckyj V. Ynformacyonno-psykhologhycheskaja bezopasnostjlychnosty [Elektronnyj resurs] / V. Levyckyj // Partner. Vash partner v Ghermanyy. – 2007. – No. 6 (117). – Rezhym dostupa: http://www.partner-inform.de/partner/detail/2007/6/272/2445.
6. Markova M. V. Informacijnopsykhologhichna vijna jak nova zaghroza zdorov'ju naselennja Ukrajiny: realjnistj nebezpeky ta naprjamy protydiji // Zdorov'ja Ukrajiny //http://health-ua.com/article/5219-nformatcjnopsihologchna-vjna-yaknova-zagroza-zdorovyu-naselennya-ukrani-re
7. Maruta N. O., Markova N. O. Informacijnopsykhologhichna vijna jak novyj vyklyk suchasnosti: stan problemy ta naprjamky jiji podolannja / N. O. Maruta, M. V. Markova // Ukrajinsjkyj visnyk psykhonevrologhiji. – 2015. – T. 23, vyp. 3 (84). – S. 21–28.
8. Khvorost Kh. Ju. Informacijno-psykhologhichnyj vplyv u rozrizi bezpeky zdorov'ja //Nauka i osvita, No. 2–3, 2016. – S. 184–190.
9. Frolova O. M. Informacijno-psykhologhichni vplyvy z boku RF jak faktor nacionaljnoji bezpeky Ukrajiny // Aktualjni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vyp. 112 (Chastyna II), 2013. – S. 21–26.
10. Shutov R. Strateghija ta mozhlyvosti informacijno-psykhologhichnogho vplyvu // Aghora, 2016. – No. 5. – S. 53–58 // http://kennankyiv.org/wpcontent/uploads/2016/02/Shutov_ werstka_Agora_V15_final.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2018. – №896Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.