Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44455
Title: Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень
Other Titles: Motivation for capitalization of human potential of rural settlements
Authors: Гальків, Л. І.
Галаз, Л. В.
Halkiv, L.
Halaz, L.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Гальків Л. І. Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень / Л. І. Гальків, Л. В. Галаз // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 49–56. — (Проблеми управління).
Bibliographic description (International): Halkiv L. Motivation for capitalization of human potential of rural settlements / L. Halkiv, L. Halaz // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 897, випуск 2. — P. 49–56. — (Problemy upravlinnia).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 897, випуск 2, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 897, випуск 2
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 331.5.024
63
Keywords: мотивація
людський потенціал
людський капітал
зайнятість
сільські поселення
суспільні дисбаланси
матеріальні мотиви
motivation
human potential
human capital
employment
rural settlements
social imbalances
material grounds
Number of pages: 8
Page range: 49-56
Start page: 49
End page: 56
Abstract: Розкрито результати дослідження сутності мотивації у новітніх наукових публікаціях. Виокремлено три ключові підходи до трактування мотивації: з позиції спонукання до діяльності, з позиції складової свідомості особистості; з позиції динамічного процесу. Подано авторське бачення мотивації, яке розглядається у контексті чинників, які вмотивовують людський потенціал до його капіталізації. Носії капіталізованого людського потенціалу розглядаються як зайняте на ринку праці населення. Доведено, що сільські поселення України є важливою складовою її стратегічних переваг. Досліджено специфіку мотивації капіталізації людського потенціалу сільських поселень. Виділено типові причини дисбалансу мотивації зайнятості на користь міських поселень. Вони пов’язані із бідністю, специфікою локальних ринків праці, станом соціальної інфраструктури села, рівнем трудової міграції, наявністю низькопродуктивної та відсутністю інноваційної зайнятості сільського населення. Окреслено проблеми низького інноваційного потенціалу сільських територій. Обґрунтовано дестимулятори мотивації ефективної зайнятості на сільськогосподарських підприємствах, серед яких істотне значення мають такі: непрозорі механізми формування цін на сільськогосподарську продукцію, чинна структура заробітної плати, ступінь залучення банківських кредитів тощо. Оцінено вплив стажу працівників, їх вік, умови праці, статусне становище у трудовому колективі, наявність соціально відповідальної діяльності на формування основи високої мотивації трудової діяльності.
The article reveals the research results of the motivation essence in the modern scientific publications. Three major approaches to the interpretation of motivation were outlined: from the point of view of stimulus to activity; from the point of view of personality’s consciousnesses component; form the point of view of dynamic process. There was presented the author’s vision of motivation, which is considered in the context of factors that motivate the human potential for its capitalization. It is proved that rural settlements of Ukraine are an important part of its strategic advantages. The specifics of motivation for human potential of rural settlements capitalization was investigated. The typical reasons for imbalance of employment motivation in favour of urban settlements were outlined. They are caused by poverty, the specifics of the local labour markets, the condition of the village social infrastructure, the level of labour migration, the presence of low-productive and the absence of innovative employment of rural population. The issues of low innovative potential of rural territories were outlined. There were substantiated disintegrators of effective employment motivations at agricultural enterprises, among which the following are essential: non-transparent mechanisms for creating the prices for agricultural products, the current structure of the salary, the level of bank credits engagement etc. The influence of employees’ experience, their age, work conditions, the status in the work team, the presence of social-responsible activity upon the creation of the basis of labour activity high motivation was assessed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44455
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Гальків Л. І., Галаз Л. В., 2018
URL for reference material: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb
http://ukrstat.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
References (Ukraine): 1. Кузьмін О. Є. (2015). Взаємозв’язок понять “мотивація” та “мотивування” у системі мотивування персоналу підприємств / О. Є. Кузьмін, О. М. Бодарецька // Бізнес Інформ. – № 1. – С. 347–352.
2. Кіріченко О. В. (2015), Сучасна інтерпретація поняття “мотивація” / О. В. Кіріченко // Економічний форум. – № 1. – С. 282–286.
3. Калініченко А. В. (2013). Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття / А. В. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 42, С. 417–420.
4. Єлець О. П. (2016). Мотивація інноваційної діяльності персоналу / О. П. Єлець // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Вип. 2. – С. 78–83.
5. Осіпова А. Ю. (2015). Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету “Економічні науки”. – № 4(1). – С. 54–59.
6. Павлик В. П. (2016). Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами / В. П. Павлик // Економіка АПК, № 4. – С. 81–88.
7. Карий О. І. (2008). Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на формування середовища проживання українських міст / О. І. Карий, Н. Ю. Глинський // Економічний простір, № 20/2. – С. 72–83.
8. Гальків Л. І. (2010). Втрати людського капіталу: теорія й методологія дослідження та діагностика : монографія / Л. І. Гальків – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, – 232 с.
9. Петрович Й. М.. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз. – С. 339–345 // available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb.
10. Семикіна М. В. (2009), Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії : монографія / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова – Кіровоград: КОД. – 200 с.
11. Е. М. Лібанова (2016). Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : колект. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К. – 328 с.
12. Краєвська Г. О. (2017). Мотивація проживання в сільських поселеннях України / Г. О. Краєвська // Демографія та соціальна економіка. – № 3. – С. 149–161.
13. Т. А. Заяць, (2017). Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / за ред. Т. А. Заяць ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К.. – 298 с.
14. Герчиков В. И. (2008). Управление персоналом: работник – самый эффективный ресурс компании: Учеб. пособие / В. И. Герчиков. – М.: ИНФРА-М, – 282 с.
15. Гальків Л. І. (2018). Сутність та специфіка високотехнологічних послуг / Л. І. Гальків, І. В. Розум // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 травня 2018 року). – Полтава: Центр фінансовоекономічних наукових досліджень. – С. 31–33.
16. Офіційний сайт Державної служби статистики України //available at: http://ukrstat.gov.ua.
References (International): 1. Kuzmin O. Ye., Bodaretska O. M. (2015). Relationship Between the Concepts of “Motivation” and “Motivating” in the System of Motivating the Staff of Enterprises . Business Inform. No 1, 347–352.
2. Kirichenko O. (2015). Theoretical aspects of the term “motivation” with a modern twist. Economic forum. No 1, 282–286.
3. Kalinichenko A. V. (2013). Motivation and motivational process: the nature and concept. Bulletin of the Economy of Transport and Industry. No 42, 417–420.
4. Yelets O. P. (2016). The motivation of innovation activity of personnel. Economic Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. No 2, 78–83.
5. Osipova а. Y. Мotivation as a part of the mechanism of ensuring effective use of the personnel in the light industry (2015). Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences. No 4 (1), 54–59.
6. Pavlyk V. P. (2016). Motivation of the employees within the framework of efficient management of agricultural enterprises. Ekonomika APK. No 4, 81–88.
7. Karyy O. І. Hlynskyy N. Y. (2008). Analysis of the influence of external and internal factors on the formation of the living environment of Ukrainian cities. Economic space. No 20, 72–83.
8. Нalkіv L. I. (2010). Loss of human capital: theory and methodology of research and diagnostics: monograph. Lviv Academy of Commerce – 232 р.
9. Petrovich I. M., Halaz L. V. (2012) Мotivation aspects for the labor potential of industrial enterprises. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb.
10. Semikina M. V., Ishchenko N. A., Rodionova M. O. (2009). Motivation for effective employment: problems, trends, strategy selection: monograph. Kirovograd: KOD – 200 р.
11. Libanova E. M. (Eds). (2016). Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development: a collective monograph. Institute of Demography and Social Studies named after M. V. Ptuha of the National Academy of Sciences of Ukraine – 328 р.
12. Krayevska H. О. Motivation of residence in rural settlements of Ukraine. Demography and Social Economy, 2017, No 3, 149–161.
13. Zayats T. A. (Eds). (2017). Transformation of rural settlement in Ukraine: collective monograph. Institute of Demography and Social Studies named after M. V. Ptuha of the National Academy of Sciences of Ukraine – 298 р
14. Gerchikov V. I. (2008). Personnel management: an employee is the most effective resource of a company: Textbook. – M .: INFRA-M, – 282 p.
15. Нalkіv L. I., Rozum I. V. (2018). The essence and specificity of high-tech services. Current state and prospects of economic development, accounting and law: Sb. thesis add International science-practice conf. (Poltava, May 14, 2018). – Poltava: Center for Financial and Economic Research, pp. 31–33.
16. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2018. – №897Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.