Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44450
Title: Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери
Other Titles: Evaluation of the collective means of placement activity as recreational sphere organizations
Authors: Бондаренко, Ю. Г.
Кулиняк, І. Я.
Bondarenko, Yu.
Kulyniak, I.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Бондаренко Ю. Г. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери / Ю. Г. Бондаренко, І. Я. Кулиняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 3–15. — (Проблеми економіки).
Bibliographic description (International): Bondarenko Yu. Evaluation of the collective means of placement activity as recreational sphere organizations / Yu. Bondarenko, I. Kulyniak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 897, випуск 2. — P. 3–15. — (Problemy ekonomiky).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 897, випуск 2, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 897, випуск 2
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 338.48 (477)
Keywords: колективні засоби розміщення
спеціалізовані засоби розміщення
готелі
санаторії
хостели
рекреаційна сфера
організації рекреаційної сфери
санаторнокурортна сфера
collective means of placement
specialized means of placement
hotels
sanatoriums
hostels
recreational sphere
recreation sphere organizations
sanatorium-andhealth-resort sector
Number of pages: 13
Page range: 3-15
Start page: 3
End page: 15
Abstract: На основі статистичних даних проаналізовано діяльність колективних засобів розміщення організацій рекреаційної сфери з поділом на дві групи: готелі та аналогічні засоби розміщення і спеціалізовані засоби розміщення. Виявлено ступінь розвитку рекреаційної галузі України за допомогою статистичного аналізу динаміки кількості КЗР за їх видами та чисельності розміщених у них осіб протягом 2014–2016 рр., проаналізовано рівень доходів від наданих послуг КЗР. Простежено залежність кількості розміщених осіб у готелях та в аналогічних засобах розміщення у 2016 р. від рівня наданого сервісу на основі додаткових структурних підрозділів КЗР за типами засобів та регіонами. Ранжування дало змогу вибрати області-лідери, згрупувавши їх воєдино, та області, які мають найбільшу кількість рекреаційних ресурсів для розвитку свого потенціалу та туристичної інфраструктури в регіоні. Проведений аналіз в Україні виявив незаповненість номерів КЗР і подекуди половину з можливого. Окреслено проблеми ефективного функціонування організацій рекреаційної сфери та визначено можливі напрями їх вирішення
This scientific paper evaluates the activity of collective means of placement as recreational sphere organizations on the basis of statistical data divided into two groups: hotels and similar means of placement and specialized means of placement. This paper focuses on the analysis of the degree of the recreational industry development of Ukraine by means of statistical analysis of the dynamics of the number of CMP by their types and the number of persons placed there during 2014–2016. The article also analyzes the level of income from the services provided by the CMP. This article highlights the dependence of the number of people accommodated in hotels and similar facilities in 2016 on the level of the service provided on the basis of additional structural units of CMP according to the types of funds and regions. The article deals with the ranking of regions and selecting regions with the largest amount of recreational resources for developing their potential and tourist infrastructure. Also the authors reveal the incompleteness of the rooms in CMP. Moreover, this paper defines the basic problems of effective functioning of recreational sphere organizations in Ukraine and the ways of its elimination
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44450
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я., 2018
URL for reference material: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3168
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_12
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5851
https://tsn.ua/blogi/themes/tourism/morshin-sonniy-kurort-de-lyublyat-seks-754615.html
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/metod_15.php?ind_page=si&vid=1&ozn_news=6&code=24&show2=1
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/338/338_2015.htm
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр
https://tsn.ua/blogi/themes/tourism/morshinsonniy-kurort-de-lyublyat-seks-754615.html
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/metod_15.php?ind_page=si&vid=1&ozn_news=
http://www.ukl
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr
References (Ukraine): 1. Горбаль У. (2007). Рекреаційний потенціал як об’єкт наукового аналізу в суспільній географії / У. Горбань // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна.– Вип. 34. – C 52–55.
2. Багрій М. В. (2014). Кластер – перспективний напрям розвитку туристично-рекреаційного регіону / М. В. Багрій // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – № 6. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3168.
3. Дубодєлова А. В. (2014). Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні / А. В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк, Ю. Г. Бондаренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – Вип. 24.6. – С. 195–201.
4. Зайцева В. М. (2016) Особливості формування туристичних кластерів у Запорізькому регіоні / В. М. Зайцева // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 10. – С. 586–590.
5. Мальська М. П. (2018). Адаптація підприємств індустрії гостинності до вимог зовнішнього середовища / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Мункачій // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – Вип. 1. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_12.
6. КовальоваЮ. М. (2008) Практичні приклади функціонування кластерів у світі / Ю. М. Ковальова, Н. В. Алишева // Механізм регулювання економіки. – № 3 (2), Т. 1. – С. 92–100.
7. Ковальчук І. Є. (2014). Проблеми та перспективи кластеризації туристичної галузі Закарпаття / І. Є. Ковальчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. – Вип. 1. – С. 67–71.
8. Ціханов- ська В. М. (2015). Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності / В.М. Ціхановська, С. Я. Ковальчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Економіка і менеджмент”. – Вип. 13. – С. 4–7.
9. Копець Г. Р. (2012). Маркетингові аспекти діяльності туристичних кластерів в Україні / Г. Р. Копець, Я. М. Клімковська // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – № 749. – С. 424–428.
10. Савіцька О. П. (2012). Формування туристичної привабливості території / О. П. Савіцька, Н. В. Савіцька, І. Я. Кулиняк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – Вип. 22.15. – С. 148–154.
11. Скарга О. О. (2018). Напрями інтеграції України в світовий ринок туристичних послуг в умовах глобалізації / О. О. Скарга // Економічний простір. – № 130. – С. 36–49.
12. Галасюк С. С. (2008). Структура ринку засобів розміщення Одеського регіону / С. С. Галасюк, О. В. Гусєва // Науковий вісник. – Вип. 18 (52). – С. 3–13.
13. Герасименко В. Г. (2004). Состояние и перспективы развития курортно-рекреационного комплекса Одесского региона / В. Г. Герасименко, Н. М. Кузнецова. – Одесса: ЦНТЭИ. – С. 115–120.
14. Милашко О. Г. (2014). Колективні засоби розміщення як об’єкт статистичного вивчення / О. Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Вип. 2. – С. 202–206.
15. Вострікова А. В. (2013). Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України / А. В. Вострікова // Географія та туризм. – Вип. 25. – С. 59–66.
16. Ведмідь Н. (2012). Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності / Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного універси- тету. – № 6. – С. 72–83.
17. Гальків Л. І. (2017). Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери / Л. І. Гальків, О. З. Сорочак // Ефективна економіка (електронне фахове видання)– Дніпропетровський державний аграрний університет. – №11. – available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5851.
18. Гуменюк В. В. (2013). Фінансування санаторно-курортних послуг в дискурсі соціального страхування / В. В. Гуменюк // Економічний вісник Донбасу. – №1. – С. 114–118.
19. Мазаракі А.А. (2013). Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку / А. А. Мазаракі, Н.І. Ведмідь // Економіка розвитку. – № 3. – С. 51–55.
20. Нєжнік О. (2015). Аналіз чинного законодавства у сфері державного управління санаторно-курортним комплексом України / О. Нєжнік // Актуальні проблеми державного управління.. – Вип. 2. – С. 106–111.
21. Моршин: сонний курорт, де люблять секс // available at: https://tsn.ua/blogi/themes/tourism/morshin-sonniy-kurort-de-lyublyat-seks-754615.html.
22. Економічна статистика / Економічна діяльність / Туризм / Методологічні пояснення available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/metod_15.php?ind_page=si&vid=1&ozn_news=6&code=24&show2=1.
23. Наказ Державної служби статистики України “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-КЗР (річна) “Звіт про діяльність колективного засобу розміщення за 20__ рік” (юридичні особи) та №1-КЗР (річна) “Звіт про діяльність колективного засобу розміщення за 20__ рік” (фізичні особи-підприємці)” від 20.11.2015 р. № 338 // available at: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/338/338_2015.htm.
24. Колективні засоби розміщення в Україні у 2014 році.: Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 200 с.
25. Колективні засоби розміщення в Україні у 2015 році: Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 200 с.
26. Колективні засоби розміщення в Україні у 2016 році: Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2017. – 200 с.
27. Індекс інфляції. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.
28. Галасюк С. С. Мотель як основний тип готельних підприємств автотуризму / С. С. Галасюк // Економіка та суспільство: електр. наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Вип. 3. – C. 165–170.
29. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 р. №325/95-ВР із змінами і доповненнями // available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.
References (International): 1. Horbal U. (2007). Recreation potential as an object of scientific analysis in social geography. Visnyk of Lviv National University. [Lviv National University Bulletin] Series: geographic. No 34, 52–55.
2. Bahrii M. V. (2014). Cluster – a promising direction for the development of the tourist-recreational region. Electronic scientific special edition “Effective economy”. No 6. Retrived from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3168.
3. Dubodielova A. V., Kulyniak I. Ya, Bondarenko Yu.H. (2014). Cluster approach to the analysis of the development of international tourism in Ukraine. Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine: a collection of scientific and technical works. No 24.6, 195–201.
4. Zaitseva V. M. (2016). Of the formation of tourist clusters in the Zaporizhzhya regio. Global and national problems of the economy. No 10, 586–590.
5. Malska M. P., Kizyma V. L., Munkachii I. Z. (2018). Adaptation of enterprises of the hospitality industry to the requirements of the environment. Economy. Management. Innovations. Series: Economic Sciences. No 1. Retrived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_12.
6. Kovalova Yu.M., Alysheva N. V. (2008). Practical examples of the functioning of clusters in the world. Mechanism of regulation of economy. No 3 (2), Vol. 1, 92–100.
7. Kovalchuk I. Ye. (2014). Problems and perspectives of the clustering of the tourist industry of Transcarpathia. Scientific Bulletin of the Mukachevo State University. Series Economics. No 1, 67–71.
8. Tsikhanovska V. M., Kovalchuk S. Ya. (2015) World Tourism Market: Ensuring Competitiveness. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management. No 13, 4–7.
9. Kopets H. R., Klimkovska Ya. M. (2012). Marketing aspects of tourist cluster activity in Ukraine. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. No 749, 424–428.
10. Savitska O. P., Savitska N. V., Kulyniak I. Ya. (2012). Formation of tourist attractiveness of territory. Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine: a collection of scientific and technical works. No 22.15, 148–154.
11. Skarha O. O. (2018). Directions of integration of Ukraine into the world market of tourist services in the conditions of globalization. Economical space. No 130, 36–49.
12. Halasiuk S. S., Husieva O. V. (2008). Structure of the market of facilities of the Odessa region. Scientific Bulletin. No 18 (52), 3–13.
13. Herasymenko V. H., Kuznietsova N. M. (2004). The state and prospects of the development of the resort and recreation complex of the Odessa region. Odessa: TsNTEI, 115–120.
14. Mylashko O. H. (2014). Collective means of placement as an object of statistical study. Bulletin of Social and Economic Research. No 2, 202–206.
15. Vostrikova A. V. (2013). Small means of placement: foreign experience for Ukraine. Geography and Tourism. No 25, 59–66.
16. Vedmid N. (2012). Methodological bases of typification of subjects of sanatorium and resort activity. Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University. No 6, 72–83.
17. Halkiv L. I., Sorochak O. Z. (2017) Statistical typology and analysis of the activities of institutions of the sanatorium and resort area. Effective economy (electronic professional edition). No 11. Retrived from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5851.
18. Humeniuk V. V. (2013). Financing sanatorium and resort services in the discourse of social insurance. Economic Bulletin of the Donbas. No 1, 114–118.
19. Mazaraki A. A., Vedmid N. I. (2013). Sanatoriumresort and health-improving enterprises: structural parameters of development. Development Economics. No 3, 51–55.
20. Niezhnik O. (2015). Analysis of the current legislation in the sphere of public administration of sanatorium and resort complex of Ukraine. Actual problems of public administration. No 2, 106–111.
21. Morshyn: sleepy resort, where they love sex. Retrived from: https://tsn.ua/blogi/themes/tourism/morshinsonniy-kurort-de-lyublyat-seks-754615.html.
22. Economic statistics / Economic activity / Tourism / Methodological explanations. Retrived from: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/metod_15.php?ind_page=si&vid=1&ozn_news= 6&code=24&show2=1.
23. Order of the State Statistics Service of Ukraine “On approval of the form of state statistical observation № 1-CZR (annual)” Report on the activities of the collective placement facility for 20__ “(legafor 20__ year “(individuals-entrepreneurs)” dated November 20, 2015, No. 338. Retrived from: http://www.ukl entities) and # 1-CRA (annual)” Report on the activities of the collective means placement rstat.gov.ua/norm_doc/2015/338/338_2015.htm.
24. Collective placement in Ukraine in 2014: Statistical collection/ State Statistics Service of Ukraine. 200 p.
25. Collective placement in Ukraine in 2015: Statistical collection/ State Statistics Service of Ukraine. 200 p.
26. Collective placement in Ukraine in 2016: Statistical collection / State Statistics Service of Ukraine. 200 p.
27. Inflation Index. Retrived from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.
28. Halasiuk S. S. (2016). Motel as the main type of hotel enterprises of automobile tourism. Economy and society: electr. scientific professional edition. No 3, 165–170.
29. Law of Ukraine “On Tourism” dated September 15, 1995, N 325/95-VR, with amendments and additions. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2018. – №897Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.