Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44445
Title: Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців
Other Titles: Innovative approaches to the competences development of public workers
Authors: Процак, К. В.
Матвій, І. Є.
Protsak, K. V.
Matviy, I. Y.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Процак К. В. Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців / К. В. Процак, І. Є. Матвій // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 86–91. — (Проблеми управління).
Bibliographic description (International): Protsak K. V. Innovative approaches to the competences development of public workers / K. V. Protsak, I. Y. Matviy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 897, випуск 2. — P. 86–91. — (Problemy upravlinnia).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 897, випуск 2, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 897, випуск 2
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 351
Keywords: лідерство
публічна служба
публічне управління
управління персоналом
leadership
public service
public administration
personnel management
Number of pages: 6
Page range: 86-91
Start page: 86
End page: 91
Abstract: Висвітлено підходи до формування знань, умінь та навичок керівників публічної сфери. Здійснено характеристику сучасних концепцій лідерства. Систематизовано ключові елементи лідерської компетенції держслужбовців. Розглянуто, що для сучасних лідерів публічної служби необхідні такі компетенції: професійні знання та знання законодавства, стратегічне бачення, антикризовий менеджмент, особисті якості (комунікабельність, вміння слухати, чесність та етичність, захоплення управлінням людськими ресурсами, сміливість йти на обґрунтований ризик та говорити правду керівництву, позитивність та відданість справі, аналітичні здібності, уміння мислити критично, креативність, гнучкість, амбітність, лідерство, стійкість до стресів, доброчесність), мотивація, зокрема самомотивація, знання організації, робота з командою та в команді, розвиток взаємовідносин. Розглянуто проблеми, які існують під час підготовки працівників публічної служби. Запропоновано інноваційні моделі підвищення кваліфікації керівних кадрів з урахуванням компетентнісного підходу. Обґрунтовано переваги застосування таких методів навчання публічних службовців фокус-групи, інтерв’ю перед камерою, тренінги, рольові ігри, спільні дискусії, міні-лекції
The article covers approaches to the formation of knowledge, skills and abilities of public service managers. Characterization of modern concepts of leadership has been made. The key elements of the leadership competency of civil servants are systematized. It is considered that for modern leaders of public service the following competences are required: professional knowledge and knowledge of legislation, strategic vision, crisis management, personal qualities (communication skills, listening skills, honesty and ethics, enthusiasm for managing human resources, courage to go for a reasonable risk and tell the truth to head, positivity and dedication, analytical skills, ability to think critically, creativity, flexibility, ambition, leadership, stress tolerance, integrity), motivation, including self-motivation, knowledge of the organization, team work, development of relationships. The problems that exist in the preparation of public service employees are considered. Innovative models of qualification upgrading of managerial personnel are proposed, taking into account the competence approach. The advantages of using such training methods for public officials of a focus group, interviewing in front of the camera, training role-playing games, joint discussions, minilectures are substantiated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44445
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Процак К. В., Матвій І. Є., 2018
URL for reference material: http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Lipentsev.pdf
http://lvivacademy.com/visnik12/fail/Lipentsev.pdf
References (Ukraine): 1. Волківська Д. А. (2014). Сучасні підходи до визначення лідерства / Д. А. Волківська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. – Вип. 115. – С. 45–47.
2. Сурай І. (2015). Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді / І. Сурай, С. Держановська // Державне управління та місцеве самоврядування. – Вип. 1 (24). – С. 24.
3. Особливості публічного управління та адміністрування: навч. посіб. / Бакуменко В. Д., Бондар І. С., Горник В. Г., Шпачук В. В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 256 с.
4. Ліпенцев А. В. (2013). Розвиток лідерства в органах публічої влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг : теоретичний та методологічний аспект / А. В. Ліпенцев // Демократичне врядування // available at : http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Lipentsev.pdf.
5. Процак К. В. (2017). Лідерство як якісна характеристика керівного персоналу публічної служби / Л. В. Галаз, К. В. Процак // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – № 17. – C.178–182.
References (International): 1. Volkivska D. A.(2014) The modern approaches to the leadership definition / Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University vol. 115, p. 45–47
2. Surai I., Derzhanovska. S. (2015) The features of leadership in public administration in Canada / Public Administration And Local Government. Vol. 1 (24). P. 24
3. V.D., Bondar I. S., Gornik V. G., Shpachuk V. V. (2017) Features of Public Administration and Government: Teach. manual / Bakumenko – K . Lyra-K. – 256 p.
4. Lipentsev A. (2013) The development of leadership in public authorities in the context of the tasks of quality administrative services delivery: theoretical and methodological aspects Democratic governance./ Electronic academic publication. Vol. 12. Retrieved from: http://lvivacademy.com/visnik12/fail/Lipentsev.pdf.
5. Galaz L., Protsak K. (2017) Leadership as qualitative characteristics senior staff of public service / Scientific notes Lviv University of Business and Law Vol. 17. – P. 178–182.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2018. – №897Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.