Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43985
Назва: Сфрагістика галицьких і волинських земель ХІ – ХV ст.
Автори: Зінкевич, Роман
Іваньо, Святослав
Бібліографічний опис: Зінкевич Р. Сфрагістика галицьких і волинських земель ХІ – ХV ст. / Роман Зінкевич, Святослав Іваньо // Історико-культурна спадщина: європейський вимір : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 червня, 2018 року, Львів. — Львів : Інтерпрінт, 2018. — С. 32–37.
Bibliographic description: Zinkevych R. Sfrahistyka halytskykh i volynskykh zemel KhI – KhV st. / Roman Zinkevych, Sviatoslav Ivano // Istoryko-kulturna spadshchyna: yevropeiskyi vymir : tezy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 1 chervnia, 2018 roku, Lviv. — Lviv : Interprint, 2018. — P. 32–37.
Є частиною видання: Історико-культурна спадщина: європейський вимір : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2018
Конференція/захід: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Історико-культурна спадщина: європейський вимір"
Журнал/збірник: Історико-культурна спадщина: європейський вимір : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції
Дата публікації: 1-чер-2018
Видавництво: Інтерпрінт
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 1 червня, 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 32-37
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 37
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43985
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
Перелік літератури: 1. Барвінський Б. О. Українські сфрагістичні пам'ятки XII—XIV століть //Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. 231. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — Львів, 1996. — с. 242-257.
2. Болсуновский К. Дрогичинские пломбы : Ч. 1. - Киев : типо-лит. Г.Л. Фронцкевича, 1894. - 35.
3. Гавриленко В.О. Українська сфрагістика: питання предмета та історіографії /В. О. Гавриленко; Академія наук Української РСР; Музей етнографії та художнього промислу. – К.: Наукова думка, 1977. – 167 c.
4. Гречило А. Становлення символів Руського королівства (друга половина ХІІІ – початок ХІV ст.): версії, міфи й традиція // Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі. – Львів, 2008. – С. 260-276; Територіальні символи Галицько-Волинської держави другої половини XIII – початку XIV століть // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Том ССХL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — Львів, 2000. — С. 255-263; Символи міста Самбора // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. Тимошенко Л. та ін. – Дрогобич, 2003. – Вип. VІІ. – С. 477-483.
5. Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, 696 с.
6. Зубрицький Д. История древняго Галичско-Русского княжества. В 3 ч. Львов, 1852. Ч. І. 210 с.; Ч. ІІ. 136 с.; 1855. Ч. ІІІ. 314 с.
7. Исаевич Я. Д. Карпатский регион в эпоху Киевской Руси и феодальной раздробленности // Украинские Карпаты. История. Киев, 1989. С. 39-74.
8. Книш Я. Sigillum Leonis / Я. Книш // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 264.
9. Коваль І. М., Миронюк І. Ф. Сучасна археологія княжого Галича і Галицької землі. Монографія - Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2015. - 320 с.
10. Котляр М. Ф. Данило Галицький. Київ, 1979. 188 с.
11. Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1985. 176 с.
12. Крип’якевич І.П. Стан і завдання української сфрагістики // Український історичний журнал. - 1959. - № 1. - С. 115-119.
13. Лаппо-Данилевский А. Печати последних галичско-владимирских князей и их советников. Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сборник материалов и исследований. Санкт-Петербург, 1907.
14. Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХIІІ–XVI ст. – Харків, 2009.-320 с.
15. Терський С.В. Лучеськ X—XV ст.: Монографія. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — 252 с.; Терський С. Два маловідомих перстні-печатки з XIV ст. // Шоста наукова геральдична конференція. – Львів, 1997. – c. 90.
16. Пастернак Я. Старий Галич: археологічно-історичні досліди у 1850–1943 рр.– Івано-Франківськ: Вид-во "Плай”, 1998. – 348 с
17. Петрушевич А. С. Критико-исторические рассуждения о надднестрянском городе Галиче и его достопамьятностях. Львов, 1888. 619 с.
18. Толочко П. П. Галичу 1100 років // Галич і Галицька земля. Збірник наукових праць / Ред. колегія: П. П. Толочко, В. Д. Баран та ін. Київ-Галич, 1998. С. 4-5.
19. Шараневич И. Исторія Галицко-Володимірскої Руси от найдавнійших времен до року 1453. Львов, 1863. 462 с.
20. Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. – М: Наука, 1970. - Т. І. - 326 с.
References: 1. Barvinskyi B. O. Ukrainski sfrahistychni pamiatky XII-XIV stolit //Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, V. 231. Pratsi Komisii spetsialnykh (dopomizhnykh) istorychnykh dystsyplin, Lviv, 1996, P. 242-257.
2. Bolsunovskii K. Drohichinskie plomby : Ch. 1, Kiev : tipo-lit. H.L. Frontskevicha, 1894, 35.
3. Havrylenko V.O. Ukrainska sfrahistyka: pytannia predmeta ta istoriohrafii /V. O. Havrylenko; Akademiia nauk Ukrainskoi RSR; Muzei etnohrafii ta khudozhnoho promyslu, K., Naukova dumka, 1977, 167 c.
4. Hrechylo A. Stanovlennia symvoliv Ruskoho korolivstva (druha polovyna KhIII – pochatok KhIV st.): versii, mify y tradytsiia, Doba korolia Danyla v nautsi, mystetstvi, literaturi, Lviv, 2008, P. 260-276; Terytorialni symvoly Halytsko-Volynskoi derzhavy druhoi polovyny XIII – pochatku XIV stolit, Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Tom SSKhL. Pratsi Komisii spetsialnykh (dopomizhnykh) istorychnykh dystsyplin, Lviv, 2000, P. 255-263; Symvoly mista Sambora, Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk, red. Tymoshenko L. and other – Drohobych, 2003, Vyp. VII, P. 477-483.
5. Hrushevskyi M.S. Tvory u 50-y tomakh, Lviv: Svit, 2004 y., V. 6, 696 p.
6. Zubrytskyi D. Ystoryia drevniaho Halychsko-Russkoho kniazhestva. V 3 ch. Lvov, 1852. Ch. I. 210 p.; Ch. II. 136 p.; 1855. Ch. III. 314 p.
7. Isaevich Ia. D. Karpatskii rehion v epokhu Kievskoi Rusi i feodalnoi razdroblennosti, Ukrainskie Karpaty. Istoriia. Kiev, 1989. P. 39-74.
8. Knysh Ya. Sigillum Leonis, Ya. Knysh, Kniazha doba: istoriia i kultura, Lviv, 2010, Iss. 3, P. 264.
9. Koval I. M., Myroniuk I. F. Suchasna arkheolohiia kniazhoho Halycha i Halytskoi zemli. monograph - Ivano-Frankivsk: "Nova Zoria", 2015, 320 p.
10. Kotliar M. F. Danylo Halytskyi. Kyiv, 1979. 188 p.
11. Krypiakevych I. P. Halytsko-Volynske kniazivstvo. Kyiv, 1985. 176 p.
12. Krypiakevych I.P. Stan i zavdannia ukrainskoi sfrahistyky, Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1959, No 1, P. 115-119.
13. Lappo-Danilevskii A. Pechati poslednikh halichsko-vladimirskikh kniazei i ikh sovetnikov. Boleslav-Iurii II, kniaz vsei Maloi Rusi. Sbornik materialov i issledovanii. Sankt-Peterburh, 1907.
14. Odnorozhenko O. Ruski korolivski, hospodarski ta kniazivski pechatky KhIII–XVI st, Kharkiv, 2009.-320 p.
15. Terskyi S.V. Luchesk X-XV st., monograph, Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006, 252 p.; Terskyi S. Dva malovidomykh perstni-pechatky z XIV st., Shosta naukova heraldychna konferentsiia, Lviv, 1997, P. 90.
16. Pasternak Ya. Staryi Halych: arkheolohichno-istorychni doslidy u 1850–1943 rr, Ivano-Frankivsk: Vyd-vo "Plai", 1998, 348 s
17. Petrushevich A. S. Kritiko-istoricheskie rassuzhdeniia o naddnestrianskom horode Haliche i eho dostopamiatnostiakh. Lvov, 1888. 619 p.
18. Tolochko P. P. Halychu 1100 rokiv, Halych i Halytska zemlia. Zbirnyk naukovykh prats, Red. kolehiia: P. P. Tolochko, V. D. Baran and other Kyiv-Halych, 1998. P. 4-5.
19. Sharanevych Y. Ystoriia Halytsko-Volodymirskoi Rusy ot naidavniishykh vremen do roku 1453. Lvov, 1863. 462 p.
20. Ianin V. L. Aktovye pechati Drevnei Rusi X-XV vv, M: Nauka, 1970, T. I, 326 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Історико-культурна спадщина: європейський вимір. – 2018 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2018_Zinkevych_R-Sfrahistyka_halytskykh_32-37.pdf1,48 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2018_Zinkevych_R-Sfrahistyka_halytskykh_32-37__COVER.png383,79 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.