Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43942
Title: Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій
Other Titles: Statistical modelling of technological processes of radio equipment production by the method of characteristic functions
Статистическое моделирование технологических процессов производства радиоаппаратуры методом характеристических функций
Authors: Нестор, Наталія Ігорівна
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Нестор Н. І. Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (172 – телекомунікації та радіотехніка) / Наталія Ігорівна Нестор ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2019. – 165 с. – Бібліографія: с. 134–152 (150 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: кандидат технічних наук
Defense council: Д 35.052.10
Supervisor: Бондарєв, Андрій Петрович
Committee members: Єфіменко, Анатолій Афанасійович
Шило, Галина Миколаївна
UDC: 621.396.69.002
Keywords: математична модель
моделі технологічних операцій
моделі операцій обробки
моделі операцій контролю
виносні відхилення від номіналу
аналіз технологічних процесів
характеристична функція
mathematical model
model of technological operations
model of processing operations
models of control operations
relative divergence from the nominal
analysis of technological processes
characteristic function
математическая модель
модели технологических операций
модели операций обработки
модели операций контроля
относительные отклонения от номинала
анализ технологических процессов
характеристическая функция
Number of pages: 165
Abstract: Дисертацію присвячено розв’язанню важливого науково-технічного завдання -розробленню економного за витратами часу методу аналізу технологічних процесів виготовлення радіоелектронних пристроїв на основі ймовірнісно-статистичних моделей із використанням характеристичних функцій. У роботі було проведено аналіз реального стану забезпечення якості широкого спектру РЕП при їх серійному виробництві і визначені основні причини виникнення дефектів при виготовлення РЕП і їх відмов при експлуатації. На основі цього аналізу запропоновано методи моделювання реальних процесів формування якості виробів із використанням інформації, якою володіє підприємство. Такий підхід забезпечує отримання математичних моделей, які максимально точно відображають процеси, що є характерними для підприємства. Запропоновано методи визначення оптимальних вимог до якості матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та інших ресурсів, при яких забезпечується необхідний рівень якості РЕП при мінімальних виробничих витратах. Розроблено методи визначення оптимальної глибини контролю і раціонального розміщення контрольних операцій у структурі процесу, при яких забезпечується необхідний рівень якості виробів при мінімальних виробничих витратах. На основі запропонованих методів і моделей розроблено прототип пакету процедур для аналізу технологічних процесів виробництва РЕП, за допомогою якого отримано прогнозовані показники якості готових виробів, що підтверджують адекватність запропонованих моделей і методів. Запропоновані моделі та методи оптимізації процесів формування і контролю якості характеризуються гнучкістю і можуть бути використані для оптимізації виробництва широкого спектру РЕП, що випускаються серійно. The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and technical task - the development of economy time-consuming method of analysis of technological processes for the manufacture of radio-electronic devices based on probabilistic-statistical models using characteristic functions. In the work the analysis of the real state of quality assurance of a wide range of radioelectronic devices (RED) was conducted in their serial production field and the main causes of defects in the manufacture of RED and their failure during operation were determined. Based on this analysis, methods were contributed for modelling real processes of forming product quality using the information that the enterprise owns. This approach provides the obtaining of mathematical models that accurately reflect the processes that are typical for the enterprise. The methods of determining the optimal requirements for the quality of materials, semi-finished products, component parts and other resources, which provide the required level of quality of RED with minimum production costs, are offered. The methods of determining the optimum depth of control and rational placement of control operations in the structure of the process, in which the required level of quality of products at the minimum production costs is ensured. On the basis of the proposed methods and models a prototype of a package of procedures for the analysis of technological processes of RED production was developed, with the help of which predicted quality indicators of finished products were obtained, which confirm the adequacy of the proposed models and methods. The contributed models and methods of quality formation and quality controlling processes optimization are characterized by flexibility and can be used to optimize the production of a wide range of RED, which are produced serially. Диссертация посвящена решению важной научно-технической задачи - разработке экономного по затратам времени метода анализа технологических процессов изготовления радиоэлектронных устройств на основе вероятностно-статистических моделей с использованием характеристических функций. В работе был проведен анализ реального состояния качества широкого спектра радиоэлектронных устройств (РЭУ) при их серийном производстве и определены основные причины возникновения дефектов при изготовлении РЭУ и их отказов при эксплуатации. На основе этого анализа предложены методы моделирования реальных процессов формирования качества изделий с использованием информации, которой располагает предприятие. Такой подход обеспечивает получение математических моделей, которые максимально точно отражают процессы, характерные для предприятия. Предложены методы определения оптимальных требований к качеству материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и других ресурсов, при которых обеспечиваетс необходимый уровень качества РЭУ при минимальных производственных затратах. Разработаны методы определения оптимальной глубины контроля и рационального размещения контрольных операций в структуре процесса, при которых обеспечивается необходимый уровень качества изделий при минимальных производственных затратах. На основе предложенных методов и моделей разработан прототип пакета процедур для анализа технологических процессов производства РЭУ, с помощью которого получены прогнозируемые показатели качества готовых изделий, подтверждающие адекватность предложенных моделей и методов. Предложенные модели и методы оптимизации процессов формирования и контроля качества характеризуются гибкостью и могут быть использованы для оптимизации производства широкого спектра РЭУ, выпускаемых серийно.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43942
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Nestor.pdfАвтореферат дисертації434,92 kBAdobe PDFView/Open
dis_nestor_n.i.pdfДисертаційна робота5,84 MBAdobe PDFView/Open
vidguk1_nestor_n.i.pdfВідгук офіційного опонента4,49 MBAdobe PDFView/Open
vidguk2_nestor_n.i.pdfВідгук офіційного опонента2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.