Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43886
Title: Конструкторсько-технологічне забезпечення надійності з’єднання “комбінований зубок – шарошка” у тришарошкових бурових долотах
Other Titles: Construction and technological providing of the combination "combined tungsten carbide inset cutter – roller cone " in three-cone rock drilling bit
Authors: Сліпчук, А. М.
Яким, Р. С.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
Bibliographic description (Ukraine): Сліпчук А. М. Конструкторсько-технологічне забезпечення надійності з’єднання “комбінований зубок – шарошка” у тришарошкових бурових долотах / А. М. Сліпчук, Р. С. Яким // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 891. — С. 52–59.
Bibliographic description (International): Slipchuk A. M. Construction and technological providing of the combination "combined tungsten carbide inset cutter – roller cone " in three-cone rock drilling bit / A. M. Slipchuk, R. S. Yakym // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 891. — P. 52–59.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні, 891, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
Issue: 891
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 622.24.051.55
Keywords: міцність
напружений стан
вставні комбіновані породоруйнівні зубки
натяг
з’єднання “зубок – шарошка”
strength
stress condition
tungsten carbide inset cutter
tension
connection “cone – tungsten carbide inset cutter”
Number of pages: 8
Page range: 52-59
Start page: 52
End page: 59
Abstract: Встановлено розподіл напруженого стану в з’єднанні “комбінований зубок – шарошка”, яким обґрунтовано ефективність застосування конструкцій вставного породоруйнівного оснащення, що реалізовує ефект раціонального розподілу значень натягів по всій довжині спряженої поверхні. Це не тільки забезпечує високу надійність вставного породоруйнівного оснащення, але й істотно спрощує технологію виготов- лення отворів у шарошках під твердосплавне оснащення. Встановлено раціональну величину натягу у разі посадки твердосплавних зубків з комбінованим хвостовиком у тіло шарошки. Результати моделювання напруженого стану в з’єднаннях підтвердили те, що підвищити жорсткість з’єднання можна збільшенням сили натягу за рахунок зменшення запасу міцності завдяки сприятливим умовам спряження у контакті максимально однорідних матеріалів (у цьому випадку “сталь – сталь”).
The nature of the stressed state in the connection “combined tooth – roller cone” has been established, which substantiates the effectiveness of the use of the structures of the insertion rope destructive equipment, which realizes the effect of the rational distribution of the values of tensions along the entire length of the conjugate surface. This ensures not only the high reliability of the insertion rope-destroying equipment, but also significantly simplifies the technology of manufacturing holes in beads for carbide-based equipment. The rational value of tension at the planting of hard-alloyed teeth with a combined shank in the body of the roller cone is established. The results of simulation of the stress state in the compounds confirmed that increasing the stiffness of the connection can be increased tension by reducing the strength due to favorable conditions for coupling in contact with the most homogeneous materials (in this case, “steel – steel”).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43886
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Сліпчук А. М., Яким Р. С., 2018
References (Ukraine): 1. Сліпчук А. М., Яким Р. С. Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт / Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Львів, 2017. –№ 867. – С. 69–77.
2. Naganawa Shigemi. Feasibility study on roller-cone bit wear detection from axial bit vibration // Journal of petroleum science and engineering. Том: 82-83. FEB-MAR 2012. 140. – 150 p.
3. Сліпчук А. М., Яким Р. С. Підвищення якості технології пресування твердосплавних породоруйнівних зубків у шарошки бурових доліт // Вісник Нац. техн. університету “ХПІ” Серія: “Нові рішення в сучасних технологіях”: зб. наук. праць. 2017. № 7 (1229). Харків С.110–118.
4. Петрина Ю. Д. Аналіз надійності з’єднання „зубок–шарошка” в тришарошкових бурових долотах / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Т. Б. Пасинович // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 1 (26). – С. 48–54.
5. Яким Р. С. Вдосконалення конструкції вставного твердосплавного оснащення тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, Т. Б. Па- синович // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – № 4 (22). – С. 83–91.
6. Байдик О. В. Розробка технологічного процесу виготовлення бурових доліт, оснащених вставними композиційними зубками: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / О. В. Байдик. – К., 1997. – 20 с.
7. Теоретичні передумови підвищення міцності з’єднання зубок-шарошка / С. І. Григоренко, О. С. Кодак, Л. Д. Пітулей // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 1997. – № 34. – С. 83–85. (Серія „Нафтогазопромислове обладнання”).
8. Кодак О. С. Технологічні передумови забезпечення міцності з’єднання твердосплавних зубків з тілом шарошки / О. С. Кодак, С. І. Григоренко, О. Р. Онисько // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 1998. – № 35 (т. 4). – С. 50–53. (Серія „Нафтогазопромислове обладнання”).
9. Кривошея В. В. Перспективная техно- логия сборки породоразрушающих инструментов / В. В. Кривошея, А. В. Мельничук // Породоразру- шающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения / Тезисы докладов V Международной конференции / ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, – 2002. – С. 140–144.
10. Крылов К. А. Повышение долговечности и эффективности буровых долот / К. А. Крылов, О. А. Стрельцова. – М.: Недра,1983. – 206 с.
11. Пат. 38856 Україна, МПК Е21В 10/46. Породоруйнівна вставка / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Т. Б. Пасинович (Україна); заявник і патентовласник Івано-Франківський нац. техн. університет нафти і газу. – № 2008 09040; заявл. 10.10.08; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.
12. Справочник по сопротивлению материалов / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев [отв. ред. Писаренко Г. С.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Наукова думка, 1988. – 763 с.
References (International): 1. Slipchuk A. M., Yakym R. S. Pokrashchennia yakosti tekhnolohii protsesu zapresovuvannia zubtsiv u sharoshky burovykh dolit, Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Lviv, 2017. –No 867, P. 69–77.
2. Naganawa Shigemi. Feasibility study on roller-cone bit wear detection from axial bit vibration, Journal of petroleum science and engineering. Tom: 82-83. FEB-MAR 2012. 140, 150 p.
3. Slipchuk A. M., Yakym R. S. Pidvyshchennia yakosti tekhnolohii presuvannia tverdosplavnykh porodoruinivnykh zubkiv u sharoshky burovykh dolit, Visnyk Nats. tekhn. universytetu "KhPI" Serie: "Novi rishennia v suchasnykh tekhnolohiiakh": zb. nauk. prats. 2017. No 7 (1229). Kharkiv P.110–118.
4. Petryna Yu. D. Analiz nadiinosti ziednannia "zubok–sharoshka" v trysharoshkovykh burovykh dolotakh, Yu. D. Petryna, R. S. Yakym, T. B. Pasynovych, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2008, No 1 (26), P. 48–54.
5. Yakym R. S. Vdoskonalennia konstruktsii vstavnoho tverdosplavnoho osnashchennia trysharoshkovykh burovykh dolit, R. S. Yakym, Yu. D. Petryna, T. B. Pa- synovych, Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2009, No 4 (22), P. 83–91.
6. Baidyk O. V. Rozrobka tekhnolohichnoho protsesu vyhotovlennia burovykh dolit, osnashchenykh vstavnymy kompozytsiinymy zubkamy: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 05.02.08 "Tekhnolohiia mashynobuduvannia", O. V. Baidyk, K., 1997, 20 p.
7. Teoretychni peredumovy pidvyshchennia mitsnosti ziednannia zubok-sharoshka, S. I. Hryhorenko, O. S. Kodak, L. D. Pitulei, Rozvidka i rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 1997, No 34, P. 83–85. (Seriia "Naftohazopromyslove obladnannia").
8. Kodak O. S. Tekhnolohichni peredumovy zabezpechennia mitsnosti ziednannia tverdosplavnykh zubkiv z tilom sharoshky, O. S. Kodak, S. I. Hryhorenko, O. R. Onysko, Rozvidka i rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 1998, No 35 (V. 4), P. 50–53. (Seriia "Naftohazopromyslove obladnannia").
9. Krivosheia V. V. Perspektivnaia tekhno- lohiia sborki porodorazrushaiushchikh instrumentov, V. V. Krivosheia, A. V. Melnichuk, Porodorazru- shaiushchii i metalloobrabatyvaiushchii instrument – tekhnika i tekhnolohiia eho izhotovleniia i primeneniia, Tezisy dokladov V Mezhdunarodnoi konferentsii, ISM im. V. N. Bakulia NAN Ukrainy, K., IPTs ALKON NAN Ukrainy, 2002, P. 140–144.
10. Krylov K. A. Povyshenie dolhovechnosti i effektivnosti burovykh dolot, K. A. Krylov, O. A. Streltsova, M., Nedra,1983, 206 p.
11. Pat. 38856 Ukraine, MPK E21V 10/46. Porodoruinivna vstavka, Yu. D. Petryna, R. S. Yakym, T. B. Pasynovych (Ukraine); zaiavnyk i patentovlasnyk Ivano-Frankivskyi nats. tekhn. universytet nafty i hazu, No 2008 09040; Decl. 10.10.08; Publ. 26.01.2009, Bull. No 2.
12. Spravochnik po soprotivleniiu materialov, H. S. Pisarenko, A. P. Iakovlev, V. V. Matveev [otv. red. Pisarenko H. S.], 2-e izd., pererab. i dop, K., Naukova dumka, 1988, 763 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2018. – № 891Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.