Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43885
Title: Профіль різальної кромки різців для виготовлення замкової нарізі з мінімальною негерметичністю
Other Titles: About the functional dependence of the tool-joint tapered thread half-angle profile from the back rake angle value, side rake angle value and half angle of the profile of the cutting edge of the tool
Authors: Онисько, О. Р.
Пітулей, Л. Д.
Довбуш, І. З.
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Bibliographic description (Ukraine): Онисько О. Р. Профіль різальної кромки різців для виготовлення замкової нарізі з мінімальною негерметичністю / О. Р. Онисько, Л. Д. Пітулей, І. З. Довбуш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 891. — С. 42–51.
Bibliographic description (International): Onisko O. R. About the functional dependence of the tool-joint tapered thread half-angle profile from the back rake angle value, side rake angle value and half angle of the profile of the cutting edge of the tool / O. R. Onysko, L. D. Pitulei, I. Z. Dovbush // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 891. — P. 42–51.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні, 891, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
Issue: 891
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 622.245
Keywords: бурова колона
конічна нарізь
зазор
технологічна стійкість
передній кут
різець
drillstring
tapered thread
clearance
technological stability
back rake angle
cutter
Number of pages: 10
Page range: 42-51
Start page: 42
End page: 51
Abstract: Замкові нарізі сьогодні виготовляють із обов’язковим зазором між гребенями муфти і впадинами ніпеля і навпаки, між впадинами муфти і гребенями ніпеля. Вони цілком технологічні, тому в статті запропоновано зменшити їх до розмірів, які зведуть негерметичність нарізі до мінімуму, а технологічну стійкість різців підвищити за рахунок застосування від’ємних значень переднього кута. Запропоновано графічну схему різальної кромки різця для отримання замкової нарізі з мінімально необхідним зазором.
The tapered thread of the drillstring for today are made with the necessary clearance between the crests of the pin and the cavities of the box, and vice versa between the cavities of the pin and crests of the box. Its existence is completely technological, therefore, in the article it is proposed to reduce it to the dimension which increased the tightness of the tapered thread unit to a maximum, and the technological stability of the cutter to increase due to the using of the back rake angle negative value. The graphic scheme of the cutter edge for obtaining a tapered thread with the minimum required clearance is provided.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43885
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Онисько О. Р. Пітулей Л. Д., Довбуш І. З., 2018
References (Ukraine): 1. Гержберг Ю. М. Предупреждение разгерметизации замковых резьбовых соединений бурильной колонны при роторном бурении в искривленном стволе скважины [текст] / Ю. М. Гержберг, Д. Г. Бельський, В. И. Киршин, А. Н. Горбиков // Известия Коми научного центра УРО РАН. Технические науки. – 2013. – Вып. 1(13), С. 74–78.
2. Хостикоев М. З. Повышение качества изготовления резьб на трубах [текст] / М. З. Хостикоев, В. Н. Агеева, А. Г. Бадамшина // Оборудование и инструмент для профессионалов. Международный информационно-технический журнал. – 2016. – № 66, С.70–72.
3. Ultra-rigid thread turning for all types of threads – internal and external. [Електронний ресурс]: – Електрон. дан. (1 файл). Sandvik Coromant. Site. Режим доступу:www. sandvik. coromant. com/en-gb/products/corothread_266/Pages/default. aspx. 2012 – Назва з екрана.
4. Katalog 2011-2012 ZCC-CT. Гедион-Альфа Официальный дистрибютор инструмента ZCC-CT в России. [Электронный ресурс]. – М.: Гедион Альфа, 2013 (1 файл). Режим доступа:www. g-alfa. ru/tochenie_2012. pdf – Назва з екрана.
5. Thread_turning/thread_turning_brochure_english.pdf. [Electronic resource]: //www. secotools. com/CorpWeb/Products/Turning/.-Last access: 2017. – Title from the screen.
6. Онисько О. Р. Про функціональну залежність величини половинного кута профілю замкової нарізі від величин переднього кута, кута нахилу та половинного кута профілю різальної кромки різця. [Текст] / О. Р. Онисько // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – № 867. – С. 19–28.
7. Онисько О. Р. Аналіз забезпечення точності профілю замкової нарізі, виготовленої різцями із загальним положенням передньої поверхні та заданою точністю її встановлення / О. Р. Онисько, М. І. Псюк // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Технології у машинобудуванні. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2017. – № 17 (1239). – С. 10–17. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2079-004Х.
8. Онисько О. Р. Алгоритм розрахунку функціональної залежності форми бічних профілів гвинтової нарізі замкової конічної для елементів бурильних колон від геометричних параметрів різця [Текст] / О. Р. Онисько // Науковий вісник. – 2017. – 1(42). – С. 77 –81.
9. ГОСТ 28487-90. Межгосударственный стандарт. Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски (с изменением № 1 [Текст]. Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.80 № 2578. – М.: Стандартинформ, 2010. – 75 с.
10. Чудик І. І. До втрат гідравлічної енергії під час промивання свердловини // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – № 2(31). – С. 34–42.
11. Чудик І. І., Богославець В. В., Дудич І. Ф. Біополімер- силікатний буровий розчин для буріння горизонтальних свердловин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2016. – 4(61). – С. 34–42.
12. Liubomyr Borushchak. Research of the impermeability of the tool-joint tapered thread size 2 7/8 reg/ Liubomyr Borushchak, Oleh Onysko, Vitalii Panchuk // Monografia “Problemy eksploatacji I zarządzania w górnitctwie rząd Górnictwo-Kraków 2017. P. 65–72.
13. Liubomyr Borushchak. Influence of the technological gap value of the tool-joint tapered thread on the drilling mud flow rate in its screw coupling/ Lubomyr Borushchak, Stepan Borushchak, Oleh Onysko // Ukrainian Jornal of Mechanical Engineering and Materials Sciance. – 2017. – Vol. 3. – No. 2. – P. 24–31.
References (International): 1. Herzhberh Iu. M. Preduprezhdenie razhermetizatsii zamkovykh rezbovykh soedinenii burilnoi kolonny pri rotornom burenii v iskrivlennom stvole skvazhiny [tekst], Iu. M. Herzhberh, D. H. Belskii, V. I. Kirshin, A. N. Horbikov, Izvestiia Komi nauchnoho tsentra URO RAN. Tekhnicheskie nauki, 2013, Iss. 1(13), P. 74–78.
2. Khostikoev M. Z. Povyshenie kachestva izhotovleniia rezb na trubakh [tekst], M. Z. Khostikoev, V. N. Aheeva, A. H. Badamshina, Oborudovanie i instrument dlia professionalov. Mezhdunarodnyi informatsionno-tekhnicheskii zhurnal, 2016, No 66, P.70–72.
3. Ultra-rigid thread turning for all types of threads – internal and external. [Electronic resource]: – Elektron. dan. (1 fail). Sandvik Coromant. Site. Access mode:www. sandvik. coromant. com/en-gb/products/corothread_266/Pages/default. aspx. 2012 – Title from the screen.
4. Katalog 2011-2012 ZCC-CT. Hedion-Alfa Ofitsialnyi distribiutor instrumenta ZCC-CT v Rossii. [Electronic resource], M., Hedion Alfa, 2013 (1 fail). Access mode:www. g-alfa. ru/tochenie_2012. pdf – Title from the screen.
5. Thread_turning/thread_turning_brochure_english.pdf. [Electronic resource]: //www. secotools. com/CorpWeb/Products/Turning/.-Last access: 2017, Title from the screen.
6. Onysko O. R. Pro funktsionalnu zalezhnist velychyny polovynnoho kuta profiliu zamkovoi narizi vid velychyn perednoho kuta, kuta nakhylu ta polovynnoho kuta profiliu rizalnoi kromky riztsia. [Text], O. R. Onysko, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni, 2017, No 867, P. 19–28.
7. Onysko O. R. Analiz zabezpechennia tochnosti profiliu zamkovoi narizi, vyhotovlenoi riztsiamy iz zahalnym polozhenniam perednoi poverkhni ta zadanoiu tochnistiu yii vstanovlennia, O. R. Onysko, M. I. Psiuk, Visnyk NTU "KhPI". Serie: Tekhnolohii u mashynobuduvanni, Kharkiv: NTU "KhPI", 2017, No 17 (1239), P. 10–17, Bibliohr., 8 nazv, ISSN 2079-004Kh.
8. Onysko O. R. Alhorytm rozrakhunku funktsionalnoi zalezhnosti formy bichnykh profiliv hvyntovoi narizi zamkovoi konichnoi dlia elementiv burylnykh kolon vid heometrychnykh parametriv riztsia [Text], O. R. Onysko, Naukovyi visnyk, 2017, 1(42), P. 77 –81.
9. HOST 28487-90. Mezhhosudarstvennyi standart. Rezba konicheskaia zamkovaia dlia elementov burilnykh kolonn. Profil. Razmery. Dopuski (s izmeneniem No 1 [Text]. Utverzhden i vveden v deistvie postanovleniem Hosudarstvennoho komiteta SSSR po standartam ot 05.06.80 No 2578, M., Standartinform, 2010, 75 p.
10. Chudyk I. I. Do vtrat hidravlichnoi enerhii pid chas promyvannia sverdlovyny, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2009, No 2(31), P. 34–42.
11. Chudyk I. I., Bohoslavets V. V., Dudych I. F. Biopolimer- sylikatnyi burovyi rozchyn dlia burinnia horyzontalnykh sverdlovyn, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2016, 4(61), P. 34–42.
12. Liubomyr Borushchak. Research of the impermeability of the tool-joint tapered thread size 2 7/8 reg/ Liubomyr Borushchak, Oleh Onysko, Vitalii Panchuk, Monografia "Problemy eksploatacji I zarządzania w górnitctwie rząd Górnictwo-Kraków 2017. P. 65–72.
13. Liubomyr Borushchak. Influence of the technological gap value of the tool-joint tapered thread on the drilling mud flow rate in its screw coupling/ Lubomyr Borushchak, Stepan Borushchak, Oleh Onysko, Ukrainian Jornal of Mechanical Engineering and Materials Sciance, 2017, Vol. 3, No. 2, P. 24–31.
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2018. – № 891Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.