Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43884
Title: Вібраційні транспортно-маніпулюючі конвеєри для пакувального обладнання
Other Titles: Vibratory transporting and manipulating conveyors for packaging equipment
Authors: Корендій, В. М.
Гаврильченко, О. В.
Шенбор, В. С.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Корендій В. М. Вібраційні транспортно-маніпулюючі конвеєри для пакувального обладнання / В. М. Корендій, О. В. Гаврильченко, В. С. Шенбор // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 891. — С. 35–41.
Bibliographic description (International): Korendii V. M. Vibratory transporting and manipulating conveyors for packaging equipment / V. M. Korendii, O. V. Havrylchenko, V. S. Shenbor // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 891. — P. 35–41.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні, 891, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
Issue: 891
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 621.867.52
Keywords: вібраційний транспортер
транспортно-маніпулюючий модуль
електромагніт
якір
ґраткова пружина
плоска пружина
укладання виробі
vibratory conveyor
transporting and manipulating module
electromagnet
anchor
lattice spring
flat spring
arrangement of products
Number of pages: 7
Page range: 35-41
Start page: 35
End page: 41
Abstract: Обґрунтовано переваги вібраційних конвеєрів з електромагнітними приводами коливань та еліптичними вібраціями. Переваги таких конвеєрів – відсутність пар тертя, мала споживана потужність, реверсивне і складне вібротранспортування. Проаналізовано можливості застосування вібраційних транспортних і транспортно-маніпулюючих конвеєрів для пакувального обладнання, наприклад, формування груп виробів, касетування виробів, маніпулювання виробами на площині тощо. На основі структурних і принципових схем вібраційних однокоординатних і багатокоординатних конвеєрів з незалежним збудженням коливань створено вібраційний транспортно-маніпулюючий модульний конвеєр, сконструйо- ваний за тримасовою коливальною схемою із застосуванням ґраткових і плоских пружин, що забезпечують горизонтальні коливання транспортувальної площини у будь-якому напрямі. Описано конструкцію транспортно-маніпулюючого модуля, принцип його роботи та подано рекомендації щодо вибору робочої частоти пристрою. Розроблено методику розрахунку пружної системи модуля на жорсткість. Рекомендовано співвідношення коливальних мас для створення оптимальних моделей відповідного обладнання. Описано транспортно-технологічні можливості розробленого модуля, а саме одно-, дво- і багатокоординатне транспортування деталей, обертання деталей на площині, складне транспортування виробів за будь-якими координатами площини з обертанням у будь-якій зоні площини. Запропоновано вібраційну систему щільного і нещільного укладання керамічних виробів після мокрого пресування на рухому стрічку конвеєра з використанням одно- і двокоординатних конвеєрів з еліптичними коливаннями. Обґрунтовано технологічні можливості укладання виробів і подано залежності для забезпечення щільного і нещільного укладання виробів. Розглянуто можливості застосу- вання вібраційних маніпулюючих систем укладання виробів для різних галузей промисло- вості та обґрунтовано напрями подальших досліджень за цією тематикою.
The advantages of vibratory conveyors with electromagnetic drives of oscillation and elliptical vibrations are substantiated. The advantages of such conveyors are the absence of friction pairs, low power consumption, reversible and complex vibration transportation. It has been analysed the possibilities of application of vibratory transporting and manipulating conveyors for packaging equipment, for example, for formation of product groups and cassettes, product manipulation on a plane, etc. On the basis of structural and principal diagrams of vibratory single-coordinate and multicoordinate conveyors with independent oscillation excitation, a vibratory transporting and manipulating module conveyor is developed. This conveyor is designed according to the three-mass oscillation scheme with the use of lattice and flat springs, which provide horizontal fluctuations of the transporting plane in any direction. The design of the transporting and manipulating module, the principles of its operation and the recommendations for choosing the operation frequency are described. The technique of calculating the elastic system of the module is developed. The ratios of oscillating masses are recommended to develop optimal models of the corresponding equipment. It is described the transporting and technological possibilities of the developed module, namely, single-, two- and multi-coordinate transportation of parts, rotation of parts on a plane, complex transportation of products at any coordinate of a plane with rotation on any zone of a plane. The vibration system of dense and loose laying of ceramic products after wet pressing on a moving conveyor belt using one- and two-coordinate conveyors with elliptical oscillations is proposed. The technological possibilities of packing products are substantiated and the dependences for providing dense and loose packing of products are given. The possibilities of implementation of vibratory manipulating systems of products packaging for various industries are considered, and the directions of further research are considered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43884
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Корендій В. М., Гаврильченко О. В., Шенбор В. С., 2018
References (Ukraine): 1. А. с. 1033393, СССР. Вибрационный конвейер / В. А. Повидайло // Бюл. изобрет. № 29.1983.
2. А. с. 1033395, СССР. Вибрационное устройство автоматического группового ориентирования изделий / Повидайло В. А. // Бюл. изобрет. № 29. 1983.
3. Боровець В., Шенбор В., Боровець І. Міжопераційні вібраційні модулі для транспортування і маніпуляції деталями // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівних конструкцій: праці конференції. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2008. – С. 209–211.
4. Шенбор В. С. Віброманіпуляційний комплекс автоматичного укладання виробів / В. С. Шенбор, В. М. Боровець, І. М. Мельничук // Дев’ятий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: праці симпозіуму. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. – С. 319–320.
5. Шенбор В., Брусенцов В., Шенбор Ю. Синтез гнучких вібраційних транспортно-технологічних систем // Тринадцятий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: праці симпозіуму. – Львів: КНПАТРІ ЛТД. –2017. – С. 185–186.
6. Повідайло В. Вібраційні процеси та обладнання: навч. посіб. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 248 с.
7. Гаврильченко О. В., Шенбор В. С. Вібраційні конвеєри для пакувального обладнання // Упаковка. – 2002. – № 4. – С. 28–29.
8. Гаврильченко О. В.,Шенбор В. С. Вібраційні конвеєри з незалежними коливаннями // Упаковка. – 2003. – № 3. –С. 30–32.
9. Shenbor V., Koruniak P., Korendiy V., Brusentsov V., Brusentsova M. Analysis and Improvement of Two-Mass Vibrating Tubular Conveyers with Two-Cycle Electromagnetic Drive //Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. – 2016. – Vol. 2, No. 1. – P. 55–64.
References (International): 1. A. P. 1033393, SSSR. Vibratsionnyi konveier, V. A. Povidailo, Bull. izobret. No 29.1983.
2. A. P. 1033395, SSSR. Vibratsionnoe ustroistvo avtomaticheskoho hruppovoho orientirovaniia izdelii, Povidailo V. A., Bull. izobret. No 29. 1983.
3. Borovets V., Shenbor V., Borovets I. Mizhoperatsiini vibratsiini moduli dlia transportuvannia i manipuliatsii detaliamy, Teoriia ta praktyka ratsionalnoho proektuvannia, vyhotovlennia ta ekspluatatsii mashynobudivnykh konstruktsii: pratsi konferentsii, Lviv: KINPATRI LTD, 2008, P. 209–211.
4. Shenbor V. S. Vibromanipuliatsiinyi kompleks avtomatychnoho ukladannia vyrobiv, V. S. Shenbor, V. M. Borovets, I. M. Melnychuk, Deviatyi Mizhnarodnyi sympozium ukrainskykh inzheneriv-mekhanikiv u Lvovi: pratsi sympoziumu, Lviv: KINPATRI LTD, 2009, P. 319–320.
5. Shenbor V., Brusentsov V., Shenbor Yu. Syntez hnuchkykh vibratsiinykh transportno-tekhnolohichnykh system, Trynadtsiatyi Mizhnarodnyi sympozium ukrainskykh inzheneriv-mekhanikiv u Lvovi: pratsi sympoziumu, Lviv: KNPATRI LTD. –2017, P. 185–186.
6. Povidailo V. Vibratsiini protsesy ta obladnannia: tutorial – Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2004, 248 p.
7. Havrylchenko O. V., Shenbor V. S. Vibratsiini konveiery dlia pakuvalnoho obladnannia, Upakovka, 2002, No 4, P. 28–29.
8. Havrylchenko O. V.,Shenbor V. S. Vibratsiini konveiery z nezalezhnymy kolyvanniamy, Upakovka, 2003, No 3. –P. 30–32.
9. Shenbor V., Koruniak P., Korendiy V., Brusentsov V., Brusentsova M. Analysis and Improvement of Two-Mass Vibrating Tubular Conveyers with Two-Cycle Electromagnetic Drive //Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science, 2016, Vol. 2, No. 1, P. 55–64.
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2018. – № 891Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.