Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43420
Title: Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм
Authors: Куньч, З. Й.
Наконечна, Г. В.
Микитюк, О. Р.
Булик-Верхола, С. З.
Теглівець, Ю. В.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм: монографія / З. Й. Куньч, Г. В. Наконечна, О. Р. Микитюк, С. З. Булик-Верхола, Ю. В. Теглівець. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 180 с. – Бібліографія: с. 147–149 (52 назви).
Issue Date: 2018
Publisher: Галицька Видавнича Спілка
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 81’276.6:001.4
Number of pages: 180
Abstract: Пропонована монографія має на меті уточнити й узагальнити певні аспекти теорії терміна, конкретизувавши лексико-семантичні постулати з огляду на зростання емпіричного масиву. У ній подано характерний взірець семного аналзу в ділянці науково-технічної термінології і проаналізовано побутування й метаморфози терміноодиниць в ідіолекті певного автора із відповідними загальнотермінознавчими висновками. Книгу призначено дослідникам, сферою наукових інтересів яких є проблеми термінознавства, а також усім, кого цікавить життя слова, зокрема й наукового терміна.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43420
ISBN: 978-617-7363-78-0
Copyright owner: © Куньч З. Й., Наконечна Г. В., Микитюк О. Р., Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В., 2018
References (Ukraine): 1. Алефіренко М. Співвідношення термінологічних і фразеологічних словосполучень // Тези доповідей «Науково-технічний прогрес і пробле- ми термінології». АН УРСР. КНТ Інститут мовознавства, МІНВУЗ УРСР, Львівський університет. Київ, 1980. С. 6–7. 2. Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії дов- кілля: Близько 1500 термінів. Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. 400 с. 3. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2 т. Около 200000 терминов. Москва: Русский язык, 1991. Т.1. 719 с. Т. 2. 701 с. 4. Васильев Л. Теория семантических полей // Вопросы языкознания. 1971. № 5. С. 105–113. 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с. 6. Вердиева З. Семантические поля в современном английском языке: Учебн. пособие для пед. ин-тов по спец. 2103 «Иностр. яз.». Москва: Высшая школа, 1986. 118, [2] с. 7. Верста І. Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Про- блеми української термінології». Львів: Видавництво Львівської політех- ніки, 2006. № 559. С. 212–216. 8. Возна Р. Моделі стандартизованих словосполучень ділового мовлен- ня // Мовознавство. 1981. № 4. С. 86–88. 9. Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). Київ: Вирій, Сталкер, 1997. 256 с. 10. Годована М. Словосполучення як джерело поповнення української термінології // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. Київ, 2003. Вип. 6. С. 101–103. 11. Долгих Н. Теория семантического поля на современном этапе разви- тия семасиологи // Филологические науки. 1973. № 1. С. 89–98. 12. Кантемір С. Теорія поля та вивчення позначень кольору в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. Чернівці, 2002. Вип. 135. С. 129–136. 13. Караулов Ю. Структура лексико-семантического поля // Филологи- ческие науки. 1972. № 1. С. 57–68. 14. Кияниця–Гуслиста Н. Російсько-український словник з механіки. Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. 340 с. 15. Козяр М., Шадрін А., Кочан І. Цивільний захист. Частина перша: По- жежно-рятувальна справа. Ілюстрований словник-довідник. Львів: Сполом, 2006. 552 с. 16. Короткий російсько-український електротехнічний словник. Львів: Львівський політехнічний інститут, 1990. 126 с. 17. Кочан І. Аналітичні конструкції в технічній термінології української мови // Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Szchecin «Słowo. Tekst. Czas». Szchecin, 1996. С. 158–163. 18. Кузнецов А. От компонентного анализа к компонентному синтезу. Москва: Наука, 1986. 123, [2] с. 19. Куньч З. Українська риторична термінологія: Історія і сучасність: Мо- нографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська полі- техніка», 2006. 216 с. 20. Лотте Д. Как работать над терминологией. Основы и методы. Москва: Наука, 1968. 74 с. 21. Маненко А. Англійсько-український словник з профілактичної та екологічної токсикології. Львів: Ліга-Прес, 2002. 112 с. 22. Мелиорация: Энциклопедический справочник. Минск: Белорусская советская энциклопедия, 1984. 567 с. 23. Мех Н. До питання про лексико-семантичні та поняттєві поля // Збірник наукових праць, присвячений 65-річчю з дня народження доктора філологічних наук, професора С.Я. Єрмоленко «Слово. Стиль. Норма». Київ: Інститут української мови, 2002. С. 42–46. 24. Михайлишин Б. Усталеність як неодмінний показник складених тер- мінів // Мовознавство. 1999. № 4–5. С. 48–50. 25. Мінералогічний словник (Українсько-російсько-англійський). Київ: Наукова думка, 1975. 773 с. 26. Нікітіна Ф. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної терміноло- гії. Київ: Вища школа, 1978. 31 с. 27. Нікуліна Н. Аналітичний спосіб номінації понять автомобілебуду- вання // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Харків, 2005. Випуск 15. С. 19–25. 28. Овчаренко В. Структура і семантика науково-технічного терміна. Харків: Видавництво Харківського університету, 1968. 71 с. 29. Панько Т. Від терміна до системи. Львів: Вища школа, 1979. 147 с. 30. Пац Л. Функціонально-семантичне поле адресності у сучасній україн- ській мові: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Дніпропетровський державний університет. Дніпропетровськ, 1998. 22 с. 31. Пірус Г. Класифікація семантичних типів предикатів на основі побу- дови поля // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. Київ, 2005. Випуск 6. С. 323–327. 32. Плотников Б. Основы семасиологии. Минск: Вышэйшая школа, 1984. 223 с. 33. Рицар Б., Семенистий К., Кочан І. Російсько-український та україн- сько-російський словник з радіоелектроніки. Львів: ЛОГОС, 1995. 608 с. 34. Російсько-український гідролого-екологічний словник. Київ: Уро- жай, 1992. 111 с. 35. Російсько-український гідротехнічний словник: 13000 термінів. Київ: Видавництво АН УРСР, 1960. 192 с 36. Російсько-український загальнотехнічний словник: 113000 термінів. Київ: Вища школа, 1994. 173 с. 37. Російсько-український словник з інженерних технологій. Львів: Лі- га-Прес, 2006. 1024 с. 38. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. Київ: Наукова думка, 1996. 660 с. 39. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фі- зика. Техніка. Науки про Землю та Космос. Київ: Наукова думка, 1998. 888 с. 40. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні нау- ки. Київ: Наукова думка, 1994. 594 с. 41. Російсько-український науково-технічній словник: 30000 слів. Львів, 1997. 456 с. 42. Російсько-український технічний словник. Київ: Держтехвидав, 1961. 648 с. 43. Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник. Львів: Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2001. 412 с. 44. Словник іншомовних слів. Київ: Головна редакція УРЕ, 1985. 968 с. 45. Словник української мови: В 11-ти т. Київ: Наукова думка, 1970–1980. 46. Стецюк Р. Терміни-словосполучення в українській кардіологічній тер- мінології // Філологічні науки: Слов’янська філологія. 1997. № 12. С. 57–59. 47. Столярова Э. Лексико-семантическое поле оценки в разговорной речи // Словарные категории. Москва: Наука, 1988. С. 186–191. 48. Суперанская А., Подольская Н., Васильева Н. Общая терминология: Вопросы теории. Москва: Наука, 1989. 243 с. 49. Теглівець Ю. Сема ‘вода’ у структурі складених назв // Наук. часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. Випуск 4. С. 359–363. 50. Теглівець Ю. Складені назви із семою ‘вода’ в сучасній українській науково-технічній термінології: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. Львів, 2007. 20 с. 51. Тлумачний словник із загального землеробства. Київ: Аграрна наука, 2004. 224 с. 52. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник. У 2 т. Львів, 1995. Т. 1. 651 с. Т. 2. 786 с.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Підручники, посібники, монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MONO-Kunch.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools