Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43417
Назва: Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре
Інші назви: Образовательная деятельность и педагогические взгляды Пауло Фрейре
Paulo Freire’s educational activity and pedagogical views
Автори: Турчин, Ірина Михайлівна
Приналежність: Львівський національний університет імені Івана Франка
Бібліографічний опис: Турчин І. М. Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ірина Михайлівна Турчин ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 308 с. – Бібліографія: с. 214–245 (336 назв).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Львівський національний університет імені Івана Франка
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Рада захисту: К 35.052.24
Науковий керівник: Заячківська, Надія Михайлівна
Члени комітету: Чепіль, Марія Миронівна
Гук, Людмила Іванівна
УДК: 37.013.011.3-051(81)
Теми: Бразилія
критична педагогіка
освітня діяльність
Пауло Фрейре
педагогічні погляди
Бразилия
критическая педагогика
образовательная деятельность
Пауло Фрейре
педагогические взгляды
Brazil
critical pedagogy
educational activity
Paulo Freire
pedagogical views
Кількість сторінок: 308
Короткий огляд (реферат): У дисертаційному дослідженні систематизовано педагогічну спадщину Пауло Фрейре. Виконано аналіз історіографії та джерельної бази дослідження, яку поділено на п’ять груп за походженням. Виокремлено чинники, які вплинули на формування науково-педагогічного світогляду бразильського педагога. Здійснено періодизацію та виокремлено три періоди освітньої діяльності П. Фрейре: І період (1941-1964 рр.) – професійного самовизначення, ІІ період (1964-1980 рр.) – науково-педагогічного становлення, ІІІ період (1980-1997 рр.) – активної освітньої діяльності П. Фрейре. Досліджено та узагальнено педагогічні погляди П. Фрейре (основні педагогічні напрями та погляди щодо альтернативної та радикальної педагогіки: критична, трансгресивна (гранична), феміністична педагогіка та антипедагогіка), а також емансипаційної та революційної педагогіки); окреслено можливості використання науково-педагогічного доробку Пауло Фрейре в умовах вітчизняної педагогічної теорії і практики. Уточнено зміст понять «критичний конструктивізм», «критична педагогіка», «усвідомлення» та «освітня діяльність». Набули подальшого розвитку положення про структурування та організацію проведення історико-педагогічних досліджень; актуалізацію науково-педагогічної спадщини П. Фрейре; висвітлення діяльності послідовників П. Фрейре та їхнє значення для педагогічної науки. До наукового обігу введено маловідомі друковані джерела іноземними мовами, зокрема, книги, статті та діалоги П. Фрейре, а також іноземні публікації, он-лайн джерела, які не розглядалися в українських педагогічних працях, що дозволяє розширити історико-педагогічні дослідження про біографічні дані та спадщину бразильського педагога. В диссертационном исследовании систематизировано педагогическое наследие Пауло Фрейре. Выполнен анализ историографии и источниковой базы исследования, которая разделена на пять групп по происхождению. Выделены факторы, которые повлияли на формирование научно-педагогического мировоззрения бразильского педагога. Осуществлена периодизация и выделены три периода образовательной деятельности П. Фрейре: І период (1941-1964 гг.) – профессионального самоопределения, II период (1964-1980 гг.) – научно-педагогического становления, III период (1980-1997 гг.) – активной образовательной деятельности П. Фрейре. Исследованы и обобщены педагогические взгляды П. Фрейре (основные педагогические направления и взгляды по альтернативной и радикальной педагогике: критическая, трансгрессивная, феминистская педагогика и антипедагогика), а также эмансипационная и революционная педагогики) очерчены возможности использования научно-педагогического наследия Пауло Фрейре в условиях отечественной педагогической теории и практики. Уточнено содержание понятий «критический конструктивизм», «критическая педагогика», «осознание» и «образовательная деятельность». Получили дальнейшее развитие положения о структурировании и организации проведения историко-педагогических исследований; актуализации научно-педагогического наследия П. Фрейре; освещении деятельности последователей П. Фрейре и их значение для педагогической науки. В научный оборот введены малоизвестные печатные источники иностранными языками, в частности, книги, статьи и диалоги П. Фрейре, а также иностранные публикации, он-лайн источники, которые не рассматривались в украинских педагогических трудах, что позволяет расширить историко-педагогические исследования о биографических данных и наследии бразильского педагога. Paulo Freire’s pedagogical heritage has been systematized in the thesis. The analysis of the historiography and source base of the research related to symbolic interactionism, pragmatism, and hermeneutics in the context of the development of scientific paradigm and methodology of interdisciplinary postmodernist researches has been done. The source base is divided into five groups of origin: Brazil educator’s and his co-authors’ scientific works; interviews and dialogues with P. Freire; interviews with Freire’s friends and researchers of his activity as well as his wife’s memories; «talking» books; video recording of the conversation with Paulo Freire. The factors that influenced the formation of the Brazilian educator’s scientific and pedagogical worldview (personal, political, cultural and educational and ideological) have been singled out. Personal factors are family relationships, particularly, his parents’ influence, his wife’s support as well as the continuous process of self-improvement; political ones – socio-political situation in Brazil: low level of Brazilians’ welfare as a result of unsuccessful state leadership, struggle against illiteracy in the context of state reforms, military coup in 1964 as well as the period of exile; cultural and educational ones – education and learning philosophical, theological and psychological papers; ideological ones – a combination of the ideas of Christianity and Marxism. The periodization has been carried out and three periods of Freire’s educational activity have been singled out. During the first period (1941-1964) of professional self-determination Paulo Freire had pedagogical and organizational as well as managerial activities: studying, teaching, performing duties of the director of the Division of Public Relations, Education and Culture of Social Service of Industry, participation in founding the Capibaribe Institute, working at the Department of Archives and Culture of the city of Recife, the defense of the thesis as well as the development of literacy program. The second period (1964-1980) of scientific and pedagogical formation is characterized by scientific and pedagogical activity, literacy program improvement outside of Brazil, consultation in UNESCO, working for Chilean Agrarian Reforms Corporation, Harvard University, the World Council of Churches, work in some African countries, visiting 12 states of the USA, writing scientific papers, getting the title «Doctor Honoris Causa» in different educational establishments. During the third period (1980-1997) of an active educational activity, Paulo Freire published a lot of scientific papers, took part in political life of Brazil, and performed the duties of Secretary of Education in San Paulo. Freire’s pedagogical views (main pedagogical directions and views on alternative and radical pedagogies: critical, transgressive, feminist pedagogies and antipedagogy) as well as emancipatory and revolutionary pedagogies have been researched and generalized. The main components of Freire’s critical pedagogy (problem-posing education, dialogue, «conscientization», praxis, humanization, such qualities of the professional teacher as humility, patience and impatience, tolerance, courage and ability to love students) have been revealed. Non-formal education as one of the aspects of Freire’s educational practice has been highlighted. Freire’s literacy program, in particular, the functioning of «cultural circles», five phases, the use of paintings has been described. The possibilities of the application of the Brazilian educator’s scientific and pedagogical work in Ukrainian pedagogical theory and practice, particularly, in the context of the reform «New Ukrainian School» have been outlined. His influence on the researches of the scientists from Brazil, Mexico, the USA, England, Scotland, Ireland, some African countries and Iran has been analyzed. The meaning of notion «сritical constructivism», «critical pedagogy», «literacy», «conscientization» and «educational activity» has been clarified. The provisions on the structuring and organization of historical and pedagogical research; the actualization of Freire’s scientific and pedagogical heritage; the clarification of the activities of the Brazilian educator’s followers and their implications for pedagogical science have gained further development. Little-known English sources, particularly, Freire’s books, articles and dialogues as well as foreign publications, online sources have been introduced to scientific circulation, enabling the expansion of historical and pedagogical research on the Brazilian educator’s biographical data and scientific and pedagogical heritage.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43417
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Turchyn.pdfАвтореферат дисертації752,07 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dysertaciya_turchyn_i.m.pdfДисертаційна робота12,57 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_chepil_mm_na_dysertaciyu_turchyn_im.pdfВідгук офіційного опонента686,18 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_guk_li_na_dysertaciyu_turchyn_im.pdfВідгук офіційного опонента869,31 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.