Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43415
Назва: Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.)
Інші назви: Организация учебной деятельности по украинскому языку и литературе в школьном образовании западной диаспоры (1945–1996 рр.)
The organization of Ukrainian language and literature learning in the Western diaspora schoolling (1945–1995)
Автори: Рибак, Тетяна Миколаївна
Приналежність: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Бібліографічний опис: Рибак Т. М. Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Тетяна Миколаївна Рибак ; Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2018. – 240 с. – Бібліографія: с. 181–205.
Дата публікації: 2018
Видавництво: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Рада захисту: К 35.052.24
Науковий керівник: Мацько, Віталій Петрович
Члени комітету: Романюк, Світлана Захарівна
Герцюк, Дмитро Дмитрович
УДК: 37.017.18
Теми: західна діаспора
організація навчання
українська література
українська мова
шкільна освіта
западная диаспора
организация обучения
украинская литература
украинский язык
школьное образование
Western diaspora
learning organization
Ukrainian literature
Ukrainian language
schooling
Кількість сторінок: 240
Короткий огляд (реферат): У дисертації виявлено і розкрито особливості організації навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори у період 1945-1996 рр. (навчання в полілінгвальному середовищі; орієнтація на національну ідею; комплексне поєднання потенціалу навчання і виховання; наявність різних типів шкіл; відповідність національно-культурним потребам, християнським звичаям і традиціям українського народу; виховання толерантного ставлення до культури інших народів країни проживання; відсутність навчально-методичного забезпечення та активне підручникотворення учителів-практиків). Висвітлено організацію навчання української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори у 1945–1996 рр. як науково-педагогічну проблему (джерельна база дослідження; принципи, покладені в основу дослідження). Схарактеризовано навчальну діяльність з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (принципи організації навчання: гуманізації та гуманітаризації навчання, відкритості та динамічності взаємодії з навколишнім світом; співтворчості учителя й учня; розвивального характеру навчання; науковості, системності, послідовності, наступності; доступності, народності; методику навчання української мови і літератури). Виконано аналіз навчально-методичного забезпечення навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори. Окреслено можливості використання ідей педагогів західної діаспори в сучасній освіті України. Уточнено зміст понять: організація навчальної діяльності, чужомовне середовище, іншомовне середовище, поліетнічне середовище, етнокультурне середовище, іншомовний простір. Подальшого розвитку набули ідеї щодо доцільності творчого використання педагогічного досвіду організації навчання з української мови і літератури в шкільній освіті західної діаспори означеного періоду в освітньому просторі України. У науковий обіг введено нові факти, теоретичні ідеї й підходи до навчання української мови і літератури, маловідомі та невідомі документи. В диссертации выявлены и раскрыты особенности организации учебной деятельности по украинскому языку и литературе в школьном образовании западной диаспоры в период 1945–1996 гг. (обучение в полилингвальной среде, ориентация на национальную идею, комплексное сочетание потенциала обучения и воспитания, наличие различных типов школ, соответствие национально-культурным потребностям, христианским обычаям и традициям украинского народа, воспитание толерантного отношения к культуре других народов страны проживания, отсутствие учебно-методического обеспечения и активное написание учебников учителями-практиками). Отражена организация обучения украинскому языку и литературе в школьном образовании западной диаспоры в 1945-1996 гг. как научно-педагогическая проблема (источники базы исследования; принципы, положенные в основу исследования). Охарактеризована учебная деятельность по украинскому языку и литературе в школьном образовании западной диаспоры (принципы организации обучения: гуманизации и гуманитаризации обучения, открытости и динамичности взаимодействия с окружающим миром; сотворчества учителя и ученика; развивающего характера обучения; научности, системности, последовательности, преемственности; доступности, народности; методика обучения украинскому языку и литературе). Выполнен анализ учебно-методического обеспечения учебной деятельности по украинскому языку и литературе в школьном образовании западной диаспоры. Определены возможности использования идей педагогов западной диаспоры в современном образовании Украины. Уточнено содержание понятий: организация учебной деятельности, иноязычная среда, полиэтническая среда, этнокультурная среда, иноязычное пространство. Дальнейшее развитие получили идеи о целесообразности творческого использования педагогического опыта организации обучения по украинскому языку и литературе в школьном образовании западной диаспоры указанного периода в образовательном пространстве Украины. В научный оборот введены новые факты, теоретические идеи и подходы к обучению украинского языка и литературы, малоизвестные и неизвестные документы. The peculiarities of the Ukrainian language and literature learning organization in the western diaspora school education during 1945-1996 are revealed and defined in the thesis. According to the research results, the possibilities of the Western diaspora educators’ ideas in modern education of Ukraine application are justified. For the first time the peculiarities of the Ukrainian language and literature learning organization in the western diaspora school education (1945-1996) were defined and described (teaching children the Ukrainian language and literature in multilingual environment; orientation to the national idea; a complex combination of education and upbringing potential; availability of different types of schools: the Ukrainian Catholic schools, Saturday schools of Ukrainian studies, Sunday schools of Ukrainian studies; conformity to national and cultural needs, the Christian customs and traditions of the Ukrainians; development of tolerant attitude towards the culture of other people living in the country of residence; the lack of teaching and methodological support and active textbook preparation of practicing teachers). The Ukrainian language and literature learning process organization in the western diaspora school education (1945-1996) is defined as a scientific and pedagogical issue (reference framework of the research is classified according to the issue: works of general content, scientific and educational literature, historical sources, philological educational and methodological literature; principles forming the basis of the research are the following: historicism, objectivity, systemacity, the principle of multifactorial approach). The Ukrainian language and literature learning organization in the western diaspora school education is described (principles of learning process organization: principle of humanization and humanitarian approach to learning, openness and dynamism of interaction with the surrounding world; creative interaction of teacher and student; developmental nature of learning, scientific orientation, systemacity, consistency, continuity, availability, national orientation; methodology for the Ukrainian language and literature learning that synthesized the study of the Ukrainian literature, the acquisition of language and grammar material). The analysis of educational and methodological provision of the Ukrainian language and literature learning in the western diaspora school education is conducted (manuals, reader books, textbooks and anthologies); the possibilities of using the ideas of the western diaspora educators in modern education of Ukraine are outlined. The following notions are clarified: learning process organization, foreign language environment, multiethnic environment, ethnocultural environment, foreign language space. The ideas of the expediency of the creative use in the Ukrainian educational system of the pedagogical experience of the Ukrainian language and literature learning organization in the western diaspora school education of the defined period gained further development. The new facts, theoretical ideas and approaches to the Ukrainian language and literature learning, recondite and unknown documents, which extend the knowledge about the Ukrainian language and literature learning organization in the western diaspora school education of the defined period were introduced into the scientific circulation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43415
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Rybak.pdfАвтореферат дисертації725,92 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dysertaciya_rybak_t.m.pdfДисертаційна робота4,13 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_gercyuka_dd_na_dysertaciyu_rybak_tm.pdfВідгук офіційного опонента2,2 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_romanyuk_sz_na_dysertaciyu_rybak_tm.pdfВідгук офіційного опонента2,12 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.