Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43410
Назва: Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід
Інші назви: Public funding of political parties: Ukrainian and world experience
Государственное финансирование политических партий: украинский и мировой опыт
Автори: Цюбченко, Анастасія
Tsyubchenko, Anastasiya
Цюбченко, Анастасия
Приналежність: Львівський національний університет імені Івана Франка
Lviv National Ivan Franko University
Бібліографічний опис: Цюбченко А. Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід / Анастасія Цюбченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 56–61.
Bibliographic description: Tsyubchenko A. Public funding of political parties: Ukrainian and world experience / Anastasiya Tsyubchenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 56–61.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.53
329
Теми: фінансування політичних партій
державне регулювання
вибори
виборчий процес
financing of political parties
state regulation
elections
election process
финансирование политических партий
государственное регулирование
выборы
избирательный процесс
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 56-61
Початкова сторінка: 56
Кінцева сторінка: 61
Короткий огляд (реферат): Розглянуто проблеми розвитку політичних партій та їх фінансової спроможності. Проаналізовано український та зарубіжний досвід здійснення державного фінансування політичних партій. Висвітлено загальні принципи державного фінансування політичних партій. Виявлено недоліки системи державного фінансування політичних партій та запропоновано шляхи вдосконалення українського законодавства.
In this article deals the problems of political parties and their financial viability. Analyzed Ukrainian and international experience of implementation public funding of political parties. Highlights the general principles of public funding of political parties. Is revealed weaknesses in the system of public funding of political parties and the ways to improve Ukrainian legislation.
Рассмотрены проблемы развития политических партий и их финансовой состоятельности. Проанализированы украинский и зарубежный опыт осуществления государственного финансирования политических партий. Освещаются общие прин- ципы государственного финансирования политических партий. Выявлены недостатки системы государственного финансирования политических партий и предложены пути совершенствования украинского законодательства.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43410
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Цюбченко А., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2543:derzhavne-finansuvannyapolitichnikh-
http://www.ucipr.org.ua/publications/derzhavne-finansuvannia-partii-vidkladena-realnist
http://www.online–science.ru
http://costua.com/news/101-political-parties
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=
http://www.ucipr.org.ua/publications/derzhavne-finansuvanniapartii-
http://www.online-science.ru
http://tsostua.tsom/news/101-polititsal-parties
Перелік літератури: 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції: Закон України№731-VIII від 08.10.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №49–50. – Ст. 24–29.
2. Про політичні партії: Закон України № 2365-III від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.
3. О политических партиях: Федеральный закон №95-ФЗ от 11.07.2001 г. // Российская газета, 14.07.2001 г.
4. Бусол О. Державне фінансування політичних партій в Україні – за європейським зразком [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2543:derzhavne-finansuvannyapolitichnikh- partij-v-ukrajini-za-evropejskim-zrazkom&catid=8&Itemid=350
5. Конончук С. Державне фінансування партій: відкладена реальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.org.ua/publications/derzhavne-finansuvannia-partii-vidkladena-realnist
6. Информация о совместном российско-германском семинаре “Партии и выборы” // Вестник Центральной избирательной комиссии. – 1999. – № 9 (75). – С. 148.
7. Кириленко В. Правовое регулирование государственного финансирования политических партий в федеративных государствах / В. Кириленко, А. Меликян // Власть. – 2009. – № 5. – С. 76–79.
8. Кустова С. Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС / С. Кутова // Вісник НАДУ. – 2015. – № 3. – С. 105–109.
9. Лафитский Д. В Современные избирательные системы / Д. В. Лафитский, Н. М. Касаткина, А. Г. Орлов, Н. Ю. Трещетенкова // Великобритания, Канада, Мексика, Польша. – 2006. – Вып. 1 – М. – С. 229.
10. Леванский С. А. Государственное финансирование выборов и предвыборные расходы партий в ФРГ / С. А. Леванский // Журнал о выборах. – 2001 – № 3. – С. 58–59.
11. Морозова О. Государственное финансирование политических партий как метод электорального таргетирования / О. Морозова // Гуманитарные, социально- экономические и общественные науки. – 2013. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.online–science.ru.
12. Олефіренко Е. О. Правове регулювання державного фінансування політичних партій: вітчизняний і світовий досвід / Е. О. Оліференко // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №1. – С. 74–76.
13. Шибалкіна Ю. Політичні партії тепер будуть фінансуватися з бюджету / Ю. Шибалкіна // Ціна держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://costua.com/news/101-political-parties
14. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: матеріали Венеціанської комісії. – Вид. 3-тє, випр. і доповн. / за ред. Ю. Ключковського. – В 2-х част. – Ч. 2. – К.: Логос, 2016. – С. 472. 15. Guidelines and report on the financing of political parties adopted by the Venice Commission Guidelines adopted by the Commission at its 46th Plenary Meeting (Venice, 9–10 March 2001).
References: 1. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zapobihannya i protydiyi politychniy koruptsiyi: Zakon Ukrayiny No 731-VIII vid 08.10.2015 r. [On amendments to some legislative acts of Ukraine on preventing and combating political corruption: The Law of Ukraine number 731-VIII of 08.10.2015 p.]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. No 49–50. Art. 24–29.
2.Pro politychni partiyi: Zakon Ukrayiny No 2365-III vid 05.04.2001 r. [On political parties: the Law of Ukraine № 2365-III of 05.04.2001] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. No 23. St. 118.
3. O politicheskikh partiyakh: Federal'nyi zakon № 95-FZ ot 11.07.2001 g. [On political parties: Federal Law No. 95-FZ of 11.07.2001.]. Rossiiskaya gazeta, 14.07.2001 g.
4. Busol O. Derzhavne finansuvannya politychnykh partiy v Ukrayini – za yevropeys'kym zrazkom: [Public funding of political parties in Ukraine – the European model]. – Available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=2543:derzhavne-finansuvannya-politichnikh-partij-v-ukrajini-za-evropejskim zrazkom&catid =8&Itemid=350
5. Kononchuk S. Derzhavne finansuvannya partiy: vidkladena real'nist': [Public funding of parties, set aside reality:] Available at: http://www.ucipr.org.ua/publications/derzhavne-finansuvanniapartii- vidkladena-realnist
6. Informatsiya o sovmestnom rossiisko-germanskim seminare “Partii i vybory” [Information about the joint Russian-German seminar “Parties and elections”] Vestnik Tsentral'noi izbiratel'noi komissii. 1999. No 9 (75). P. 148.
7. Kirilenko V. Pravovoe regulirovanie gosudarstvennogo finansirovaniya politicheskii partii v federativnykh gosudarstvakh [Legal regulation of state financing of political parties in federal states] V. Kirilenko, A. Melikyan. Vlast'. 2009. No 5. pp. 76–79.
8. Kustova S. Fіnansuvannya polіtichnikh partіi yak strukturna skladova іntegratsіinogo protsesu Ukraїni do ЄS [Funding of political parties as a structural component of the integration process of Ukraine to the EU]. Vіsnik NADU. 2015. No 3. pp. 105–109.
9. Lafitskii D. V Sovremennye izbiratel'nye sistemy [Modern electoral systems] D. V. Lafitskii, N. M. Kasatkina, A. G. Orlov, N. Yu. Treshchetenkova Velikobritaniya, Kanada, Meksika, Pol'sha. 2006. Vol. 1. P. 229.
10. Levanskii S. A. Gosudarstvennoe finansirovanie vyborov i predvybornye raskhody partii v FRG [State financing of elections and pre-election expenses of parties in Germany]. Zhurnal o vyborakh. 2001. No 3. pp. 58–59.
11. Morozova O. Gosudarstvennoe finansirovanie politicheskikh partii kak metod elektoral'nogo targetirovaniya [State funding of political parties as a method of electoral targeting]. Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2013. No 2: Available at: http://www.online-science.ru.
12. Olefirenko E. O. Pravove rehulyuvannya derzhavnoho finansuvannya politychnykh partiy: vitchyznyanyy i svitovyy dosvid [Legal regulation of public funding of political parties, domestic and international experience]. Porivnyal'no analitychne pravo. 2016. No 1. pp. 74–76.
13. Shybalkina Yu. Politychni partiyi teper budut' finansuvatysya z byudzhetu [Political parties will now be funded from the budget]. Available at: http://tsostua.tsom/news/101-polititsal-parties
14. Yevropeys'kyy demokratychnyy dorobok u haluzi vyborchoho prava: Materialy Venetsians'koyi Komisiyi. [European Democratic achievements in the field of electoral law: Materials Venice Komisiyi.]. Vyd. 3-e, vypr. i dopovn. Za red. Yu. Klyuchkovs'koho. v 2-kh chast. Vol. 2. Kiev: Lohos Publ, 2016. P. 472.
15. Guidelines and report on the financing of political parties adopted by the Venice Commission Guidelines adopted by the Commission at its 46th Plenary Meeting, (Venice, 9–10 March 2001).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.