Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43408
Назва: Гідність людини і міжнародні стандарти
Інші назви: Human dignity and international standards
Достоинство человека и международные стандарты
Автори: Цебенко, Соломія
Tsebenko, Solomiya
Цебенко, Соломия
Приналежність: Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Цебенко С. Гідність людини і міжнародні стандарти / Соломія Цебенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 563–569.
Bibliographic description: Tsebenko S. Human dignity and international standards / Solomiya Tsebenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 563–569.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: [341.231.14]
Теми: права людини
гідність людини
міжнародні акти
Європейський Суд з прав людини
human rights
human dignity
international acts
European Court of Human Rights
права человека
достоинство человека
международные акты
Европейский Суд по правам человека
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 563-569
Початкова сторінка: 563
Кінцева сторінка: 569
Короткий огляд (реферат): Аналізується гідність людини у світлі міжнародних стандартів. Розглядаються наукові підходи до розуміння гідності людини. Охарактеризовано основні міжнародні стандарти права людини на гідність. Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо цього питання.
This article by analyzing human’s dignity according to international standards. Considered scientific approaches to understanding the human dignity. In the article there are characterized the main international standards of the human’s right on dignity. The analysis of the European Court of Human Rights on this issue.
Анализируются достоинство человека в свете международных стандартов. Рассматриваются научные подходы к пониманию достоинства человека. Охарактери- зованы основные международные стандарты права человека на достоинство. Проанализирована практика Европейского Суда по правам человека по этому вопросу.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43408
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Цебенко С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon0
http://zakon2
http://zakon5
http://www
http://zakon3
Перелік літератури: 1. Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософські проблеми: моногр. – К. : Атіка, 2007. – 428 с.
2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/995_015.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_043.
4. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_021.
5. Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 р., ООН // Офіційний вісник України. – 2010. – 19 берез. – № 17.
6. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_105.
7. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_207.
8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_042.
9. Підсумковий документ Всесвітнього саміту 2005 року: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 60/1 від 16 вересня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/995_e56.
10. Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 груд. 2006 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/995_l54.
11. Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження : від 20 жовт. 2005 р., ЮНЕСКО // Офіційний вісник України. – 2010. – 15 лют. – № 8.
12. Європейський суд з прав людини: матеріали практики (1993–2003 рр.) : праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина Наук.-дослід. ін-ту держ. будівництва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України / редкол. : П. М. Рабінович (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Фенікс, 2004. (Сер. ІІ. Коментарі прав і законодавства ; вип. 4).
13. Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2006–2008 рр.) : праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина Наук.-дослід. ін-ту держ. будівництва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України / редкол. : П. М. Рабінович (гол. ред.) [та ін.]. – Львів : Край, 2009. (Сер. ІІ. Коментарі прав і законодавства ; вип. 9).
14. Назаров В. В. Право людини на повагу до її гідності : національні та міжнародні аспекти // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 18–20. – Вип. 435 : Правознавство.
15. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Кемпбелл і Косанс проти Сполученого Королівства” (Campbell and Cosans v. the United Kingdom) від 25.02.1982 р. – Режим доступу:http://www. echr. coe. int.
16. Положення та погляди Всесвітньої психіатричної асоціації про права та юридичний захист психічно хворих від 17 жовтня 1989 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/995_871.
17. Резолюція № 46/119 “Захист осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги” від 18 лютого 1992 р., прийнята Генеральною Асамблею ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_905.
18. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80.
19. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листоп. 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2801-12.
20. Декларація ООН про клонування людини: Резолюція 59/280 Генеральної Асамблеї ООН від 8 березня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/995_d57.
21. Про заборону репродуктивного клонування людини: Закон України від 14 грудня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2231-15.
22. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 1071 с.
References: 1. Hryshchuk O. V. Lyuds’ka hidnist’ u pravi: filosofs’ki problemy: Monohrafiya [Dignity in Law: philosophical problems], Kiev, Atika Publ, 2007, 428 p.
2. The Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948. Available at: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/995_015.
3. The International Covenant on Civil and Political Rights on December 16, 1966. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_043.
4. The Convention on rights of the child on November 20, 1989. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_021.
5. The Convention on the Rights of Disabled Persons on December 13, 2006.
6. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination on December 21, 1965. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_105.
7. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on December 18, 1979. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_207.
8. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights on December 16, 1966. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_042.
9. The Resolution № 60/1 The Outcome of the 2005 World Summit on September 16, 2005. Available at: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/995_e56.
10. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance on December 20, 2006. Available at: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/995_l54.
11. The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions on October 20, 2005.
12. Yevropeys’kyy sud z prav lyudyny: materialy praktyky (2006–2008 rr.): pratsi L’viv. laboratoriyi prav lyudyny i hromadyanyna Nauk.-doslid. in-tu derzh. budivnytstva ta mistsevoho samovryaduvannya Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. Redkol.: P. M. Rabinovych (holov. red.) [European Court of Human Rights: Materials Practice (1993-2003 years)], Kiev, Feniks Publ, 2004.
13. Yevropeys’kyy sud z prav lyudyny: materialy praktyky (2006–2008 rr.): pratsi L’viv. laboratoriyi prav lyudyny i hromadyanyna Nauk.-doslid. in-tu derzh. budivnytstva ta mistsevoho samovryaduvannya Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. Redkol.: P. M. Rabinovych (holov. red.) [European Court of Human Rights: Materials Practice (2006-2008 years)], Lviv, Kray Publ, 2009.
14. Nazarov V. V. Pravo lyudyny na povahu do yiyi hidnosti: natsional’ni ta mizhnarodni aspekty [The right to respect for his dignity, national and international aspects]. Naukovyy visnyk Chernivets’koho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 2008, Vol. 435, pp. 18–20.
15. Rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny u spravi “Kempbell i Kosans proty Spoluchenoho Korolivstva” on February 25, 1982. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case Campbell and Cosans v. the United Kingdom]. Available at: http://www. echr. coe. int.
16. The Position and views of the World Psychiatric Association on the rights and legal protection of the mentally ill on October 17, 1989. Available at: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/995_871.
17. The Resolution № 46/119 The Protection of persons with mental illness and improve mental health care on February 18, 1992. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_905.
18. The Constitution of Ukraine on June 28, 1996. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80
19. The Basic Laws of Ukraine on Health Care Law of Ukraine on November 19, 1992. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2801-12.
20. The Resolution No. 59/280 The Declaration on human cloning on March 8, 2005. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/995_d57.
21. About the prohibition of human reproductive cloning Law of Ukraine on April 25, 2013. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2231-15.
22. De Sal’via M. Precedenty Evropejskogo suda po pravam cheloveka. Rukovodjashhie principy sudebnoj praktiki, otnosjashhiesja k Evropejskoj konvencii o zashhite prav cheloveka i osnovnyh svobod: sudebnaja praktika s 1960 po 2002 g., [Precedents of the European Court of Human Rights. Judicial Practice Guidelines Related to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Judicial Practice from 1960 to 2002], St. Petersburg, Jurid. centr Press Publ, 2004, 1071 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.