Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43407
Назва: Закон України “Про місцеві вибори”: недоліки та шляхи вдосконалення
Інші назви: Law of Ukraine “On local elections”: weak and ways to improve
Закон украины “О местных выборах”: недостатки и пути совершенствования
Автори: Ковальчук, Олена
Kovalchuk, Olena
Ковальчук, Елена
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Ковальчук О. Закон України “Про місцеві вибори”: недоліки та шляхи вдосконалення / Олена Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 557–562.
Bibliographic description: Kovalchuk O. Law of Ukraine “On local elections”: weak and ways to improve / Olena Kovalchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 557–562.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.828(477)
Теми: вибори
виборче право
виборче законодавство
виборчий процес
засади виборчого процесу
суб’єкти виборчого процесу
виборча система
election
election right
election legislation
election process
basics of election process
subjects of election process
electoral system
выборы
избирательное право
избирательное законодательство
избирательный процесс
основы избирательного процесса
субъекты избирательного процесса
избирательная система
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 557-562
Початкова сторінка: 557
Кінцева сторінка: 562
Короткий огляд (реферат): Розглядаються проблемні питання законодавчого забезпечення виборчого процесу на місцевих виборах в Україні. Розглянуто недоліки чинного Закону України “Про місцеві вибори”. Запропоновано можливі шляхи його вдосконалення. Зокрема, пропонується вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводити за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. Передбачити вікові обмеження щодо права бути обраним. Розширити перелік суб’єктів виборчого процесу, через які громадяни України зможуть реалізовувати право висування кандидатів тощо. Звертається увага на виникнення нагальної потреби прийняття Виборчого кодексу України.
Research devoted to consideration of issues of legislative support of the electoral process in the local elections in Ukraine. We consider the shortcomings of the current Law of Ukraine “On local elections”. The possible ways of improvement. In particular, the proposed election of deputies of the Autonomous Republic of Crimea, regional, district, city and borough councils under majority electoral system of relative majority. To provide age restrictions on the right to be elected. Expand the list of participants in the election process through which citizens Ukraine will be able to realize the right to nominate candidates, and more. Attention is drawn to the event of urgent necessity adoption of the Electoral Code of Ukraine.
Исследование посвящено рассмотрению проблемных вопросов законодательного обеспечения избирательного процесса на местных выборах в Украине. Рассмотрены недостатки действующего Закона Украины “О местных выборах”. Предложены возможные пути его совершенствования. В частности, предлагается выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах проводить по мажоритарной избирательной системе относи- тельного большинства. Предусмотреть возрастные ограничения в отношении права быть избранным. Расширить перечень субъектов избирательного процесса, через которые граждане Украины смогут реализовывать право выдвижения кандидатов и прочее. Обращается внимание на возникновение необходимости принятия Избиратель- ного кодекса Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43407
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ковальчук О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168062e26c
Перелік літератури: 1. Ковальчук О. Б. Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеська національна юридична академія. – 2003. – 20 с.
2. Закон України “Про місцеві вибори” від 14 липня 2015 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/595-19.
3. Звіт про місцеві вибори в Україні 2015 року від 9 грудня 2015 року // Міжнародна фундація виборчих систем (IFES): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168062e26c.
References: 1. Koval`chuk O. B. Vy`borchy`j proces v Ukrayini: konsty`tucijno-pravovi aspekty` // Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data yury`dy`chny`x nauk. – Odes`ka nacional`na yury`dy`chna akademiya. – 2003. – 20 s. [The election process in Ukraine: constitutional and legal aspects].
2. Zakon Ukrayiny` “Pro miscevi vy`bory`” vid 14 ly`pnya 2015 roku: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/595-19 [The Law of Ukraine “On local elections” on July 14, 2015].
3. Zvit pro miscevi vy`bory` v Ukrayini 2015 roku vid 9 grudnya 2015 roku // Mizhnarodna fundaciya vy`borchy`x sy`stem (IFES): [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168062e26c [Report on the local elections in Ukraine in 2015 to 9 December 2015].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.