Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43406
Назва: Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні
Інші назви: Lustration as the mechanism of the foundations of democracy and human rights protection in Ukraine
Люстрация как механизм защиты основ демократии и прав человека в Украине
Автори: Ковальчук, Віталій
Пивовар, Майя
Kovalchuk, Vitaliy
Pyvovar, Mayya
Ковальчук, Виталий
Пивовар, Майя
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ковальчук В. Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні / Віталій Ковальчук, Майя Пивовар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 550–556.
Bibliographic description: Kovalchuk V. Lustration as the mechanism of the foundations of democracy and human rights protection in Ukraine / Vitaliy Kovalchuk, Mayya Pyvovar // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 550–556.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: люстрація
демократія
публічна влада
lustration
democracy
public authority
люстрация
демократия
публичная власть
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 550-556
Початкова сторінка: 550
Кінцева сторінка: 556
Короткий огляд (реферат): Досліджено правову природу люстрації як одного з механізмів забезпечення основ демократії та прав людини. Проаналізовано досвід проведення люстрації в Україні та зарубіжних країнах.
Research is devoted to the legal nature of lustration as one of the mechanisms of the foundations of democracy and human rights securement. The article analyzes the experience of lustrationin Ukraine and foreign countries.
Исследование рассматривает правовую природу люстрации как одного из механизмов обеспечения основ демократии и прав человека. Анализируется опыт проведения люстрации в Украине и зарубежных странах.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43406
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ковальчук В., Пивовар М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www
http://ispp
http://zakon3
http://old
http://lustration
http://zib
Перелік літератури: 1. Henri Hubert & Marcel Mauss. Essai sur la nature et la function du sacrifice // Année sociologique. – 1899. – No 2. – 86 р.
2. Voluminalegum. – Petersburg, 1859. –Т. I. – S. 286–287; Люстрації королівщин українських земель XVI–XVIII ст. / упор. Р. Майборода. – К., 1999. – 600 с.
3. P. Goble, ‘Analysis from Washington–Toward Collective Innocence?’, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Report, May 1996, Available at: http://www. rferl. org.
4. S. Karstedt, ‘Coming to Terms with the Pastin Germany after 1945 and 1989: Public Judgements on Procedures and Justice’, Lawand Policy, 20, 1998, – 15–56 pр.
5. Шевчук С. Люстрація як ретроактивна справедливість: європейські стандарти захисту прав людини при переході до демократичного правління /С. Шевчук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. justinian. com. ua/article. php? id=2140
6. Всеукраїнське опитування проводилося 13 – 19 жовтня 2014 року:[Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://ispp. org. ua/index. php? inc=docs&id=26
7. Закон України “Про очищення влади” від 16 вересня 2014 р. №1682-VII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/1682-18.
8. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/ (documents)/229B826C8AC787DEC2257D87004987C3.
9. Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ccu. gov. ua/novyna/pres-reliz-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-okremyh-polozhen-zakonuukrayinypro
10. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old. minjust. gov. ua/51341.
11. Наказ Міністерства юстиції України від 4 листопада 2014 р. №1386/26163 “Про утворення Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old. minjust. gov. ua/news/46334.
12. Звіт діяльності Громадської ради з питань люстрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lustration. minjust. gov. ua/main/page/3.
13. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lustration. minjust. gov. ua/register.
14. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lustration. minjust. gov. ua/main/sudovi_provadzhennya.
15. Люстрацію скасують через ЄСПЛ // Закон і ліга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib. com. ua/ua/126253-lyustraciyu_skasuyut_cherez_espl. html
References: 1. Henri Hubert & Marcel Mauss. Essai sur la nature et la function du sacrifice, Année sociologique, 1899, No 2, 86 r.
2. Voluminalegum, Petersburg, 1859. –T. I, S. 286–287; Liustratsii korolivshchyn ukrainskykh zemel XVI–XVIII st., upor. R. Maiboroda, K., 1999, 600 p.
3. P. Goble, ‘Analysis from Washington–Toward Collective Innocence?’, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Report, May 1996, Available at: http://www. rferl. org.
4. S. Karstedt, ‘Coming to Terms with the Pastin Germany after 1945 and 1989: Public Judgements on Procedures and Justice’, Lawand Policy, 20, 1998, 15–56 pr.
5. Shevchuk S. Liustratsiia yak retroaktyvna spravedlyvist: yevropeiski standarty zakhystu prav liudyny pry perekhodi do demokratychnoho pravlinnia /S. Shevchuk, Yurydychnyi zhurnal, 2006, No 2 [Electronic resource], Access mode: http://www. justinian. com. ua/article. php? id=2140
6. Vseukrainske opytuvannia provodylosia 13 – 19 zhovtnia 2014 roku:[Electronic resource]. –Access mode: http://ispp. org. ua/index. php? inc=docs&id=26
7. Zakon Ukrainy "Pro ochyshchennia vlady" vid 16 veresnia 2014 y. No 1682-VII: [Electronic resource], Access mode: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/1682-18.
8. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoho Sudu Ukrainy:[Electronic resource], Access mode: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/ (documents)/229B826C8AC787DEC2257D87004987C3.
9. Ofitsiinyi veb-sait Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://www. ccu. gov. ua/novyna/pres-reliz-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-okremyh-polozhen-zakonuukrayinypro
10. Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva yustytsii Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://old. minjust. gov. ua/51341.
11. Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 4 lystopada 2014 y. No 1386/26163 "Pro utvorennia Hromadskoi rady z pytan liustratsii pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy": [Electronic resource], Access mode: http://old. minjust. gov. ua/news/46334.
12. Zvit diialnosti Hromadskoi rady z pytan liustratsii [Electronic resource], Access mode: http://lustration. minjust. gov. ua/main/page/3.
13. Yedynyi derzhavnyi reiestr osib, shchodo yakykh zastosovano polozhennia Zakonu Ukrainy "Pro ochyshchennia vlady" [Electronic resource], Access mode: http://lustration. minjust. gov. ua/register.
14. Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva yustytsii Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://lustration. minjust. gov. ua/main/sudovi_provadzhennya.
15. Liustratsiiu skasuiut cherez YeSPL, Zakon i liha [Electronic resource], Access mode: http://zib. com. ua/ua/126253-lyustraciyu_skasuyut_cherez_espl. html
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.