Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43405
Назва: Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини
Інші назви: The rule of lawin the practice of the European court of human rights
Принцип верховенства права в практике европейского суда по правам человека
Автори: Крижова, Оксана
Kryzhova, Oksana
Крыжова, Оксана
Приналежність: Рівненський міський суд Рівненської області
Rivne City Court of Rivne region
Бібліографічний опис: Крижова О. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини / Оксана Крижова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 544–549.
Bibliographic description: Kryzhova O. The rule of lawin the practice of the European court of human rights / Oksana Kryzhova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 544–549.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.1
Теми: верховенство права
принципи права
елементи верховенства права
Європейський Суд з прав людини
rule of law
principles of law
the elements of the rule of law
the European Court of Human Rights
верховенство права
принципы права
элементы верховенства права
Европейский Суд по правам человека
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 544-549
Початкова сторінка: 544
Кінцева сторінка: 549
Короткий огляд (реферат): Аналізується тлумачення принципу верховенства права у рішеннях Європейського суду з прав людини. Розглядаються окремі елементи цього принципу як його невід’ємні частини та обов’язкові передумови, через які Європейський Суд з прав людини розкриває зміст верховенства права.
The article analyzes the interpretation of the rule of law in the practice of the European Court of Human Rights. The separate elements of this principle as its integral parts and mandatory prerequisites through which the European Court of Human Rights reveals the content of the rule of law was considered.
Анализируется толкование принципа верховенства права в решениях Европейс- кого суда по правам человека. Рассматриваются отдельные элементы этого принципа как его неотъемлемые части и обязательные предпосылки, по которым Европейский Суд по правам человека раскрывает содержание верховенства права.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43405
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Крижова О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2
http://zakon
http://zakon5
http://eurocourt
Перелік літератури: 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_004.
2. Шилінгов В. Верховенство права – основоположний принцип правової системи демократичного суспільства // Часопис Київського університету права. – К., 2009. – № 2. – С. 26–29.
3. Верховенство права (доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25–26 березня 2011 року) / Право України. – №10. – 2011. – С. 168–184.
4. Рабінович П. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації / П. Рабінович, О. Луців // Вісник академії правових наук України. – 2012. – № 2. – С. 3–16.
5. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Закон України від 17 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.
6. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 30. – Ст. 260.
7. Про заходи щодо реалізації Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2006 р. № 784. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/laws/show/784-2006-п.
8. Рішення Європейського суду з прав людини, справа “Полторацький проти України”: від 29 квітня. 20о3 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/974_838
9. Рішення Європейського суду з прав людини, справа “Круслен проти Франції”: від 24 квітня. 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurocourt. in. ua/Article. asp? AIdx=432.
10. Рішення Європейського суду з прав людини, справа “Христов проти України”: від 19 лютого 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/ru/974_443.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України // Голос України. – 2012 – № 90–91.
12. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37.
13. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22.
References: 1. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950: [European Convention on Human Rights on 04.11.1950]. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_004
2. Shylinhov V. Verkhovenstvo prava – osnovopolozhnyy pryntsyp pravovoyi systemy demokratychnoho suspil’stva [The rule of law – the basic principle of the legal system of a democratic society] Chasopys Kyyivs’koho universytetu prava. Kiev., 2009. No 2. pp. 26–29.
3. Verkhovenstvo prava (dopovid’, skhvalena Venetsiys’koyu Komisiyeyu na 86-mu plenarnomu zasidanni 25–26 bereznya 2011 roku) [The rule of law (report, endorsed by the Venice Commission at the 86th plenary meeting of 25-26 March 2011)] Pravo Ukrayiny. No 10. 2011r. pp. 168–184.
4. Rabinovych P. Verkhovenstvo prava: suchasni vitchyznyani pidkhody do interpretatsiyi [Rule of law: modern domestic approaches to interpretation]. P. Rabinovych, O. Lutsiv. Visnyk akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2012. No 2. pp. 3–16.
5. Pro ratyfikatsiyu Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod: Zakon Ukrayiny vid 17 lypnya 1997 roku [On ratification of the European Convention on Human Rights: Law of Ukraine on July 17, 1997]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1997. No 40. St. 263.
6. Pro vykonannya rishen’ ta zastosuvannya praktyky Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny: Zakon Ukrayiny vid 23.02.2006 No 3477-IV [On the enforcement and application of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine from 23.02.2006 number 3477-IV]. Verkhovna Rada Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2006. No 30. St. 260.
7. Pro zakhody shchodo realizatsiyi Zakonu Ukrayiny “Pro vykonannya rishen’ ta zastosuvannya praktyky Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny”: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 31 trav. 2006 r. No 784. Available at: http://zakon. rada. gov. ua/laws/show/784-2006-p.
8. Rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny, sprava “Poltorats’kyy proty Ukrayiny”: vid 29 kvitnya. 20o3 r. Available at: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/974_838
9. Rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny, sprava “Kruslen proty Frantsiyi”: vid 24 kvitnya. 1990 r. Available at: http://eurocourt. in. ua/Article. asp? AIdx=432.
10. Rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny, sprava “Khrystov proty Ukrayiny”: vid 19 lyutoho 2009 r. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/ru/974_443.
11. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny [Кримінальний процесуальний кодекс України]. Holos Ukrayiny. 2012. No 90-91.
12. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny vid 06.07.2005 r. [Administrative Code of Ukraine of 06.07.2005 p.]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2005. No 35–36, 37.
13. Hospodars’kyy kodeks Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. [Economic Code of Ukraine on January 16, 2003]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. No 18–22.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.