Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43403
Назва: Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні
Інші назви: Constitutional framework for cooperation between civil society and state in Ukraine
Конституционно-правовое обеспечение взаимодействия гражданского общества и государства в Украине
Автори: Іщук, Сергій
Ishchuk, Serhiy
Ищук, Сергей
Приналежність: Національний університет “Острозька академія”
National University “Ostroh Academy”
Бібліографічний опис: Іщук С. Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні / Сергій Іщук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 531–537.
Bibliographic description: Ishchuk S. Constitutional framework for cooperation between civil society and state in Ukraine / Serhiy Ishchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 531–537.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.12
Теми: громадянське суспільство
державна влада
громадський контроль
консультації із громадськістю
civil society
government
public control
public consultation
гражданское общество
государственная власть
общественный контроль
консультации с общественностью
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 531-537
Початкова сторінка: 531
Кінцева сторінка: 537
Короткий огляд (реферат): Досліджено питання забезпечення базових засад громадянського суспільства у Конституції України. Запропоновано зафіксувати у першому розділі Основного Закону України базові гарантії функціонування громадянського суспільства та його взаємодії із державою, основою яких повинно стати положення про те, що держава покликана служити громадянському суспільству. Проаналізовано стан конституційно-правового забезпечення відносин у сфері взаємодії громадянського суспільства та держави. Звернуто увагу на необхідність прийняття спеціального закону, який повинен стати гарантією партнерських відносин та співпраці громадянського суспільства та держави.
This article explores the issue of providing basic principles of civil society in the Constitution of Ukraine. A fix in the first section of the Basic Law guarantees the basic functioning of civil society and its interaction with the state, which should be the basis for the proposition that the state intended to serve civil society. The state of constitutional and legal relations in providing interaction between civil society and state. The author has drawn attention to the need for a special law that should be a guarantee of partnership and cooperation between civil society and state.
Исследованы вопросы обеспечения базовых основ гражданского общества в Конституции Украины. Предложено зафиксировать в первом разделе Основного Закона України базовые гарантии функционирования гражданского общества и его взаимо- действия с государством, основой которых должно стать положение о том, что государство призвано служить гражданскому обществу. Проанализировано состояние конституционно-правового обеспечения отношений в сфере взаимодействия гражданс- кого общества и государства. Обращено внимание на необходимость принятия специального закона, который должен стать гарантией партнерских отношений и сотрудничества гражданского общества и государства.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43403
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Іщук С., 2017
Перелік літератури: 1. Любченко П. М. Особливості конституційного регулювання відносин у громадянському суспільстві / П. М. Любченко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2010. – Вип. 20. – С. 30–39.
2. Скрипнюк О. В. Проблеми вдосконалення основ конституційного ладу України: досвід і перспективи / О. В. Скрипнюк // Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Інформаційний бюлетень. – 2012. – № 6. – С. 29–37.
3. Чувардинський О. Г. Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку: автореф. дис. … д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 / О. Г. Чувардинський. – Львів, 2008. – 31 с.
4. Корнієнко В. О. Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / В. О. Корнієнко. – Одеса, 2007. – 19 с.
5. Грудицина Л. Ю. Государственно-правовой механизм формирования и поддержки институтов гражданського общества в России:: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02 / Л. Ю. Грудицина. – М., 2009. – 55 с.
6. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під заг. ред. С. Головатого. – К.: Право. Укр. правнич. фундація, 1995. – Кн. 1. – 382 с.
7. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та першочергові заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 22.03.2012 року № 212/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 26. – Ст. 966.
8. Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити? / М. В. Лациба, А. О. Красносільська [та ін.]; Український незалежний центр політичних досліджень. – К.: Агентство “Україна”, 2011. – 132 с.
9. Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 25.01.2012 року № 32/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 9. – Ст. 317.
10. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки: Указ Президента України від 26.02.2016 року № 68/2016 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 18. – Ст. 716.
11. Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства: Указ Президента України від 04.11.2016 року № 487/2016 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 89. – Ст. 2912.
12. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
13. Про соціальний діалог: Закон України від 23.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.
14. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналітична доповідь / А. В. Єрмолаєв, Д. М. Погорєлов, О. А. Корнієвський та ін. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. – 48 с.
15. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 9. – Ст. 89.
16. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
17. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 84. - Ст. 36.
18. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 року № 976 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 86. – С. 100.
References: 1. Lyubchenko P. M. Osobly`vosti konsty`tucijnogo regulyuvannya vidnosy`n u gromadyans`komu suspil`stvi [Features constitutional regulation of relations in civil society]. Derzhavne budivny`cztvo ta misceve samovryaduvannya, 2010, vol. 20., рр. 30 – 39.
2. Skry`pnyuk O. V. Problemy` vdoskonalennya osnov konsty`tucijnogo ladu Ukrayiny`: dosvid i perspekty`vy` [The problems of the constitutional order in Ukraine: experience and prospects]. Konsty`tucijna Asambleya: polity`ko-pravovi aspekty` diyal`nosti. Informacijny`j byuleten`, 2012, vol. 6, pp. 29 – 37.
3. Chuvardy`ns`ky`j O. G. Gromadyans`ke suspil`stvo v Ukrayini: stanovlennya, funkcionuvannya, perspekty`vy` rozvy`tku: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. polit. nauk: specz. 23.00.02 [Civil society in Ukraine: formation, functioning, development prospects]. L`viv, 2008, 31p.
4. Korniyenko V. O. Pravovi osnovy` gromadyans`kogo suspil`stva suchasnoyi Ukrayiny` (insty`tucijny`j aspekt): avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.01 [The legal basis of the civil society of modern Ukraine (institutional aspect)]. Odesa, 2007, 19 p.
5. Grudy`cy`na L. Yu. Gosudarstvenno-pravovoj mexany`zm formy`rovany`ya y` podderzhky` y`nsty`tutov grazhdans`kogo obshhestva v Rossy`y`: avtoref. dy`s. na soy`sk. nauchn. stepeny` dokt. yury`d. nauk: specz. 12.00.02 [State legal mechanism for the formation and support of civil society institutions in Russia], Moskow, 2009, 55 p.
6. Konsty`tuciya nezalezhnoyi Ukrayiny`: U 3 kn. / Pid zag. Red. S. Golovatogo [The Constitution of the independent Ukraine]. Kyiv: Pravo. Ukr. Pravny`ch. Fundaciya, 1995, vol. 1, 382 p.
7. Pro Strategiyu derzhavnoyi polity`ky` spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva ta pershochergovi zaxody` shhodo yiyi realizaciyi: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 22.03.2012 roku № 212/2012 [About the strategy of state policy to promote civil society and priority measures for its implementation: Presidential Decree Ukraine from 22.03.2012, the number 212/2012]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny, 2012, vol. 26, art. 966.
8. Pravovi umovy` rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayini. Shho potribno zroby`ty`? [The legal conditions for the development of civil society in Ukraine. What to do?] / M. V. Lacy`ba, A. O. Krasnosil`s`ka [ta in.]; Ukrayins`ky`j nezalezhny`j centr polity`chny`x doslidzhen`. Kyiv: Agentstvo „Ukrayina”, 2011, 132 p.
9. Py`tannya spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayini: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 25.01.2012 roku No. 32/2012 [Issues for Civil Society Development in Ukraine: Presidential Decree Ukraine from 25.01.2012, the number 32/2012]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny, 2012, vol.9. art. 317.
10. Nacional`na strategiya spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva na 2016 – 2020 roky`: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 26.02.2016 roku No. 68/2016 [The National Strategy for Civil Society Development for 2016 - 2020: Presidential Decree Ukraine from 02.26.2016, the number 68/2016]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny, 2016, vol. 18, art. 716.
11. Py`tannya Koordy`nacijnoyi rady` spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 04.11.2016 roku No. 487/2016 [Issues Coordinating Council for Civil Society Development: Decree of the President of Ukraine 11.04.2016 year]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`, 2016, vol. 89, art. 2912.
12. Pro zasady` derzhavnoyi regulyatornoyi polity`ky` u sferi ospodars`koyi diyal`nosti: Zakon Ukrayiny` vid 11.09.2003 roku [About Principles of Regulatory Policy in Economic Activity: The Law of Ukraine 11.09.2003]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 2004, vol. 9, art. 79.
13. Pro social`ny`j dialog: Zakon Ukrayiny` vid 23.12.2010 roku [About social dialogue: Law of Ukraine of 23.12.2010]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 2011. – # 28. – St. 255.
14. Pro stan rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayini: anality`chna dopovid` [State of the civil society in Ukraine: Analytical Report] / A. V. Yermolayev, D. M. Pogoryelov, O. A. Korniyevs`ky`j [ta in.]. Kyiv: Nacional`ny`j insty`tut strategichny`x doslidzhen`, 2012, 48 p.
15. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrayiny` vid 25.12.2015 roku [About public procurement: Law of Ukraine of 12.25.2015]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 2016, vol 9, art. 89.
16. Pro zapobigannya korupciyi: Zakon Ukrayiny` vid 14.10.2014 roku [About Prevention of Corruption: The Law of Ukraine of 10.14.2014]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 2014. vol 49, art. 2056.
17. Pro zabezpechennya uchasti gromads`kosti u formuvanni ta realizaciyi derzhavnoyi polity`ky`: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 03.11.2010 roku # 996 [About public participation in the formulation and implementation of public policy: Cabinet of Ministers of Ukraine of 03.11.2010, № 996]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`, 2010, vol 84, art. 36.
18. Pro zatverdzhennya Poryadku spry`yannya provedennyu gromads`koyi eksperty`zy` diyal`nosti organiv vy`konavchoyi vlady`: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 5.11.2008 roku № 976 [On approval of facilitating public examination of executive bodies: Cabinet of Ministers of Ukraine of 05.11.2008, No. 976]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`, 2008, vol.86, art. 100.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.