Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43401
Назва: Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини
Інші назви: Equality, dignity and proportionality as human rights principles
Равенство, достоинство и пропорциональность как принципы прав человека
Автори: Забокрицький, Ігор
Zabokrytskyy, Ihor
Забокрицкий, Игорь
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Забокрицький І. Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини / Ігор Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 521–530.
Bibliographic description: Zabokrytskyy I. Equality, dignity and proportionality as human rights principles / Ihor Zabokrytskyy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 521–530.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.7
Теми: права людини
гідність
рівність
пропорційність
human rights
dignity
equality
proportionality
права человека
достоинство
равенство
пропорциональность
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 521-530
Початкова сторінка: 521
Кінцева сторінка: 530
Короткий огляд (реферат): Розглядаються рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини. Досліджуються наукові підходи щодо їх втілення у конституційно-правову практику. Аналізується іноземний досвід реалізації цих принципів.
Еquality, dignity and proportionality as the principles of human rightsare considered. Scientific approaches of their implementation in constitutional and legal practice are studied. Foreign experience in implementing these principles is analyzed.
Рассматриваются равенство, достоинство и пропорциональность как принципы прав человека. Исследуются научные подходы к их реализации в конституционно- правовую практику. Анализируется зарубежный опыт реализации данных принципов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43401
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Забокрицький І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www
https://www
http://zakon5
http://zakon4
https://en
http://history-switzerland
http://caselaw
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=438&page=265
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=539&page=306
Перелік літератури: 1. Human Rights Principles. United Nations Population Fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. unfpa. org/resources/human-rights-principles. Retrieved 25-01-2015.
2. What are human rights? United Nations Human Rights, office of the High Commissioner [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ohchr. org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights. aspx Retrieved 25-01-2015.
3. Why the Human Dignity Trust? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. humandignitytrust. org/pages/OUR%20WORK/Why%20Human%20Dignity Retrieved 25-01-2015.
4. Концепція заборони неналежного поводження з людиною та її еволюція у діяльності ради Європи: автореф. дис... канд. юрид. наук / Е. В. Шишкіна. – Київ: Б. в., 2009. – 20 с.
5. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навчальний посібник / звернення до читачів Головіна А. С. – Голови Конституційного Суду України (VII.2010-VII.2013 роки); вст. Слово і заг. ред. проф. Мартиненка П. Ф., Кампа В. М. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 376 с.
6. Paolo G. Carozza. Human dignity in constitutional adjudication. Ginsburg, T. and Dixon, R. (2011). Comparative constitutional law. Cheltenham, U. K.: Edward Elgar, pp. 459–473.
7. Basic Law of the Federal Republic of Germany 1949 (rev. 2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. constituteproject. org/constitution/German_Federal_Republic_ 2012? lang=en.
8. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/435-15/print1453746771339698.
9. Matthias Mahlmann. Human dignity and autonomy in modern constitutional orders. Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, pp. 370–396.
10. Цитата за Bernhard Schhlink. Proportionality (1). Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, p. 719.
11. Конституція України від 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/254 % D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80.
12. The margin of appreciation (proportionality principle). Council of Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. coe. int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/ themis/echr/paper2_en. asp Retrieved 25-01-2015.
13. Sunday Times v. The United Kingdom, judgment of 26.04.1979. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. article19. org/resources. php/resource /3101/en/echr:-the-sunday-times-v.-the-united-kingdom.
14. Bernhard Schhlink. Proportionality (1). Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, pp.718–737.
15. Aharon Barak. Proportionality (2). Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, pp.738–755.
16. Васильченко О. П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина у конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти: дис. … д-ра юрид. наук за спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015, 467 с.
17. Suffrage. Wikipedia, the Free Encyclopedia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en. wikipedia. org/wiki/Suffrage Retrieved 30-01-2015.
18. The Long Way to Women’s Right to Vote in Switzerland: a Chronology. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history-switzerland. geschichte-schweiz. ch/chronology-womens-right-voteswitzerland. html Retrieved 30-01-2015.
19. Saudi voters elect 20 women candidates for the first time. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. foxnews. com/world/2015/12/13/initial-resultsshow-3-saudi-women-have-been-elected-to-government-posts-for. html Retrieved 30-01-2015.
20. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U. S. 483 (1954). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://caselaw. findlaw. com/us-supreme-court/347/483. html Retrieved 30-01-2015.
21. Discrimination in the United States. Wikipedia, the Free Encyclopedia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en. wikipedia. org/wiki/ Discrimination_in_the_United_States Retrieved 30-01-2015.
22. Закон України “Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49–50, ст.467). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/785-19.
23. 141. Kate O’Regan, Nick Friedman. Equality. Ginsburg, T. and Dixon, R. (2011). Comparative constitutional law. Cheltenham, U. K.: Edward Elgar, pp. 473–503.
24. Regents of the University of California v. Bakke, 438 U. S. 265 (1978). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=438&page=265
25. Grutter v. Bollinger, 539 U. S. 306 (2003). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=539&page=306.
References: 1. Human Rights Principles. United Nations Population Fund. Available at: http://www. unfpa. org/resources/human-rights-principles. Retrieved 25-01-2015.
2. What are human rights? United Nations Human Rights, office of the High Commissioner Available at: http://www. ohchr. org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights. aspx Retrieved 25-01-2015.
3. Why the Human Dignity Trust? Available at: http://www. humandignitytrust. org/pages/OUR%20WORK/ Why%20Human%20Dignity Retrieved 25-01-2015.
4. Kontseptsiya zaborony nenalezhnoho povodzhennya z lyudynoyu ta yiyi evolyutsiya v diyal’nosti rady Yevropy [The concept of prohibition of ill-treatment of man and its evolution in the Council of Europe]: avtoref. dys... kand. yuryd. Nauk. E. V. Shyshkina. Kyyiv: B. v., 2009. 20 p.
5. Prava i svobody lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini (doktryna Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny i Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny) [The rights and freedoms of man and citizen in Ukraine (the doctrine of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of Ukraine)]: navchal’nyy posibnyk / zvernennya do chytachiv Holovina A. S. Holovy Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny (VII.2010-VII.2013 roky); vst. Slovo i zah. red. prof. Martynenka P. F., Kampa V. M. K.: Yurinkom Inter, 2013. 376 p.
6. Paolo G. Carozza. Human dignity in constitutional adjudication. Ginsburg, T. and Dixon, R. (2011). Comparative constitutional law. Cheltenham, U. K.: Edward Elgar, pp. 459-473.
7. Basic Law of the Federal Republic of Germany 1949 (rev. 2012). Available at: https://www. constituteproject. org/ constitution/German_Federal_Republic_2012? lang=en.
8. Tsyvil’nyy Kodeks Ukrayiny [Civil Code of Ukraine] vid 16 sichnya 2013 r. Available at: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/435-15/print1453746771339698.
9. Matthias Mahlmann. Human dignity and autonomy in modern constitutional orders. Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, pp.370–396.
10. Bernhard Schhlink. Proportionality (1). Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, p.719.
11. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine] vid 1996 r. Available at: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80.
12. The margin of appreciation (proportionality principle). Council of Europe. Available at: https://www. coe. int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en. asp Retrieved 25-01-2015.
13. Sunday Times v. The United Kingdom, judgment of 26.04.1979. Available at: https://www. article19. org/resources. php/resource/3101/en/echr:-the-sunday-times-v.-the-united-kingdom.
14. Bernhard Schhlink. Proportionality (1). Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, pp.718-737.
15. Aharon Barak. Proportionality (2). Rosenfeld, M. and Sajó, A. (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford, U. K.: Oxford University Press, pp.738-755.
16. Vasyl’chenko O. P. Pryntsyp rivnosti prav i svobod lyudyny i hromadyanyna v konstytutsiynomu pravi Ukrayiny: doktrynal’ni ta prykladni aspect. [principle of equality of rights and freedoms of man and citizen in the constitutional law of Ukraine, doctrinal and practical aspects.] Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya doktora yurydychnykh nauk za spetsial’nistyu 12.00.02 – konstytutsiyne pravo; munitsypal’ne pravo. – Kyyivs’kyy natsional’nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. – Kyyiv, 2015, 467 p.
17. Suffrage. Wikipedia, the Free Encyclopedia. Available at: https://en. wikipedia. org/wiki/Suffrage Retrieved 30-01-2015.
18. The Long Way to Women’s Right to Vote in Switzerland: a Chronology. Available at: http://history-switzerland. geschichte-schweiz. ch/chronology-womens-right-vote-switzerland. html Retrieved 30-01-2015.
19. Saudi voters elect 20 women candidates for the first time. Available at: http://www. foxnews. com/world/2015/12/13/initial-results-show-3-saudi-women-have-been-elected-to-government-posts-for. html Retrieved 30-01-2015.
20. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U. S. 483 (1954). Available at: http://caselaw. findlaw. com/us-supreme-court/347/483. html Retrieved 30-01-2015.
21. Discrimination in the United States. Wikipedia, the Free Encyclopedia. Available at: https://en. wikipedia. org/wiki/Discrimination_in_the_United_States Retrieved 30-01-2015.
22. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zminy do Kodeksu zakoniv pro pratsyu Ukrayiny shchodo harmonizatsiyi zakonodavstva u sferi zapobihannya ta protydiyi dyskryminatsiyi z pravom Yevropeys’koho Soyuzu” [“On Amendments to the Labor Code of Ukraine concerning the harmonization of legislation in the sphere of combating discrimination European Union law”] (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2015, No 49-50, st.467). Available at: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/785-19.
23. 141. Kate O’Regan, Nick Friedman. Equality. Ginsburg, T. and Dixon, R. (2011). Comparative constitutional law. Cheltenham, U. K.: Edward Elgar, pp. 473–503.
24. Regents of the University of California v. Bakke, 438 U. S. 265 (1978). Available at: http://caselaw. lp. findlaw. com/scripts/getcase. pl? navby=CASE&court=US&vol=438&page=265.
25. Grutter v. Bollinger, 539 U. S. 306 (2003). Available at: http://caselaw. lp. findlaw. com/scripts/ getcase. pl? navby=CASE&court=US&vol=539&page=306.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.