Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43400
Назва: Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння
Інші назви: The legal and historical causes of the conflict in the former Yugoslavia and in the east of Ukraine and their comparison
Историко-правовые причины конфликта в бывшей Югославии и на востоке Украины и их сравнение
Автори: Тетерук, Андрій
Teteruk, Andrey
Тетерук, Андрей
Приналежність: Навчально-науковий інститут права
імені князя Володимира Великого МАУП
Navchal'no-naukovyy instytut prava
im. knyazya Volodymyra Velykoho
Бібліографічний опис: Тетерук А. Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння / Андрій Тетерук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 51–55.
Bibliographic description: Teteruk A. The legal and historical causes of the conflict in the former Yugoslavia and in the east of Ukraine and their comparison / Andrey Teteruk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 51–55.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.897
340.17[(477)
256
Теми: конфлікт
конфлікт у Югославії
конфлікт на Сході України
політичні причини
економічні причини
мовні та релігійні аспекти конфліктів
the conflict in the former Yugoslavia
the conflict in eastern Ukraine
political reasons
economic reasons
linguistic and religious aspects of the conflict
конфликт
конфликт вЮгославии
конфликт на Востоке Украины
политические причины
причины
языковые и религиозные аспекты конфликтов
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 51-55
Початкова сторінка: 51
Кінцева сторінка: 55
Короткий огляд (реферат): Розглянуто історико-правові причини конфлікту в Югославії порівняно з конфліктом на Сході України. Доведено, що в окремих випадках причини конфліктів збігаються і вони викликані, передусім, намаганням більшої нації-лідера не допустити виходу меншої нації зі сфери її впливу. Водночас існує багато інших причин, які можна зарахувати до історичних, а також правових, які сприяли розгортанню обох конфліктів. Визначено, що обидва конфлікти мають і політичні, й інші аспекти, але в окремих напрямах вони різні.
The article examines the historical and legal reasons for the conflict in the former Yugoslavia in comparison with the conflict in eastern Ukraine. It is proved that in some cases the some causes of conflict coincide but the primarily cause is that the leading nation try to prevent the release of a smaller nation with its sphere of influence. However, there are many other reasons that can be attributed to the historical and legal causes that contributed to the start of both conflicts. It was determined that both conflicts include both political and other aspects, but in some areas they are different.
Рассматриваются историко-правовые причины конфликта в Югославии по сравнению с конфликтом на Востоке Украины. Доказано, что в отдельных случаях причины конфликтов совпадают и они вызваны в первую очередь попыткой большей, лидирующей нации не допустить выхода меньшей нации из сферы ее влияния. Вместе с тем существует много других причин, которые можно отнести к историческим, а также правовым, которые способствовали развертыванию обоих конфликтов. Определено, что оба конфликта имеют как политические, так и другие аспекты, но в отдельных направлениях они разные.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43400
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Тетерук А., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.srpska.ru/article.php?nid=11087
https://topwar.ru/13678-chto-my-znaem-o-yugoslavskoy-voyne.html
http://5ka
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_7.pdf
https://aftershock.news/?q=node/382404
http://5ka.at.ua/load/politologija/etno_religijni_i_politichni_
Перелік літератури: 1. Лапшин О. Є. Конфлікт у колишній Югославії 1991–1995 рр. в загальноєвропейській політиці США: дис…. канд. істор. наук. 07.00.02 – всесвітня історія / О. Є Лапшин. – Одеса, 1999. – 150 с.
2. Мартынова Е. Ю. Уничтожение Югославии: история конфликта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.srpska.ru/article.php?nid=11087].
3. Что мы знаем о югославской войне? Военное обозрение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://topwar.ru/13678-chto-my-znaem-o-yugoslavskoy-voyne.html].
4. Зацарин И., Мараховский В. Как начиналась война в Югославии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https:// aftershock.news/?q=node/382404].
5. Етно-релігійні і політичні причини конфлікту у колишній Югославії (реферат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://5ka. at.ua/load/politologija/etno_religijni_i_politichni_prichini _konfliktu_u_kolishnij_jugoslaviji_referat/48-1-0-11118].
6. Robert D. Kaplan Balkan Ghosts: A Journey Through History. – Kindle Edition, 1990. – 239 p.
7. Ferdinand Schevill. History of the Balkans. – Ozymandias Press, 1994. – 304 p.
8. Noel Malcolm. Kosovo: A Short History. – Happer Collins Publishers, Inc., New York , 1999.
9. Noel Malcolm Bosnia: A Short History. – HapperCollins Publishers, Inc., New York, 1997.
10. Горбулін В. П. Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К.: НІСД, 2015. – 132 с.
11. Аржаковський А. Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи. – Х.: Віват, 2015. – 256 с.
References: 1. Lapshy`n O. Ye. Konflikt u koly`shnij Yugoslaviyi 1991–1995 rr. v zagal`noyevropejs`kij polity`ci SShA Diss, kand.yury`d. nauk [The conflict in the former Yugoslavia 1991–1995 in the European policy of the USA. Cand. legal. sci. diss.]. Odessa, 1999. – 150 р.
2. Martynova E. Ju. Unichtozhenie Jugoslavii: istorija konflikta [The destruction of Yugoslavia: history of the conflict]. – Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_7.pdf.
3. Chto my znaem o jugoslavskoj vojne? Voennoe obozrenie [What do we know about the Yugoslav war? Military review]. – Available at: https://topwar.ru/13678-chto-my-znaem-o-yugoslavskoy-voyne.html.
4. Zacarin I., Marahovskij V. Kak nachinalas' vojna v Jugoslavii [How the war began in Yugoslavia]. – Available at: https://aftershock.news/?q=node/382404.
5. Etno-religijni i polity`chni pry`chy`ny` konfliktu u koly`shnij Yugoslaviyi (referat) [Ethno-religious and political causes of the conflict in the former Yugoslavia (abstract)]. – Available at: http://5ka.at.ua/load/politologija/etno_religijni_i_politichni_ prichini_konfliktu _u_kolishnij_jugoslaviji_referat/48-1-0-11118.
6. Robert D. Kaplan Balkan Ghosts: A Journey Through History. Kindle Edition – 1990. – 239 p.
7. Ferdinand Schevill History of the Balkans Ozymandias Press 1994. – 304 p.
8. Noel Malcolm Kosovo: A Short History, HapperCollins Publishers, Inc., New York, 1999.
9. Noel Malcolm Bosnia: A Short History, Happer Collins Publishers, Inc., New York , 1997.
10. Gorbulin V. P. Ukrayina i Rosiya: dev'yaty`j val chy` Ky`tajs`ka stina (Ukraine and Russia: the ninth shaft or wall) Kyiv, NISI Publ., 2015. – 132 р.
11. Arzhakovs`ky`j A. Rozbrat Ukrayiny` z Rosiyeyu: strategiya vy`xodu z py`ke. Poglyad z Yevropy` (The discord between Russia and Ukraine: an exit strategy from its peak. The view from Europe) Kharkiv, Vivat Publ., 2015. – 256 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.