Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43399
Назва: Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх реалізації в Україні
Інші назви: International standards of civil society institutions and their implementation practice in Ukraine
Международные стандарты институтов гражданского общества и практика их реализации в Украине
Автори: Богів, Ярина
Bohiv, Yaryna
Богив, Ярына
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Богів Я. Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх реалізації в Україні / Ярина Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 513–520.
Bibliographic description: Bohiv Y. International standards of civil society institutions and their implementation practice in Ukraine / Yaryna Bohiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 513–520.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.12
Теми: інститут громадянського суспільства
неурядова організація
громадське об’єднання
civil society institute
non-governmental organization (NGO)
public association
институт гражданского общества
неправительственная организация
общественное объединение
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 513-520
Початкова сторінка: 513
Кінцева сторінка: 520
Короткий огляд (реферат): Досліджено міжнародні стандарти функціонування інститутів громадянського суспільства, зокрема, стандарти Ради Європи, а також проаналізований стан реалізації таких положень у правовій системі України. Проаналізовано положення Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (щодо створення та діяльності неурядових організацій) від 10 жовтня 2007 року, а також Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі від 5 липня 2002 року. Досліджено відповідність положень Закону України “Про громадські об’єднання” європейським стандартам у сфері правового регулювання неурядових організацій.
The article is dedicated to the research of international standards functioning of the civil society institutions including the Council of Europe standards and the analysis of the implementation of these provisions in Ukrainian legal system. The provision of Ministers Committee Recommendation of the European Council (regarding the non-governmental organizations creation and activity) since October 10, 2007 and fundamental principles of NGOs status in Europe since July 5, 2002 is analyzed by the author. Provisions’ adequacy of Law of Ukraine “On Public Associations” according to European standards in the field of NGOs legal regulation is investigated.
Исследованы международные стандарты функционирования институтов граж- данского общества, в частности, стандарты Совета Европы, а также анализ состояния реализации таких положений в правовой системе Украины. Проанализировано положение Рекомендации Комитета Министров Совета Европы (относительно создания и деятельности неправительственных организаций) от 10 октября 2007 года, а также Фундаментальные принципы, относительно статуса неправительственных организаций в Европе от 5 июля 2002 года. Исследовано соответствие положений Закона Украины “Об общественных объединениях” европейским стандартам в сфере правовой регуляции неправительственных организаций.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43399
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Богів Я., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2
http://old
http://zakon4
http://lj
Перелік літератури: 1. Блащук Т. В. Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства / Т. В. Блащук // Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (8 квітня 2011р., м. Донецьк, Україна) / упор. Л. М. Дешко, Ю. В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2011. – С. 42–43.
2. Головащенко О. Громадянське суспільство як основа у становленні правової держави / О. Головащенко // Вісник Академії правових наук України – 2008. – № 3(54). – С. 126–188.
3. Salamon L. M. Putting the civil society sector on the economic map of the world / L. M. Salamon // Annals of Public and Cooperative Economics vol. 81(2). – 2010. – pp. 167–210.
4. Любченко П. М. Конституційно-правові проблеми визначення структури громадянського суспільства / П. М. Любченко // Вісник Академії правових наук України. – 2004 – № 3 (38). – С. 43–53.
5. Ковальчук В. Б. Правові засади громадянського суспільства та державної влади у процесі демократичної легітимації: моногр. / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – 268 с.
6. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи (щодо створення та діяльності неурядових організацій) від 10 жовтня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/994_937/ card2#Card.
7. ОпалькоЮ. Європейські критерії розвитку громадянського суспільства та можливості їх застосування в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/monitor/juni08/11. htm
8. Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій у Європі: Меморандум Ради Європи від 5 липня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/994_209.
9. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
10. Іщук С. І. Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. – 2012. - № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj. oa. edu. ua/articles/2012/n2/12isiovu. pdf.
References: 1. Blashchuk T. V. Vplyv hlobalizatsiyi na rozvytok instytutiv hromadyans’koho suspil’stva [Influence of globalization is on development of institutes of civil society]. Mizhnarodni ta natsional’ni mekhanizmy zakhystu prav lyudyny: vyklyky s’ohodennya: Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. [International and national mechanisms of defence of human rights: calls of segodennya: Materials of international naukovo-praktichnoy conference]. Donets’k, Suchasnyy druk Publ., 2011,42 – 43 pp.
2. Holovashchenko O. Hromadyans’ke suspil’stvo yak osnova u stanovlenni pravovoyi derzhavy [Civil society as basis is in becoming of the legal state]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2008, vol. 3(54), 126 – 188 pp.
3. Salamon L. M. Putting the civil society sector on the economic map of the world. Annals of Public and Cooperative Economics. 2010, vol. 81(2),167 – 210 pp.
4. Lyubchenko P. M. Konstytutsiyno-pravovi problemy vyznachennya struktury hromadyans’koho suspil’stva [Constitutionally legal problems of determination of structure of civil society]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2004, vol. 3 (38), 43–53 pp.
5. Koval’chuk V. B., S. I. Ishchuk Pravovi zasady hromadyans’koho suspil’stva ta derzhavnoyi vlady v protsesi demokratychnoyi lehitymatsiyi [Legal principles of civil society and state power are in the process of democratic legitimation]. Ostroh, 2013, 268 p.
6. Rekomendatsiya Komitetu Ministriv Rady Yevropy (shchodo stvorennya ta diyal’nosti neuryadovykh orhanizatsiy) vid 10 zhovtnya 2007 r. [Recommendation of Committee of Ministers of Advice of Europe (in relation to creation and activity of ungovernmental organizations) from October, 10 in 2007]. Avaible at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/994_937/ card2#Card.
7. Opal’ko Yu. Yevropeys’ki kryteriyi rozvytku hromadyans’koho suspil’stva ta mozhlyvosti yikh zastosuvannya v Ukrayini [The European criteria of development of civil society and possibility of their application are in Ukraine. Analytical message]. Analitychna zapyska. Avaible at:: http://old. niss. gov. ua/monitor/juni08/11. htm
8. Fundamental’ni pryntsypy shchodo statusu neuryadovykh orhanizatsiy v Yevropi: Memorandum Rady Yevropy vid 5 lypnya 2002 r. [Fundamental principles are in relation to status of ungovernmental organizations in Europe: Memorandum of Advice of Europe from July, 5 in 2002]. Avaible at: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/994_209.
9. Pro hromads’ki ob“yednannya: Zakon Ukrayiny vid 22 bereznya 2012 r. [About public associations: Law of Ukraine from March, 22 in 2012]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013, vol.1.
10. Ishchuk S. I. Kontseptual’ni zasady realizatsiyi prava na svobodu ob“yednan’ v Ukrayini [Conceptual principles of realization of right are on freedom of associations in Ukraine]. Avaible at: http://lj. oa. edu. ua/articles/2012/n2/12isiovu. pdf. 2012, vol. 6
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.