Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43398
Назва: Механізм кримінально-правового захисту в Україні, у зв’язку з новітніми тоталітарними релігійними рухами чи сектами
Інші назви: Mechanism of criminal legal protection in Ukraine in connection with the latest totalitarian religious movements or sects
Механизм уголовно-правовой защиты в Украине в связи с новейшими тоталитарными религиозными движениями либо сектами
Автори: Якимова, Світлана
Yakymova, Svitlana
Якимова, Светлана
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Якимова С. Механізм кримінально-правового захисту в Україні, у зв’язку з новітніми тоталітарними релігійними рухами чи сектами / Світлана Якимова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 507–512.
Bibliographic description: Yakymova S. Mechanism of criminal legal protection in Ukraine in connection with the latest totalitarian religious movements or sects / Svitlana Yakymova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 507–512.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.976
Теми: кримінально-правовий механізм
релігія
корисливий мотив
секта
кримінально-правова норма
злочинна діяльність
criminal legal mechanism
religion
selfish motive
sect
criminal law
criminal activity
уголовно-правовой механизм
религия
корыстный мотив
секта
уголовно-правовая норма
преступная деятельность
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 507-512
Початкова сторінка: 507
Кінцева сторінка: 512
Короткий огляд (реферат): Досліджено сучасний стан механізму кримінально-правового захисту в Україні у зв’язку з діяльністю тоталітарних релігійних рухів чи сект. Акцентується увага на системі спеціальних кримінально-правових норм, що визначають, які саме діяння учасників тоталітарних релігійних рухів чи сект є злочинні, та які види покарань щодо останніх потрібно застосовувати. За результатами систематизації кримінально-правових норм узагальнено, що в Україні передбачено кримінальну відповідальність як за організацію чи керівництво тоталітарними релігійними рухами чи сектами відповідного спрямування, так і за окремі напрями їх діяльності (насильницькі дії щодо представників інших релігій і віровчень; перешкоджання їх релігійному культу; порушення інших прав і свобод представників інших релігій і віровчень; поширення тоталітарних віровчень тощо). Узагальнено, що не усі сучасні суспільно небезпечні форми прояву злочинної діяльності тоталітарних релігійних рухів чи сект адекватно відображені у положеннях Особливої частини КК України. Наведено конкретні пропозиції щодо удосконалення диспозицій відповідних кримінально-правових норм Особливої частини кримінального кодексу України. Обґрунтовано виняткове превентивне значення і доцільність подальшого удосконалення ст. 181 КК України, дія якої спрямована на припинення сучасної злочинності діяльності тоталітарних рухів і сект на ранніх стадіях їх розвитку.
The article is devoted to the study of the modern state of criminal law protection mechanism of the totalitarian religious movements or sects in Ukraine. The attention is focused on the system of special criminal law norms indicating what kind of action participants totalitarian religious movements or sects are criminal and what punishments should apply. According to the results of a systematic analysis of criminal law generally, in Ukraine provides for criminal liability for organization or leadership of the totalitarian religious movements or sects of the corresponding direction, and separate directions of their activities (acts of violence against members of other religions and beliefs, obstruction of religious cult, destruction of the rights and freedoms of other religions and faiths, spreading totalitarian creeds, etc.). Clarified that not all modern socially dangerous forms of criminal activities of totalitarian religious movements or sects is adequately reflected in the provisions of the Special part of criminal code of Ukraine. Provides specific suggestions for improving dispositions appropriate criminal law Special part of the criminal code of Ukraine. Substantiated exceptional preventive meaning of Article 181 of the Criminal Code of Ukraine, whose action aimed at stopping crime of modern totalitarian movements and sects in the early stages of their development.
Исследовано состояние механизма уголовно-правовой защиты в связи с деятель- ностью тоталитарных религиозных движений либо сект. Акцентируется внимание на системе специальных уголовно-правовых норм, в которых определены виды деяний участников тоталитарных религиозных движений либо сект, которіе являются преступ- ными в Украине, а также какие наказания в отношении последних следует применять. Обобщено, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность как за организацию либо руководство тоталитарными религиозными движениями либо сектами соответствующего направления, так и за отдельные направления их деятельности (насильственные действия касательно представителей других религий и вероучений; препятствование их религиозному культу; нарушение иных прав и свобод представителей других религий и вероучений, распространение тоталитарных вероучений и т. д.). Обобщается, что не все современные общественно опасные формы проявления преступной деятельности тоталитарных религиозных движений либо сект адекватно отражены в положениях Особенной части УК Украины. Приведены конкретные предложения по совершенствованию диспозиций соответствующих уголовно-правовых норм Особенной части Уголовного кодекса Украины. Обоснованно исключительное превентивное значение и целесообразность дальнейшего совершенствования ст. 181 УК Украины, действие которой направлено на прекращение современной преступной деятельности тоталитарных движений либо сект в Украине на ранних стадиях их развития.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43398
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Якимова С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2
http://podrobnosti
https://www
Перелік літератури: 1. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
2. Поощрение религиозного и культурного взаимопонимания, гармонии и сотрудничества: Резолюция Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций № 60/11 от 3 ноября 2005 года. – Електронний ресурс. Режим доступу: //http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_f53/print1443086809712738, (дата звернення – 20 березня 2017 р.).
3. Руслан Смещук Религиозные секты отбирают последние деньги в украинцев. – Електронний ресурс. – Режим доступу: // http://podrobnosti. ua/2163367-u-ukraintsev-religioznyesekty-otbirajut-poslednie-dengi. html, (дата звернення – 20 березня 2017 р.).
4. Остроухов В. В., Петрик В. М. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): підручник / В. В. Остроухов, В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк та ін.; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.
5. Блинов А. Г. Понятие уголовно-правового механизма и его назначение https://www. sovremennoepravo. ru/m/articles/view;
6. Попкова В. В. Про питання дослідження функцій заходів безпеки у сфері кримінально-правової політики України / В. В. Попкова // Політика у сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 25–26 лютого 2011 р.). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. – С. 157–160.
7. Кульчинська Ю. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів / Ю. Кульчинська // Історико-правовий часопис: науковий журнал. – 2015. − № 2 (6). – С. 138–143.
References: 1. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 23 kvitnia 1991 roku [On Freedom of Conscience and Religious Organizations] Vidomosti Verkhovnoi Rady. 1991. No. 25. pp. 283.
2. Pooshchrenye relyhyoznoho y kulturnoho vzaymoponymanyia, harmonyy y sotrudnychestva: Rezoliutsyia Heneralnoi Assambleei Orhanyzatsyy Obъedynennыkh Natsyi No. 60/11 ot 3 noiabria 2005 hoda [Encouraging religious and cultural understanding, harmony and cooperation]. availableat: // http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/995_f53/print1443086809712738 (access March 15, 2017).
3. Ruslan Smeshchuk Relyhyoznыe sektы otbyraiut poslednye denhy u ukrayntsev [Religious sects take the last money from Ukrainians]. availableat: // http://podrobnosti. ua/2163367-u-ukraintsev-religioznyesekty- otbirajut-poslednie-dengi. html (access March 20, 2017).
4. Ostroukhov V. V., Petryk V. M. Informatsiina bezpeka (sotsialno-pravovi aspekty): pidruchnyk Information security (social and legal aspects)]. Kiev: KNT Publ, 2010. 776 p.
5. Blynov A. H. Poniatye uholovno-pravovoho mekhanyzma y eho naznachenye [Concept of the criminal law mechanism and its purpose Concept of the criminal law mechanism and its purpose] availableat: https://www. sovremennoepravo. ru/m/articles/view (access March 20, 2017).
6. Popkova V. V. Pro pytannia doslidzhennia funktsii zakhodiv bezpeky u sferi kryminalno-pravovoi polityky Ukrainy [On the question of research functions of security measures in penal policy Ukraine] Polityka v sferi borotby zi zlochynnistiu: aktualni problemy sohodennia: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Ivano-Frankivsk, 25–26 liutoho 2011 r.). Ivano- Frankivsk: Yurydychnyi instytut Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka, Publ, 2011. pp. 157–160.
7. Kulchynska Yulia Posiahannia na zdorovia liudei pid pryvodom propoviduvannia relihiinykh virovchen chy vykonannia relihiinykh obriadiv [Encroachment on human health under the guise of preaching religious beliefs or fulfillment of religious ceremonies]. Istoryko-pravovyi chasopys: naukovyi zhurnal. 2015. No. 2 (6). pp. 138–143.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.