Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43396
Назва: Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами
Інші назви: Legal and organizational frameworks of international co-operation are in the exposure of contraband goods of narcotic facilities that is accomplished by the organized criminal groups
Правовые и организационные основы международного взаимодействия в разоблачении контрабанды наркотических средств, которые совершаются организованными преступными группами
Автори: Рудницький, Іван
Rudniski, Ivan
Рудницький, Иван
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Рудницький І. Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами / Іван Рудницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 495–501.
Bibliographic description: Rudniski I. Legal and organizational frameworks of international co-operation are in the exposure of contraband goods of narcotic facilities that is accomplished by the organized criminal groups / Ivan Rudniski // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 495–501.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.102
Теми: правове забезпечення
правові акти
організована злочинна група
контрабанда
наркотичні засоби
міжнародна взаємодія
форми взаємодії
legal providing
legal acts
organized criminal group
contraband goods
narcotic facilities
international cooperation
forms of cooperation
правовое обеспечение
правовые акты
организованная преступная группа
контрабанда
наркотические средства
международное взаимо- действие
формы взаимодействия
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 495-501
Початкова сторінка: 495
Кінцева сторінка: 501
Короткий огляд (реферат): Розглянуто сутність міжнародної взаємодії щодо виявлення контрабанди нарко- тичних засобів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями. Визначено правові основи, які регламентують міжнародну взаємодію. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які надають ефективну можливість міжнародної взаємодії. Запропоновано доповнення до окремих нормативно-правових актів, які покращать міжнародну взаємодію щодо виявлення і припинення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними, етнічними та економічними злочинними групами.
Essence of international co-operation is considered in relation to the exposure of contraband goods of narcotic facilities that is accomplished by the organized criminal groups. Legal frameworks that regulate international co-operation are certain. Separate normativelylegal acts that give effective possibility of international co-operation are analysed. Adding is offered to the separate normatively-legal acts, that will improve international co-operation in relation to an exposure and stopping of contraband goods of narcotic facilities that is accomplished by transnational, ethnic and economic criminal groups.
Рассмотрена сущность международного взаимодействия относительно выявления контрабанды наркотических средств, которые совершаются организованными преступными группами. Определены правовые основы, которые регламентируют международное взаимодействие. Проанализированы отдельные нормативно-правовые акты, которые предоставляют эффективную возможность международного взаимодей- ствия. Предложены дополнения к отдельным нормативно-правовым актам, которые улучшат международное взаимодействие относительно выявления и прекращения контрабанды наркотических средств, которые совершаются транснациональными, этническими и экономическими преступными группами.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43396
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Рудницький І., 2017
Перелік літератури: 1. Бірюков Г. М. Стратегічні й тактичні основи протидії наркобізнесу в Україні / Г. М. Бірюков // Міжнародне співробітництво у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 16–21.
2. Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: наук.-практ. посіб. / О. М. Бандурка. – Харків: Держ. спеціалізоване вид-во “Основа”, 2003. – 324 с.
3. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: наук.-практ. посіб. / С. М. Блажівський, І. М. Козьяков, О. М. Толкаченко, С. С. Мірошніченко, О. В. Приходько, О. В. Ведро, В. В. Мухін, О. В. Сапін, А. П. Слободян, А. О. Штанько; за заг. ред. Л. О. Фролової. – К.: Алерта, 2013. – 348 с.
4. Долженков О. Ф. Інфраструктура організованої економічної злочиності. – Одеса; НДРВ ОБІ, НАВС, 2002. – 254 с.
5. Основы борьбы с организованною преступностью: моногр. / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М.: “ИНФРА. М”, 1996. – 400 с.
6. Міжнародна поліцейська енциклопедія: / у 8 т. / В. В. Черней, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т. VIII: Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської школи, міжнародне співробітництво. – 1132 с.
7. Інформаційний бюлетень Ради національної безпеки і оборони України. – 2012. – К.: РНБО. − № 1. – 185 с.
8. Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: наук.-практ. посіб. / О. М. Бандурка. – Харків: Держ. спеціалізоване вид-во “Основа”, 2003. – 324 с.
9. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред.: В. В. Коваленко, Є. М. Моісєєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – Т. 6: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – К.: Атіка, 2009. – 1128 с.
10. Теория оперативно-розыскной деятель- ности: учеб.; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА, 2006. – 832 с.
11. Аналітична довідка про стан протидії незаконному обігу наркотиків упродовж 2010-2013 рр.: стан та тенденції. – К.: РНБО України, 2014. – 40 с.
References: 1. Birjukov G. M. Stratehichni y taktychni osnovy protydiyi narkobiznesu v Ukrayini [International cooperation in combating illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances]. Dnipro. Dniprop. derzh. un-tvnutr. sprav Publ. 2007. pp. 16–21.
2. Bandurka O. M. Interpol: Mizhnarodna orhanizatsiya kryminal’noyi politsiyi: Nauk.-prakt. posibnyk [International Criminal Police Organization]. Kharkiv. Derzh. specializovanevyd-voOsnova Publ. 2003. 324 p.
3. Mizhnarodne spivrobitnytstvo pid chas kryminal’noho provadzhennya: nauk.-prakt. posib. [International cooperation in criminal proceedings]. S. M. Blazhivskyj. I. M. Kozjakov. O. M. Tolkachenko. S. S. Miroshnichenko. O. V. Pryhodko. O. V. Vedro. V. V. Muhin. O. V. Sapin. A. P. Slobodjan. A. O. Shtanko. zazag. red. L. O. Frolovoi. Kyiv. Alerta Publ. 2013. 348 p.
4. Dolzhenkov O. F. Infrastruktura orhanizovanoyi ekonomichnoyi zlochynosti. [Infrastructure organized economic crime]. Odesa. NDRV OBI. NAVS Publ. 2002. 254 p.
5. Osnovy bor’bы s orhanyzovannoyu prestupnost’yu. Monohrafyya [The basis of the fight against organized crime]. Pod red. V. S. Ovchynskogo. V. E. Emynova. N. P. Jablokova. Moskva. YNFRA. M Publ. 1996. 400 p.
6. Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya [International Police Encyclopedia]. U 8 t. T. VIII. Informacijno-analitychna, osvitnja ta naukovadijalnist. psyhologichnizasadypolicejskoishkoly. mizhnarodnespivrobitnyctvo. V. V. Chernej. V. Ja. tacij. Ju. S. Shemshuchenko. Ju. I. Rymarenko. Kyiv.: Atika. 2014. 1132 p.
7. Informatsiynyy byuleten’ Rady natsional’noyi bezpeky i oborony Ukrayiny. [Bulletin of the National Security and Defense of Ukraine]. Kyiv. RNBO Publ. 2012. Vol. 1. 185 p.
8. Bandurka O. M. Interpol: Mizhnarodna orhanizatsiya kryminal’noyi politsiyi: Nauk.-prakt. posibnyk [International Criminal Police Organization]. Kharkiv. Derzh. specializovanevyd-voOsnova Publ. 2003. 324 p.
9. Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya: [International Police Encyclopedia]. u 10 t. vidp. red. V. V. Kovalenko. Je. M. Moisjejev. V. Ja. Tacij. Ju. S. Shemshuchenko. T. 6. Kyiv. Atika Publ. 2009. 1128 p.
10. Teoriya operativno-rozysknoi deyatel’nosti. [Theory of operational-search activity Theory of operational-search activity]. Moskva. INFRA Publ. 2006. 832 p.
11. Analitychna dovidka pro stan protydiyi nezakonnomu obihu narkotykiv uprodovzh 2010-2013 rr.: stan ta tendentsiyi [Analytical Note on the state of combating drug trafficking during the years 2010-2013.: Status and Trends]. Kyiv. RNBO Ukrainy Publ. 2014. 40 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.