Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43395
Назва: Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії
Інші назви: Organizational and tactical measures to ensure the safety of persons during investigation of crimes in sphere of official activity in terms of counteraction
Органазационно-тактические меры обеспечения безопасности лиц при расследования преступлений в сфере служебной деятельности в условиях противодействия
Автори: Ромців, Олена
Romtsiv, Olena
Ромцив, Елена
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ромців О. Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії / Олена Ромців // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 489–494.
Bibliographic description: Romtsiv O. Organizational and tactical measures to ensure the safety of persons during investigation of crimes in sphere of official activity in terms of counteraction / Olena Romtsiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 489–494.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: Олена Ромців
Теми: злочин
службова діяльність
протидія
розслідування
забезпе- чення безпеки
crime
official activity
counteraction
investigation and security services
преступление
служебная деятельность
противодействие
расследование
обеспечение безопасности
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 489-494
Початкова сторінка: 489
Кінцева сторінка: 494
Короткий огляд (реферат): Досліджено організаційні та тактичні особливості забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття даних протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.
The article investigates the organizational and tactical characteristics of the safety of people during investigation of crimes in sphere of official activity in terms of obstructing the process of disclosure of illegal acts on the part of stakeholders.
Исследованы организационные и тактические особенности обеспечения безопас- ности лиц при расследовании преступлений в сфере служебной деятельности в условиях препятствования процесса раскрытия данных противоправных действий со стороны заинтересованных субъектов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43395
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ромців О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv
Перелік літератури: 1. Зеленецкий В. С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / В. С. Зеле- нецкий, Н. В. Куркин. – Харьков : КримАрт, 2000. – 404 c.
2. Гриньків О. О. Застосування заходів безпеки учасників кримінального судочинства: вітчизняна практика та світовий досвід : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. О. Гриньків. – К., 2010. – 20 с.
3. Пашков С. М. Організа- ційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : автореф. дис.… канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Пашков. – Ірпінь, 2008. – 20 с.
4. Трухачев В. В. Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Трухачев. – М., 2003. – 480 с.
5. Коментар до Закону України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 р. / В. І. Бояров, Л. Б. Ільковець, Т. І. Грузінова та ін. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 1. – С. 76–129.
6. КрамаренкоЮ. М. Правові, організаційні та тактичні аспекти забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.04 / Ю. М. Крамаренко. – Х., 2005. – 17 с.
7. Тарасенко В. Є. До питання забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства у сучасних умовах протидії злочинності [Електронний ресурс] / В. Є. Тарасенко – Режим доступу : http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Pupch_ 2012_4_6. pdf.
8. Бардацька О. В. Забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальних справах, пов’язаних з торгівлею людьми / О. В. Бардацька, А. М. Орлеан. – К., 2010. – 55 c.
9. Щерба С. П. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам / С. П. Щерба, О. А. Зайцев. – М., 1996. – 126 с.
References: 1. Zeleneczkyj V. S. Obespechenye bezopasnosty subъektov ugolovnogo processa [Ensuring the security of criminal entities]. – Kharkiv. Kry`mArt Publ. 2000. 404 p.
2. Hryn’kiv O. O. Zastosuvannya zakhodiv bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva: vitchyznyana praktyka ta svitovyy dosvid: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09 [Application precautions participants in criminal proceedings: national practice and international experience: Author. Dis.... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.09]. Kyiv, 2010. 20 p.
3. Pashkov S. M. Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal’nosti sudovoyi militsiyi po zabezpechennyu bezpeky osib, yaki berut’ uchast’ u kryminal’nomu sudochynstvi. Avtoreferat dys.. kand. yur. nauk: 12.00.07. [The organizational principles of the judicial police to ensure the safety of persons involved in criminal proceedings. Author. Dis.. Candidate. Legal. Sciences: 12.00.07]. Irpin. 2008. 20 p.
4. Truxachev V. V. Pravovye y krymynalystycheskye sredstva preduprezhdenyya, vyyavlenyya y nejtralyzacyy prestupnogo vozdejstvyya na dokazatel`stvennuyu ynformacyyu: dys. … doc. yuryd. nauk: 12.00.09. [Legal and forensic tools to prevent, detect and neutralize criminal effects on evidence: Author. Dis.... Doctor. Legal. Sciences:12.00.09]. Moskva, 2003. 480 p.
5. Komentar do Zakonu Ukrayiny “Pro zabezpechennya bezpeky osib, yaki berut` uchast` u kryminal`nomu sudochynstvi” vid 23 grudnya 1993 r. V. I. Boyarov, L. B. Il`kovecz`, T. I. Gruzinova ta in. [Commentary on the Law of Ukraine “On the safety of persons involved in criminal proceedings” dated December 23, 1993]. Zakonodavstvo Ukrayiny. Naukovoprakty` chni komentari. 2002. # 1. pp. 76–129.
6. Kramarenko Yu. M. Pravovi, orhanizatsiyni ta taktychni aspekty zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva: avtoref. dys.... kand. yuryd. nauk: 21.07.04 [Legal, organizational and tactical aspects of the safety of participants in criminal proceedings: Author. Dis.... Candidate. Legal. Sciences: 21.07.04]. Kharkiv, 2005.17 p.
7. Tarasenko V. Ye. Do pytannya zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva v suchasnykh umovakh protydiyi zlochynnosti [On the issue of safety of participants in criminal proceedings in the present conditions of combating crime]. Availableat: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Pupch_2012_4_6. pdf.
8. Bardacz`ka O. V. Zabezpechennya bezpeky poterpilyx ta svidkiv u kryminal`nyx spravax, pov’yazanyx z torgivleyu lyud`my [Ensuring the safety of victims and witnesses in criminal cases related to human trafficking]. K yiv, 2010. 55 p.
9. Shherba S. P. Oxrana prav poterpevshyx y svydetelej po ugolovnym delam [Protection of witnesses and human poterpevshyh on uholovnыm affairs]. Moskva, 1996. 126 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.