Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43393
Назва: Процесуальне керівництво як основа доказової діяльності прокурора під час досудового розслідування
Інші назви: Procedural management as a basis for the prosecutor's evidentiary activity in the pre-trial investigation
Процессуальное руководство как основа доказательной деятельности прокурора в досудебном расследовании
Автори: Палюх, Андрій
Palyukh, Andriy
Палюх, Андрей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Палюх А. Процесуальне керівництво як основа доказової діяльності прокурора під час досудового розслідування / Андрій Палюх // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 474–482.
Bibliographic description: Palyukh A. Procedural management as a basis for the prosecutor's evidentiary activity in the pre-trial investigation / Andriy Palyukh // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 474–482.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.163
Теми: прокурор
процесуальне керівництво
доказування
досудове розслідування
кримінальне провадження
аttorney
procedural guidance
proving
pre-trial investigation
criminal proceedings
прокурор
процессуальное руководство
доказывание
досудебное расследование
уголовное производство
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 474-482
Початкова сторінка: 474
Кінцева сторінка: 482
Короткий огляд (реферат): Досліджено суть та зміст процесуального керівництва як основи діяльності прокурора на стадії досудового розслідування під час здійснення доказової діяльності. Здійснення прокурором діяльності щодо забезпечення швидкості, повноти і неупередженості досудового розслідування немислиме без використання повноважень із керівництва розслідуванням, яке полягає у тому, що прокурор організовує і контролює діяльність слідчого з доказування у кримінальному провадженні.
The article investigates the nature and content of procedural management as the basis of the prosecutor under preliminary investigation in the exercise of evidential activity. Making prosecutor activities to ensure the speed, comprehensiveness and impartiality of pretrial investigation unthinkable without him authority to guide the investigation, which is that the prosecutor organizes and supervises the activities of the investigator with evidence in criminal proceedings.
Исследованы суть и содержание процессуального руководства как основы деятельности прокурора на стадии предварительного расследования при осуществлении доказательственной деятельности. Осуществление прокурором деятельности по обеспечению скорости, полноты и беспристрастности досудебного расследования немыслимо без использования полномочий по руководству расследованием, которое заключается в том, что прокурор организует и контролирует деятельность следователя по доказывания в уголовном производстве.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43393
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Палюх А., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www
http://document
Перелік літератури: 1. Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні / О. Толочко // Право України. – 2015. – № 6. – С. 77–85.
2. Михайленко А. Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан / А. Р. Михайленко. – К., 1999. – С. 186–194.
3. Маляренко В. Т. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В. Т. Маляренко, І. В. Вернидубов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.
4. Татаров О. Ю. Досудове провадження у кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): моногр. / О. Ю. Татаров. – К.; Донецьк: ПРОМІНЬ, 2012. – 639 с.
5. Чорноусько М. В. Правова природа прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. В. Чорноусько. // Актуальні проблеми держави та права. – 2014. – Вип. 71. – С. 465–466.
6. Гудима Д. А. І знову Конституцію “нагнули” / Д. А. Гудима [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. pravda. com. ua/articles/2012/02/9/6954351
7. Трубин Н. С. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания / Н. С. Трубин. – М.: Юрид. лит., 1982. – 104 c.
8. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві: процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд / Л. Грицаєнко // Вісник прокуратури. – 2008. – № 11. – С. 68–76.
9. Толочко О. М. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням / О. М. Толочко // Вісник Національної академії прокуратури. – 2012. – № 2. – С. 60–62.
10. Неженець Е. В. Варіантність російських термінів юриспруденції у системному та комунікативно-прагматичному аспектах: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.02 “Російська мова” / Е. В. Нежинець. – Дніпропетровськ, 2003 – 23 с.
11. Арсеньев В. Д. К вопросу о презумпции невиновности в свете новой Конституции СССР / В. Д. Арсеньев // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. – Томск: Издательство Томского университета, 1979. – С. 55–61.
12. Филиппов А. Н. Учебникъ історіи русскаго права: пособіе къ лекціям / А. Н. Филиппов. – Юръев: Печатано въ типографіи К. Маттисена, 1907. – Часть 1. – 732 с.
13. Халиулин А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России / А. Г. Халиулин. – Кемерово, 1997. – 224 с.
14. Соловьев А. Б. Законность у досудебных стадіях уголовного процесса России / А. Б. Соловьев, М. Е. Токарева, А. Г. Халиулин, Н. А. Якубович; науч. ред. А. Б. Соловьев, А. Г. Халиулин. – М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 162 c.
15. Якубов М. К. Прокурорский надзор за законностью деятельности органов предварительного следствия и дознания Министерства внутренних дел: дисс. ... канд. юрид. наук / М. К. Якубов. – М., 1968. – 351 с.
16. Ясинский Г. М. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел: дис.... канд. юрид. наук / Г. М. Ясинский. – Х., 1965. – 212 с.
17. Савицкий В. М. Очерк теории прокурорського надзора в уголовном судопроизводстве / В. М. Савицкий. – М.: Наука, 1975. – 383 с.
18. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес України: підруч. / Ю. М. Грошевий, Т. М. Мірошниченко, Ю. В. Хоматов та ін.; за ред. Ю. М. Грошевого та В. М. Хотенця. – Х.: Право, 2000. – 312 с.
19. Уголовный процесс: учеб. для вузов. – 24-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В. И. Радченко. – М.: Юридический Дом “Юстицинформ”, 2006. – 784 с.
20. Лисиченко В. К. Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: моногр. / В. К. Лисиченко, Р. М. Шехавцов; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 319 с.
21. Долгова А. И. Формы прокурорського надзора / А. И. Долгова // Вопросы прокурорского надзора: сб. науч. тр. – М., 1972. – С. 51–54.
22. Джакели Т. А. Прокурорскому надзору за расследованием убийств: методическое обеспечение / Т. А. Джакели // Предварительное следствие и прокурорский надзор: сб. науч. тр. – М., 1990. – С. 83–88.
23. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. № 4гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document. ua/pro-organizaciyu-dijalnosti-prokuroriv-u-kriminalnomu-provad-doc126824. html.
24. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2012 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/ vsu. nsf/(documents) / E4549252C88 A2C5BC2257B9B002F464C.
25. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/264C5A022472 BB31C2257D1900315B8D.
26. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/08D6D81633314 B66C2257E99003B23F0.
27. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2015 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/ (documents)/D7F9F72E78 DA88ECC2257F730036F282.
References: 1. Tolochko O. Protsesual’ni funktsiyi prokurora u kryminal’nomu provadzhenni [Procedural features prosecutor in criminal proceedings] Pravo Ukrainy. 2015. No 6. pp. 77–85.
2. Mykhailenko A. R. Rassledovanie prestuplenii: zakonnost’ i obespechenie prav grazhdan [Investigation of crimes: lawfulness and ensuring the rights of citizens] Kiev, 1999. pp. 186–194.
3. Malyarenko V. T. Prokuror u kryminal’nomu sudochynstvi: Deyaki problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya [The prosecutor in criminal proceedings: Some Problems and Solutions] V. T. Malyarenko, I. V. Vernydubov. Kiev: Yurinkom Inter, 2001. 240 p.
4. Tatarov O. Yu. Dosudove provadzhennya v kryminal’nomu protsesi Ukrayiny: teoretykopravovi ta orhanizatsiyni zasady (za materialamy MVS): monohrafiya [Pre-trial proceedings in the criminal process Ukraine: theoretical and legal and organizational basis (based MIA): a monograph]. Kiev; Donets’k: PROMIN’, 2012. 639 p.
5. Chornous’ko M. V. Pravova pryroda prokurors’koho nahlyadu u formi protsesual’noho kerivnytstva dosudovym rozsliduvannyam [The legal nature of Public Prosecutions in the form of pre-trial investigation procedure management]. Aktual’ni problemy derzhavy ta prava. 2014. Vol. 71. pp. 465–466.
6. Hudyma D. A. I znovu Konstytutsiyu “nahnuly” [Again Constitution “nahnuly”] Available at: http://www. pravda. com. ua/articles/2012/02/9/6954351
7. Trubin N. S. Prokurorskii nadzor za ispolneniem zakonov organami doznaniya [Prosecutor’s supervision of the execution of laws by the bodies of inquiry]. Moskow: Yurid. lit. Publ., 1982. 104 p.
8. Hrytsayenko L. Pravova pryroda diyal’nosti prokurora na dosudovomu slidstvi: protsesual’ne kerivnytstvo chy prokurors’kyy nahlyad [The legal nature of the prosecutor’s office at the court hearing: procedural kerіvnitsku prosecutor’s visibility]. Visnyk prokuratury. 2008. No 11. pp. 68–76.;
9. Tolochko O. M. Pravova pryroda protsesual’noho kerivnytstva prokurorom dosudovym rozsliduvannyam [The legal nature of procedural guidance prosecutor pre-trial investigation]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi prokuratury. 2012. No 2. pp. 60–62.
10. Nezhenets’ E. V. Variantnist’ rosiys’kykh terminiv yurysprudentsiyi v systemnomu ta komunikatyvno-prahmatychnomu aspektakh: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.02.02 “Rosiys’ka mova” [Russian variability in terms of law system and communicative-pragmatic aspects: Author. Dis. for obtaining Sciences. degree candidate. philology. Sciences specials. 10.02.02 “Russian language”]. Dnipropetrovs’k, 2003. 23 p.
11. Arsen’ev V. D. K voprosu o prezumptsii nevinovnosti v svetenovoi Konstitutsii SSSR / V. D. Arsen’ev [On the Presumption of Innocence in the Constitution of the USSR]. Voprosy povysheniya effektivnosti bor’by s prestupnost’yu. Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo universiteta, 1979. pp. 55–61.
12. Filippov A. N. Uchebnik” іstorіi russkago prava: Posobіek” lektsіyam [A Textbook of the History of Russian Law: A Handbook of Lectures]. Yur“ev: Pechatano v“tipografіi K. Mattisena, 1907. Vol. 1. 732 p.
13. Khaliulin A. G. Osushchestvlenie funktsii ugolovnogo presledovaniya prokuraturoi Rossii [Implementation of the criminal prosecution function of the Russian Prosecutor’s Office]. Kemerovo, 1997. 224 p.
14. Solov’ev A. B. Zakonnost’ v dosudebnykh stadіyakh ugolovnogo protsessa Rossii [Legitimacy in pre-trial criminal trials of Russia]. A. B. Solov’ev, M. E. Tokareva, A. G. Khaliulin, N. A. Yakubovich; nauch. red. A. B. Solov’ev, A. G. Khaliulin. Moskow; Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 1997. 162 p.
15. Yakubov M. K. Prokurorskii nadzor za zakonnost’yu deyatel’nosti organov predvaritel’nogo sledstviya i doznaniya Ministerstva vnutrennikh del: diss.... kand. yurid. nauk [Procuratorial supervision of the legality of the activities of the bodies of preliminary investigation and inquiry of the Ministry of Internal Affairs: diss.... cand. Jurid. Of sciences]. Moskow, 1968. 351 p.
16. Yasinskii G. M. Prokurorskii nadzor za predvaritel’nym rassledovaniem ugolovnykh del: dis.... kand. yurid. nauk [Prosecutor’s supervision of the preliminary investigation of criminal cases: dis.... cand. Jurid. Of sciences]. Kharkiv, 1965. 212 p.
17. Savitskii V. M. Ocherk teorii prokurors’kogo nadzora v ugolovnom sudoproizvodstve [Essay on the theory of prosecutorial oversight in criminal proceedings]. Moskow: Nauka, 1975. 383 p.
18. Hroshevyy Yu. M. Kryminal’nyy protses Ukrayiny: pidruchnyk [Criminal Procedure Ukraine: Tutorial]. Yu. M. Hroshevyy, T. M. Miroshnychenko, Yu. V. Khomatov ta in.; za red. Yu. M. Hroshevoho ta V. M. Khotentsya. Kharkiv: Pravo, 2000. 312 p.
19. Ugolovnyi protsess: uchebnik dlya vuzov. [Criminal trial: a textbook for universities.]. 24-e izd., pererab. i dop. / podobshch. red. V. I. Radchenko. Moskow: Yuridicheskii Dom “Yustitsinform”, 2006. 784 p.
20. Lysychenko V. K. Problemy teoriyi ta praktyky podolannya protydiyi rozsliduvannyu okremykh riznovydiv zlochyniv, vchynenykh orhanizovanymy hrupamy, zlochynnymy orhanizatsiyamy: monohrafiya [Theory and practice of combating investigation overcome certain kinds of crimes committed by organized groups, criminal organizations: monograph]. V. K. Lysychenko, R. M. Shekhavtsov; Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. – Luhans’k: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka, 2012. 319 p.
21. Dolgova A. I. Formy prokurors’kogo nadzora [Forms of prosecutorial supervision]. Voprosy prokurors’kogo nadzora: sb. nauchnykh trudov. Moskow, 1972. pp. 51–54.
22. Dzhakeli T. A. Prokurorskomu nadzoru za rassledovaniem ubiistv: metodicheskoe obespechenie [Prosecutorial supervision of the investigation of murders: methodological support]. Predvaritel’noe sledstvie i prokurors’kii nadzor: sbornik nauchnykh trudov. Moskow, 1990. pp. 83–88.
23. Pro orhanizatsiyu diyal’nosti prokuroriv u kryminal’nomu provadzhenni: nakaz Heneral’noho prokurora Ukrayiny vid 19 hrudnya 2012 r. No 4hn [On the organization of the prosecutor in criminal proceedings: ordered Prosecutor General of Ukraine of 19 December 2012 r. 4hn number]. Available at: http://document. ua/pro-organizaciyu-dijalnosti-prokurorivu- kriminalnomu-provad-doc126824. html.
24. Analiz stanu zdiysnennya sudochynstva sudamy zahal’noyi yurysdyktsiyi u 2012 r. (za danymy sudovoyi statystyky) [Analysis of the administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2012 (according to court statistics)]. Available at: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/E4549252C88 A2C5BC2257 B9B002F464C.
25. Available at: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents) /264C5A022472 BB31C2257 D1900315B8D.
26. Analiz stanu zdiysnennya sudochynstva sudamy zahal’noyi yurysdyktsiyi u 2014 r. (za danymy sudovoyi statystyky) [Analysis of the administration of justice by courts of general jurisdiction in 2014. (According to court statistics)]. Available at: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/ vsu. nsf/(documents)/08D6D81633314 B66C2257E99003B23F0.
27. Analiz stanu zdiysnennya sudochynstva sudamy zahal’noyi yurysdyktsiyi u 2015 r. (za danymy sudovoyi statystyky) [Analysis of the administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2015 (according to court statistics)]. Available at: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/D7F9F72E78 DA88ECC2257 F730036F282.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.