Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43392
Назва: Особливості висновків, які виносяться експертами
Інші назви: Features conclusions submitted experts
Особенности выводов, сделанных экспертами
Автори: Несімко, Олег
Nesimko, Oleh
Несимко, Олег
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Несімко О. Особливості висновків, які виносяться експертами / Олег Несімко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 467–473.
Bibliographic description: Nesimko O. Features conclusions submitted experts / Oleh Nesimko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 467–473.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.463
Теми: професійність
діяльність
об’єкт
суб’єкт
експертиза
достовірність експертна установа
формальність експертизи
види
professional
activity
object
subject
expertise
reliability expert institution
formality examination
профессионализм
деятельность
объект
субъект
експертиза
достоверность
экспертное учреждение
формальность экспертизы
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 467-473
Початкова сторінка: 467
Кінцева сторінка: 473
Короткий огляд (реферат): Поняття “експертиза” сприймається як визначення відповідності якісних і кількісних характеристик об’єкта встановленим нормам, бажаному рівню. Об’єкт, що піддається експертизі, перевіряють на відповідність його встановленим чи бажаним параметрам. Отже, експертиза – це передусім перевірка, дослідження й вирішення за участю досвідчених людей питання, що вимагає спеціальних знань. У сучасних умовах необхідність проведення експертизи постає у різних напрямах і ланках людської діяльності. Ці фактори зумовлюють різноманітність експертиз, що здійснюються у будь- якій галузі суспільної діяльності.
The term “expert” is perceived as determine whether the qualitative and quantitative characteristics of the object set standards desired level. The object undergoing examination, checking for compliance with its established or preferences. Thus, the examination - a first test, research and solving involving experienced people issues that require special znan. U current conditions there is need for expertise in different areas and levels of human activity. These factors lead to a variety of examinations carried out in any area of social activity.
Понятие “экспертиза” воспринимается как определение соответствия качествен- ных и количественных характеристик объекта установленным нормам, желаемому уровню. Объект подвергается экспертизе, проверяют на соответствие его установлен- ным или желательным параметрам. Итак, экспертиза – прежде всего проверка, исследование и решение с участием опытных людей вопроса, требующего специальных знаний. В современных условиях необходимости проведения экспертизы возникает в разных направлениях и звеньях человеческой деятельности. Эти факторы обуславли- вают разнообразие экспертиз, осуществляемых в любой общественной деятельности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43392
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Несімко О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4
http://eir
Перелік літератури: 1. Конституція України від 28.06.1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 92.
5. Закон України “Про судову екпертизу” від 25.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
6. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертиних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертих досліджень від 08.10.1998 року. № 53. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/z0705-98.
7. Дорошенко О. Ф. Проблеми взаємодії судів та експертів при розгляді справ щодо порушення прав інтелектуальної власності/ О. Ф. Дорошенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eir. pstu. edu/bitstream/handle/123456789/ 137/2.1. pdf? sequence=1
8. Ходанович В. О. Проблеми правового інституту судової експертизи у цивільному процесі України / В. О. Ходанович // Часопис Академії адвокатури. – № 21. – 2013. – С. 1–6.
References: 1. Konstytutsiya Ukrayiny, pryynyata 28 chervnya 1996 roku [The Constitution of Ukraine, adopted June 28, 1996] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1996. Vol. 30. 141 p.
2. Kryminal’nyy kodeks Ukrayiny vid 5 kvitnya 2001 r [The Criminal Code of Ukraine on April 5, 2001] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. Vol. 25. 131 p.
3. Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 r [The Civil Code of Ukraine of 16.01.2003] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. Vol. 40–44. 356 р.
4. Tsyvil’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny vid 18.03.2004 r [Civil Procedure Code of Ukraine of 18.03.2004] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2004. Vol. 40–41, 42. 492 p.
5. Zakon Ukrayiny “Pro sudovu ekpertyzu” vid 25.02.1994 r [The Law of Ukraine “On judicial ekpertyzu” from 25.02.1994 p.] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1994. Vol. 28. 232 p.
6. Instruktsiya pro pryznachennya ta provedennya sudovykh ekspertyz ta ekspertynykh doslidzhen’ ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsiy z pytan’ pidhotovky ta pryznachennya sudovykh ekspertyz ta ekspertykh doslidzhen’ vid 08.10.1998 roku [Instructions on the appointment and conduct forensic examinations and ekspertynyh Scientific research and guidance on training and appointment of judicial examination and expert research from 10.08.1998 year]. Vol.53. [Elektronnyyresurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/z0705-98
7. Doroshenko O. F. Problemy vzayemodiyi sudiv ta ekspertiv pry roz·hlyadi sprav shchodo porushennya prav intelektual’noyi vlasnosti [Doroshenko OF Problems of courts and experts in cases of infringement of intellectual property rights / O. F. Doroshenko theoretical and practical aspects of the economy and intellectual property]. 2011. [Elektronnyy resurs]–Rezhym dostupu: http://eir. pstu. edu/bitstream/handle/123456789/137/2.1. pdf? sequence=1
8. Khodanovych V. O. Problemy pravovoho instytutu sudovoyi ekspertyzy v tsyvil’nomu protsesi Ukrayiny [Problems of legal forensics institute civil proceedings in Ukraine] V. O. Khodanovych. – Chasopys Akademiyi advokatury. Vol. 21. 2013. pp.1–6.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.