Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43389
Назва: Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.)
Інші назви: Ukrainian eurocentrism: the first attempts of political realisation of the idea (1917–1921)
Украинский европоцентризм: первые попытки политической реализации идеи (1917–1921 гг.)
Автори: Терлюк, Іван
Terlyuk, Ivan
Терлюк, Иван
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Терлюк І. Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.) / Іван Терлюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 45–50.
Bibliographic description: Terlyuk I. Ukrainian eurocentrism: the first attempts of political realisation of the idea (1917–1921) / Ivan Terlyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 45–50.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 34
[316.75 (4)]
32 (477) “1917/1921”
Теми: українські національні державні формації
український європоцентризм
європейські цінності
європейський цивілізаційний простір
Ukrainian national state formation
Ukrainian Eurocentrism
European values
the European civilization space
украинские национальные государственные формации
украинский европоцентризм
европейские ценности
европейское цивилизационное пространство
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 45-50
Початкова сторінка: 45
Кінцева сторінка: 50
Короткий огляд (реферат): Досліджено проблему впровадження у вітчизняну державно-правову практику революційної доби “західноєвропейських” цінностей – демократії, розподілу влад, верховенства права, прав людини. Наголошено на тому, що такий напрям політичного розвитку для українців був природним, порівняно з іншими. Зроблено висновок, що український європоцентризм і сто років тому, і сьогодні, по суті – україноцентризм.
The problem of implementation into national legal practice the state-revolutionary era of “Western” values of democracy, separation of powers, rule of law and human rights is researched. The direction of this political development is noted to have been natural for the Ukrainian people, in comparison with others. The Ukrainian Eurocentrism is concluded to have been essentially ukrayinotsentryzm a hundred years ago and today.
Исследуется проблема внедрения в отечественную государственно-правовую практику революционной эпохи “западноевропейских” ценностей – демократии, разделения властей, верховенства права, прав человека. Отмечается, что такое направление политического развития для украинцев было естественным, по сравнению с другими. Сделано вывод, что украинский европоцентризм и сто лет назад, и сегодня, по сути является украиноцентризмом.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43389
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Перелік літератури: 1. Гирич І. Михайло Грушевський: публіцистика української революції (1917–1919) / Ігор Гирич // Грушевський М. С. Повороту не буде! : Соціально-політичні праці 1917–1918 рр. / М. С. Грушевський; упоряд., передм. І. Гирича; текстологія С. Панькової. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2015. – С. 9–42.
2. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Й. Грицак. – К.: Ґенеза, 2000. – 360 с.
3. Директорія. Рада Народних Міністрів Української Народної республіки, 1918–1920: докум. і матер. / Ін-т історії НАН України; Т. 2 / ред. кол.: В. Верстюк, О. Бойко та ін. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 743 с.
4. Європоцентризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
5. Захарчук А. С. Політико-правові аспекти державотворення періоду Центральної ради: автореф. ... д-ра. юрид. наук / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 38 с.
6. Луцький М. І. Право і система законодавства Західно-Української Народної республіки: дис. ... д-ра юрид. наук / Відкритий Міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – К., 2016. – 418 с.
7. Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / Леонід Мельник. – Вид. друге, доповн. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2012. – 103 с.
8. Мироненко О. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр.: теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко. – К., 2002. – 260 с.
9. Мироненко О. М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. М. Мироненко. – К., 1995. – 328 с. 10. Терлюк І. Я. Національне українське державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис / І. Я. Терлюк. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2007. – 260 с. 11. Українська Центральна рада: документи і матеріали. У 2 т. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. / Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України / упоряд.: В. Ф. Верстюк (кер.), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький, ін. – К.: Наук. думка, 1997. – 424 с.
References: 1. Hyrych I. Mykhaylo Hrushevs'kyy: publitsystyka ukrayins'koyi revolyutsiyi (1917–1919) [Hrushevsky: Ukrainian journalism revolution (1917–1919)]. Hrushevs'kyy M.S. Povorotu ne bude! : Sotsial'no-politychni pratsi 191 –1918 rr. / M. S. Hrushevs'kyy; uporyad., peredm. I. Hyrycha; tekstolohiya S. Pan'kovoyi. Kharkiv: Vydavets' Savchuk O. O., 2015. pp. 9–42.
2. Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins'koyi natsiyi ХІХ–ХХ st. [Outline of the history of Ukraine of modern Ukrainian nation nineteenth and twentieth centuries]. Kiev: Geneza, 2000. 360 p.
3. Dyrektoriya. Rada Narodnykh Ministriv Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky, 1918–1920: Dok. i materialy [Directory. The Council of Ministers of the People's Ukrainian People's Republic, 1918–1920, Doc. and materials]. Inst. istoriyi NAN Ukrayiny; T. 2 / Red. kol.: V.Verstyuk, O.Boyko ta inshi. Kiev: Vyd-vo im. O. Telihy, 2006. 743 p.
4. Yevropotsentryzm [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
5. Zakharchuk A. S. Polityko-pravovi aspekty derzhavotvorennya periodu Tsentral'noyi rady. Avtoreferat ... dokt. yuryd. nauk [Political and legal aspects of the state of the Central Council period.]. Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kiev, 2010. 38 p.
6. Luts'kyy M. I. Pravo i systema zakonodavstva Zakhidno-Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky: dys. ... dokt. yuryd. nauk [Law and legal system of the West Ukrainian People's Republic]. Vidkrytyy Mizhnarodnyy universytet rozvytku lyudyny “Ukrayina”. Kiev, 2016. 418 p.
7. Mel'nyk L. Utverdzhennya ideyi ukrayins'koho natsional'noho samovyznachennya (kinets' ХVIII – pochatok ХХ st.) [The promotion of the idea of Ukrainian national identity (the end of XVIII – XX centuries)]. Vydannya druhe, dopovnene. Kiev: PP Serhiychuk M. I., 2012. 103 p.
8. Myronenko O. M. Vytoky ukrayins'koho revolyutsiynoho konstytutsionalizmu 1917–1920 rr. teoretyko-metodolohichnyy aspekt [The origins of the Ukrainian revolutionary constitutionalism 1917–1920. Theoretical aspects]. Kiev, 2002. 260 p.
9. Myronenko O. M. Svitoch ukrayins'koyi derzhavnosti. Polityko-pravovyy analiz diyal'nosti Tsentral'noyi Rady [Torch of Ukrainian statehood. Political and legal analysis of the Central Council]. Kiev, 1995. 328 p.
10. Terlyuk I. Ya. Natsional'ne ukrayins'ke derzhavotvorennya 1917-1921 rr.: istoryko-pravovyy narys [Ukrainian national state of 1917–1921: historical and legal essay]. L'viv: Vyd-vo Tarasa Soroky, 2007. 260 p.
11. Ukrayins'ka Tsentral'na rada: Dokumenty i materialy. U 2 t. – T. 2: 10 hrudnya 1917 r. – 29 kvitnya 1918 r. [Ukrainian Central Rada, documents and materials. In 2 t. – Vol 2: December 10, 1917 – April 29, 1918]. Instytut istoriyi Ukrayiny. Tsentral'nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny / Uporyadn.: V. F. Verstyuk (ker.), O. D. Boyko, Yu. M. Hamrets'kyy, in. Kiev: Nauk. dumka, 1997. 424 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.