Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43388
Назва: Сучасне розуміння поняття тероризму
Інші назви: Current understanding of the concept of terrorism
Современное понимание понятия терроризма
Автори: Канцір, Володимир
Серкевич, Ірина
Kantsir, Volodymyr
Serkevych, Iryna
Канцир, Владимир
Серкевич, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський державний університет внутрішніх справ
Lviv Polytechnic National University, Lviv State University of Internal Affairs
Бібліографічний опис: Канцір В. Сучасне розуміння поняття тероризму / Володимир Канцір, Ірина Серкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 449–456.
Bibliographic description: Kantsir V. Current understanding of the concept of terrorism / Volodymyr Kantsir, Iryna Serkevych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 449–456.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.326
343.9
Теми: тероризм
терор
терористичний злочин
терористична діяльність
міжнародне законодавство
terrorism
terror
terrorist crime
terrorist activities
international law
терроризм
террор
террористические преступления
террористи- ческая деятельность
международное законодательство
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 449-456
Початкова сторінка: 449
Кінцева сторінка: 456
Короткий огляд (реферат): Аналізується сучасне розуміння поняття тероризму через призму кримінально- правового явища. Розглянуто низку міжнародних нормативно-правових актів, пов’яза- них з організацією, вчиненням та викриттям тероризму. Розмежовано поняття “терор” та “тероризм”. Наведено приклади системної протидії тероризму. Проаналізовано думки українських та зарубіжних науковців у сфері подолання тероризму.
Тhis article analyzes the modern understanding of the concept of terrorism through the prism of criminal law phenomenon. A number of international regulations related to the organization and committing terrorism exposure. Delineated the concept of “terror” and “terrorism”. Examples of systemic combating terrorism. Analyzed the views of Ukrainian and foreign scientists in fighting terrorism.
Анализируется современное понимание понятия терроризма через призму уголовно- правового явления. Рассмотрен ряд международных нормативно-правовых актов, связанных с организацией, совершением и разоблачением терроризма. Разграничены понятия “террор” и “терроризм”. Приведены примеры системного противодействия терроризму. Проана- лизированы мнения украинских и зарубежных ученых в сфере преодоления терроризма.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43388
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Канцір В., Серкевич І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://dev1
http://www
Перелік літератури: 1. Арістова А. Релігійне підґрунтя міжнародного тероризму / А. Арістова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dev1. religion. in. ua.
2. Багрій-Шахматов Л. В. Методи боротьби з тероризмом. Погляд світового товариства / Л. В. Багрій-Шахматов, С. Л. Яценко // Тероризм і боротьба з ним: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – 2000. – Т. 19. – С. 338–343.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с.
4. Громівчук І. М. Міжнародно-правове визначення тероризму як основа ефективної боротьби з ним / І. М. Громівчук // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – Т. 2. – 2011. – №4. – С. 108–112.
5. Гумін О. М. Кримінальна насильницька поведінка особи: теоретико-прикладні аспекти: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 “кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. М. Гумін; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2011. – 36 с.
6. Ємельянов В. П. Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення / В. П. Ємельянов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – Вип. 15. – С. 95–104.
7. Жеребкін В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін. – X.: Основа, 1995. – 256 с.
8. Задорожнюк И. Е. Выступление на “круглом столе” журнала “Государство и право”: “Терроризм: психологические корни и правовые оценки” / И. Е. Задорожнюк // Государство и право. – 1995. – №4. – С. 20–24.
9. Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко. – К.: Знання України, 2002. – 254 с.
10. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. classes. ru
11. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда; Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Наук. думка, 1970–1980. – Т. 10: Т–Ф. – 1979. – 658 с.
References: 1. Aristova A. Relihiyne pidgruntya mizhnarodnoho teroryzmu [The religious background of international terrorism] Available at: http: dev1. religion. in. ua
2. Bahriy-Shakhmatov L. V. Metody borot’by z teroryzmom. Pohlyad svitovoho tovarystva [Methods of combating terrorism. The view of world society], 2000, pp. 338–343.
3. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian] ukl. i hol. red. V. T. Busel. Kyyiv; Irpin’: Perun, 2005, 1728 p.
4. Hromivchuk I. M. Mizhnarodnopravove vyznachennya teroryzmu yak osnova efektyvnoyi borot’by z nym [International legal definition of terrorism as a basis for effective combat] ekonomika, pravo, politolohiya, turyzm, 2011, Vol. 4, pp. 108–112.
5. Humin O. M. Kryminal’na nasyl’nyts’ka povedinka osoby: teoretyko-prykladni aspekty. Doct, Diss. [Violent criminal behavior of persons: theoretical and applied aspects. Doct, Diss] Lviv, 2011. 36 p.
6. Yemel’yanov V. P. Problemy zastosuvannya antyterorystychnoho zakonodavstva Ukrayiny i shlyakhy yoho vdoskonalennya [Problems of application of anti-terrorism legislation of Ukraine and ways to improve], Vol. 15, 2007. pp. 95–104.
7. Zherebkin V. Ye. Lohika [Logic], Kharkiv, 1995. 256 р.
8. Zadorozhnyuk Y. E. Vistuplenye na “kruhlom stole” zhurnala “Hosudarstvo y pravo”: “Terroryzm: psykholohycheskye korny y pravovыe otsenky” [Speech at the “round table” of the journal “The State and Law”: “Terrorism: psychological roots and legal assessments”], Vol 4, 1995. pp. 20–24.
9. Lipkan V. A. Borot’ba z teroryzmom [Fighting terrorism], Kyiv, 2002. 254 p.
10. Ozhehov S. Y. Tolkoviy slovar’ russkoho yazika [Explanatory dictionary of the Russian language], Available at: http://www. classes. ru
11. Slovnyk ukrayins’koyi movy [Словник української мови], Kyyiv, Naukova dumka, 1970–1980. 658 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.