Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43387
Назва: Виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я
Інші назви: Exposure of crimes during public purchases in the field of health protection
Выявление преступлений во время публичных закупок в сфере здравоохранения
Автори: Доліновський, Юрій
Dolinovckij, Yurij
Долиновский, Юрий
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Доліновський Ю. Виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я / Юрій Доліновський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 441–448.
Bibliographic description: Dolinovckij Y. Exposure of crimes during public purchases in the field of health protection / Yurij Dolinovckij // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 441–448.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.351
Теми: публічні закупівлі
медичні товари
медична техніка
роботи
послуги
виявлення злочинів
мережа Інтернет
засоби виявлення
public purchases
medical commodities
medical technique
works
services
exposure of crimes
a network is the Internet
facilities of exposure
публичные закупки
медицинские товары
медицинская техника
работы
услуги
выявление преступлений
сеть Интернет
средства выявления
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 441-448
Початкова сторінка: 441
Кінцева сторінка: 448
Короткий огляд (реферат): Розглянуто поняття та сутність виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено основні ознаки, що вказують на вчинення правопо- рушень під час публічних закупівель представниками охорони здоров’я. Визначено пере- чень документів, які необхідно вивчати з метою встановлення зазначених правопорушень.
A concept and essence of exposure of crimes are considered during public purchasesin the field ofhealth protection. Basic signs that specify on the feasance of offences during public purchases the representatives of health protection are outlined. Certainly contradict documents that must be studied with the purpose of establishment of the marked offences.
Рассмотрено понятие и сущность выявления преступлений во время публичных закупок в сфере здравоохранения. Очерчены основные признаки, которые указывают на совершение правонарушений во время публичных закупок представителями здравоохранения. Определены документы, которые необходимо изучать с целью установления отмеченных правонарушений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43387
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Доліновський Ю., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www
Перелік літератури: 1. Лекарь А. Г. Методологические проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / А. Г. Лекарь, А. Ф. Волынський, Д. В. Гребельський, В. Г. Самойлов // Труды Киевской высшей школы МВД СССР. – К.: КВШ МВД СССР, 1976. – С. 3–34.
2. Джужа О. М. Поняття та сутність аналітичної розвідки / О. М. Джужа, Ю. Ю. Орлов // Організація інформаційно-аналітичної роботи підрозділів ДСБЕЗ МВС України у протидії економічним злочинам: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі-нараді // відп. ред. Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, В. Д. Сапсай. – К., 2009. – С. 37–46.
3. Белкин Р. С. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации. Курс криминалистики: учеб. пособ. для вузов. – 3-е изд., доп. / Р. С. Белкин. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2001. – 837 с.
4. Звіт Рахункової палати Верховної Ради України за 2015 р. з використання бюджетних коштів. С. 16–17. / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. ac-ada. gov. ua/doccatalog/document
5. Предупрежение и раскрытие преступлений аппаратами БХСС: учеб. / под. ред. В. М. Буркина, Г. К. Синилова. – Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1987. – 524 с.
6. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Термины и определения: учеб. пособ. – К.: НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1988. – 312 с.
7. Кальман О. Г. Економічна злочинність і суміжні з нею поняття / О. Г. Кальман // Проблеми законності. – 2002. – Вип. 55. – С. 133–141.
8. Скалозуб Л. П. Проведення аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки у сфері протидії економічній злочинності: навч.-практ. посіб. / Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, Д. Й. Никифорчук, О. Ю. Бусол. – Львів: Піраміда, 2008. – 60 с.
9. Некрасов В. А. Розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв: навч.- практ. посіб. / В. А. Некрасов, А. М. Лисенко, С. В. Пеньков, В. В. Матвійчук. – Одеса: Юридична література, 2009. – 360 с.
10. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Е. О. Моісеєва, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Правова єдність, 2009. – 310 с.
11. Коряк В. В. Виявлення та документування злочинів під час проведення державних закупівель на підприємствах залізничного транспорту: наук. практ. посіб. / В. В. Коряк, В. І. Василинчук, В. П. Сокірко, В. В. Дараган; за заг. ред. О. М. Джужі. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2012. – 112 с.
12. Дараган В. В. Особливості виявлення корисливих злочинів, пов’язаних із закупівлею товарів, робіт і послуг на державних підприємствах залізничного транспорту України / В. В. Драган // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДВСУ, 2009. – Спец. вип. №53. – С. 137–148.
13. Результати моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення можливостей вищих навчальних закладів МВС України у цьому аспекті у 2014 році. Інформаційний бюлетень “Проблеми підготовки фахівців для ДСБЕЗ”. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 440 с.
14. Збірник методичних рекомендацій з викриття злочинів у сфері економіки // Скалозуб В. П., Сапсай Д. В., Дученко Т. В. – К.: ТОВ “Консоль”, 2009. – Ч. 1. – 190 с. (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд).
15. Методичні рекомендації щодо запобігання злочинам під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг. – К.: ДДСБЕЗ МВС України, 2009. – 23 с. України, 2009. – 23 с.
References: 1. Lekar A. G. Metodologicheskie problemy operativno-rozysknoi deyatel’nosti organov vnutrennikh del [Methodologicalproblemsof operational-investigative activityof law-enforcementbodies]. Kyiv. KVSh MVD SSSR Publ. 1976. pp. 3–34.
2. Dzhuzha O. M. Ponyattya ta sutnist’ analitychnoyi rozvidky [The concept and essence of analytical intelligence]. Orhanizatsiya informatsiyno-analitychnoyi roboty pidrozdiliv DSBEZ MVS Ukrayiny u protydiyi ekonomichnym zlochynam: dopovidi providnykh vchenykh, predstavnykiv hromads’kosti, derzhavnykh sluzhbovtsiv ta pratsivnykiv pidrozdiliv DSBEZ na mizhvidomchomu seminari-naradi; vidp. red. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk, V. D. Sapsay. Kyiv. 2009. pp. 37–46.
3. Belkin R. S. Kriminalisticheskoe uchenie o fiksatsii dokazatel’stvennoi informatsii. Kurs kriminalistiki: uchebn. posobie dlya vuzov. [Criminalistic doctrine about the fixation of evidentiary information.]. 3-e izd. dop. R. S. Belkin. Moskva. Yuniti-Dana. Zakonipravo Publ. 2001. 837 p.
4. Zvit Rahunkovoi palaty Verhovnoi Rady Ukrainy za 2015 r. z vykorystannj abjudzhetnyh koshtiv. pp.16–17. Available at: http://www. ac-ada. gov. ua/doccatalog/document
5. Preduprezhenie i raskrytie pre stuplenii apparatami BKhSS: uchebnik [Prevention and disclosure of crimes by BKhSS]. Gorkij. Gorkovskajavysshajashkola MVD SSSR Publ. 1987. 524 p.
6. Operativno-rozysknaya deyatel’nost’ organov vnutrennikh del. Terminy i opredeleniya: uchebnoe posobie [Operative-investigative activity of law-enforcement bodies. Terms and Definitions]. Kyiv. NIiRIOKVSh MVD SSSR im. F. Je. Dzerzhinskogo Publ. 1988. 312 p.
7. Kalman O. G. Ekonomіchna zlochinnіst’ і sumіzhnі z neyu ponyattya [Economic crime and related concepts]. Problemyzakonnosti Publ. 2002. Vol. 55. Pp. 133–141.
8. Skalozub L. P. Provedennya analizu kryminohennoyi sytuatsiyi ta operatyvnoyi obstanovky u sferi protydiyi ekonomichniy zlochynnosti: navch.-praktych. posibnyk [Analysis of the crime situation and the operational situation in combating economic crime]. Lviv. Pirami da Publ. 2008. 60 p.
9. Nekrasov V. A. Rozkryttya zlochyniv u sferi vyhotovlennya ta zbutu alkohol’nykh napoyiv: navch.-prakt. posib. [Disclosure of crimes in the manufacture and sale of alcoholic beverages]. Odesa. Jurydychna literature Publ. 2009. 360 p.
10. Operatyvno-rozshukova diyal’nist’: navch. posibnyk [Operational Activities]. Kyiv. Pravovajednist Publ. 2009. 310 p.
11. Korjak V. V. Vyyavlennya ta dokumentuvannya zlochyniv pid chas provedennya derzhavnykh zakupivel’ na pidpryyemstvakh zaliznychnoho transportu: nauk. prakt. posib [Identifying and documenting crimes during the public procurement of railway undertakings]. Kyiv. UVPD GSh MVS Ukrainy Publ. 2012. 112 p.
12. Daragan V. V. Osoblyvosti vyyavlennya koryslyvykh zlochyniv, pov“yazanykh iz zakupivleyu tovariv, robit i posluh na derzhavnykh pidpryyemstvakh zaliznychnoho transportu Ukrayiny [Features identify lucrative crime related to the purchase of goods and services in the public railway undertakings Ukraine]. Dnipropetrovsk. DDVSU Publ. 2009. Vol. 53. pp. 137–148.
13. Rezul’tatamy monitorynhu potreb terytorial’nykh pidrozdiliv DSBEZ u naukovomu zabezpechenni yikh sluzhbovoyi diyal’nosti ta vyvchennya mozhlyvostey vyshchykh navchal’nykh zakladiv MVS Ukrayiny u ts’omu aspekti u 2014 rotsi. Informatsiynyy byuleten’ “Problemy pidhotovky fakhivtsiv dlya DSBEZ”. [Resultat of monitoring needs of local units in GSBEP scientific support their performance management and learning opportunities for higher educational establishments of Ukraine in this respect in 2014]. Lviv. L’vDUVS Publ. 2014. 440 p.
14. Zbirnyk metodychnykh rekomendatsiy z vykryttya zlochyniv u sferi ekonomiky [Collection of guidelines to expose economic crimes]. Kyiv. Konsol Publ. 2009. Vol. 1. 190 p.
15. Metodychni rekomendacii shhodo zapobigannja zlochynam pid chas zdijsnennja derzhavnyh zakupivel tovariv. robit ta poslug.[Guidelines for the prevention of crime in the public procurement of goods, works and services]. Kyiv. DDSBEZ MVS Ukrainy Publ. 2009. 23 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.