Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43386
Назва: Особливості будівельно-технічної експертизи з визначення завищення даних про вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів
Інші назви: Features of building-technical examination from determination of overstating of data about the cost of the executed building and repair works
Особенности строительно-технической экспертизы из определения завышения данных о стоимости выполненных строительных и ремонтных работ за государственные деньги
Автори: Гула, Лев
Hula, Lev
Гула, Лев
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Гула Л. Особливості будівельно-технічної експертизи з визначення завищення даних про вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів / Лев Гула // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 433–440.
Bibliographic description: Hula L. Features of building-technical examination from determination of overstating of data about the cost of the executed building and repair works / Lev Hula // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 433–440.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.123
Теми: бюджетні кошти
експертиза будівельно-технічна
будівельно- ремонтні роботи
проектно-кошторисні документи
завищена вартість
budgetary facilities
examination building-technical
building-repair works
a project is an estimate documents
overpriced cost
бюджетные средства
экспертиза строительно-техническая
строительно-ремонтные работы
проектно-сметные документы
завышенная стоимость
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 433-440
Початкова сторінка: 433
Кінцева сторінка: 440
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання щодо проведення будівельно-технічної експертизи з визначення характеру будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів. Охарактеризовано порядок проведення будівництва за бюджетні кошти. Окреслено процес проведення обов’язкової судової експертизи проектно-кошторисних документів для проведення будівельно-ремонтних робіт. Визначено перелік документів, які необхідно скеровувати експерту для визначення завищення даних про вартість ви- конаних будівельних і ремонтних робіт. Встановлено основні проблеми з проведення будівельно-технічної експертизи з визначення наявних будівельних робіт.
A question is considered in relation to realization of building-technical examination from determination of character of building-repair works with bringing in of budgetary cats. The order of realization of building is described for budgetary facilities. The process of realization of obligatory judicial examination of a project is an estimate documents is outlined for realization of building-repair works. The list of documents is certain that must be directed to the expert for determinationof overstating of data about the cost of the executed building and repair works. Basic problems are set from realization of building-technical examination from determination of present construction-works.
Рассмотрен вопрос относительно проведения строительно-технической экспертизы из определения характера строительно-ремонтных работ с привлечением бюджетных средств. Охарактеризован порядок проведения строительства за бюджетные средства. Очерчен процесс проведения обязательной судебной экспертизы проектно-сметных документов для проведения строительно-ремонтных работ. Определен перечень документов, которые необходимо направлять эксперту для определения завышения данных о стоимости выполненных строительных и ремонтных работ. Установлены основные проблемы из проведения строительно-технической экспертизы из определения имеющихся строительных работ.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43386
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Гула Л., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3
http://zakon4
Перелік літератури: 1. Аналітична довідка про стан протидії економічним злочинам у 2011–2016 рр. – К.: ДЗЕ НП України, 2016. – №5/1389. – 18 с.
2. Порядок державного фінансування капітального будівництва: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua.
3. Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 [Електронний ресурс]. Режим доступуhttp://zakon3. rada. gov. ua.
4. Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50–51, ст.572) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4. rada. gov. ua/.
5. Бюджетна система: підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова С. І. Юрія. – К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с.
6. Фінансово- економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – 3-те вид. допов. та перероб. – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2011. – 844 с.
7. Основи судової експертизи: навч. посіб. для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян. – Х.: Право, 2016. – 728 с.
8. Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва: Постанова КМУ від 5 квітня 2006 р. № 427 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/427-2006-%D0 %BF
9. Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.
10. Довідка про проведення будівельно-технічних експертиз у 2015 р. – К.: Незалежний інститут судових експертиз, 2016. – 33 с.
11. Корзілов В. Ю. Спрощений метод розрахунку суми завищення вартості будівельних робіт як метод експертних досліджень у практичній діяльності НДІСЕ. Криміналістика і судова експертиза // Міжвідомчий наук.-метод. вісник. – Вип. 59 / відп. ред. І. І. Ємельянова. – К.: Міністерство юстиції України, 2014. – С. 342–347.
12. Пампух Г. Особливості будівельно-технічної експертизи: теорія і практика // Громадсько-правовий тижневик “Іменем Закону” № 37(5943) 11 вересня 2014. – С. 8–9.
References: 1. Analitychnadovidka pro stanprotydiiekonomichnymzlochynam u 2011–2016 r.[Analytical Note on the state of combating economic crimes in 2011-2016]. Kyiv. DZE NP Ukrainy Publ. 2016. Vol. 5(1389). 18 p. Porjadkomderzhavnogofinansuvannjakapitalnogobudivnyctva,
2. Poryadkom derzhavnoho finansuvannya kapital’noho budivnytstva, zatverdzhenym postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27 hrudnya 2001 r. No. 1764 [Procedure for state funding of capital construction approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 27 December 2001. Number 1764]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua
3. Pro Poryadok zatverdzhennya tytuliv ob“yektiv, budivnytstvo yakykh zdiysnyuyet’sya iz zaluchennyam byudzhetnykh koshtiv, koshtiv derzhavnykh pidpryyemstv, ustanov ta orhanizatsiy, a takozh kredytiv, nadanykh pid derzhavni harantiyi. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 8 veresnya 1997 r. No.995. [On the procedure for approval of titles facilities, construction of which is carried out using budgetary funds, funds of state enterprises, institutions and organizations, as well as loans to government guarantees. Cabinet of Ministers of Ukraine of 8 September 1997. Number 995]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua.
4. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. [Budget Code of Ukraine]. VidomostiVerhovnoiRadyUkrainy VVR Publ. 2010. Vol. 50–51. st.572. Available at: http://zakon4. rada. gov. ua/
5. Bjudzhetna systema. Pidruch. Zanauk. red. V. M. Fedosova. S. I. Jurija. [Budget system]. Ternopil. K. K Centruchbov. Literatury. Ekon. Dumka Publ. 2012. 871 p.
6. Finansovo-ekonomichnyj slovnyk. A. G. Zagorodnij. G. L. Voznjuk. 3-te vyd. dop. tapererob.[Financial and economic dictionary]. Lviv. VydavnyctvoLvivskoipolitehniky Publ. 2011. 844 p.
7. Osnovy sudovoyi ekspertyzy: navchal’nyy posibnyk dlya fakhivtsiv, yaki mayut’ namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiyu sudovoho eksperta: L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyy, E. B. Simakova- Yefremyan [Basics of forensics]. Kharkiv. Pravo Publ. 2016. 728 p.
8. Pytannya kompleksnoyi derzhavnoyi ekspertyzy proektiv budivnytstva. Postanova KMU vid 5 kvitnja 2006 r. No.427.[Questions comprehensive state review of construction projects. CMU Resolution of 5 April 2006. Number 427]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/427-2006-%D0 %BF
9. Ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy. nauk. prakt. posib. zazag. red. V. G. Goncharenka. I. V. Gory.[Expertise in legal proceedings Ukraine]. Kyiv. Jurinkom Inter Publ. 2015. 504 p.
10. Dovidka pro provedennjabudivelno-tehnichnyh ekspertyz v 2015 r. [Information on construction and technical expertise in 2015]. Kyiv. Nezalezhnyjinstytutsudovyhekspertyz Publ. 2016. 33 p.
11. KorzilovV. Ju. Sproshchenyy metod rozrakhunku sumy zavyshchennya vartosti budivel’nykh robit yaki metod ekspertnykh doslidzhen’ u praktychniy diyal’nosti NDISE. [A simplified method for calculating the amount of overvaluation of construction method that expert research in practice NDISE]. Kyiv. MinisterstvojustyciiUkrainy Publ. 2014. pp. 342–347.
12. Pampuh G. Osoblyvosti budivelno-tehnichnoi ekspertyzy. Teorija i praktyka. [Features of Construction and Technical Expertise: Theory and Practice.]. Gromadsko-pravovyjtyzhnevykImenemZakonu Publ. 11 veresnja 2014 Vol. 37(5943). pp.8–9.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.