Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43385
Назва: Проблеми протидії незаконній діяльності, пов’язаній з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів
Інші назви: Problems of counteraction to illegal activity, related to production, trade and use of pyrotechnic means
Проблемы противодействия незаконной деятельности, связанной с производством, торговлей и использованием пиротехнических средств
Автори: Бараняк, Володимир
Baranyak, Volodymyr
Бараняк, Владимир
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Бараняк В. Проблеми протидії незаконній діяльності, пов’язаній з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів / Володимир Бараняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 428–432.
Bibliographic description: Baranyak V. Problems of counteraction to illegal activity, related to production, trade and use of pyrotechnic means / Volodymyr Baranyak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 428–432.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.951
351.82
Теми: піротехнічні засоби
незаконна діяльність
виробництво
торгівля
використання
ліцензія
адміністративна відповідальність
pyrotechnic means
illegal activity
production
trade
use
license
administrative responsibility
пиротехнические средства
незаконная деятельность
производ- ство
торговля
использование
лицензия
административная ответственность
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 428-432
Початкова сторінка: 428
Кінцева сторінка: 432
Короткий огляд (реферат): Розглядаються проблемні питання щодо незаконної діяльності суб’єктів, пов’язаної з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів. Актуальність дослідження цієї проблеми зумовлена збільшенням кількості пору- шень у сфері виробництва, реалізації, перевезення та використання піротехнічних засобів. За порушення обігу піротехнічних виробів юридичні та фізичні особи несуть адміністративну відповідальність. Суб’єкти, які здійснюють виробничу та торговельну діяльність, повинні дотримуватись ліцензійних умов, що містять перелік кваліфікацій- них, організаційних та інших вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарю- вання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності. У разі недотримання норм зберігання піротехніки підприємство може бути позбавлене ліцензії. Вирішальна роль у протидії незаконній діяльності суб’єктів, пов’язаної з вироб- ництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів, належить підрозділам МВС України.
In the articles considered problems are in relation to the illegal activity of subjects, related to the production, trade and use of pyrotechnic means. Actuality of research of this problem is conditioned by the increase of amount of violations in the sphere of production, realization, transportation and use of pyrotechnic means. For violation of turnover of pyrotechnic wares legal and natural persons bear the administrative responsibility. Subjects, that carry out productive and trade activity must adhere to the licensed terms, that contain the list of qualifying, organizational and other requirements obligatory for implementation of menage subjects regardless of their legal form and pattern of ownership. In case of failure to observe of norms of storage of pyrotechnics an enterprise can be confined license. Decision role in counteraction to illegal activity of subjects, related to the production, trade and use of pyrotechnic means it is fixed to subdivisions of Ministry of internal affairs of Ukraine.
Рассматриваются проблемные вопросы относительно незаконной деятельности субъектов, связанной с производством, торговлей и использованием пиротехнических средств. Актуальность исследования этой проблемы обусловлена увеличением количества нарушений в сфере производства, реализации, перевозки и использования пиротех- нических средств.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43385
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Бараняк В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://пbuv
http://pbuv
Перелік літератури: 1. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // ЗЗУ: Сер. 3: Звід законів України. – 2001. – № 10. – Ст. 674.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. від 1 березня 2010 року: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 206 с.
3. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. – № 756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1212.
4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2005 р.
5. Гуславський В. С. Правові засади здійснення господарської діяльності, пов’язаної із виробництвом, реалізацією та використанням піротехнічних засобів / В. С. Гуславський // Форум права. – 2007. – № 1. – С. 34–39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://пbuv. gоv. иа/е-journals/FР/2007-1/07gvzvpz. pdf.
References: 1. Pro licenzuvannja pevnyh vydiv gospodars’koi’ dijal’nosti Zakon Ukrai’ny vid 01.06.2000 r. // ZZU: Ser. 3. Zvid zakoniv Ukrai’ny. 2001. No. 10, art. 674.
2. Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. na 1 bereznja 2010 roku: (Vidpovidaje ofic. tekstovi).[The code of Ukraine about administrative offences]. Kiev, Alerta; KNT; CUL, 2010. 206 p.
3. Pro zatverdzhennja pereliku dokumentiv, jaki dodajut’sja do zajavy pro vydachu licenzii’ dlja okremogo vydu gospodars’koi’ dijal’nosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 04.07.2001 r. No.756 [On approval of the list of documents attached to the application for licences for certain economic activities] Oficijnyj visnyk Ukrai’ny, 2001, No 27, art. 1212.
4. Pro zatverdzhennja Licenzijnyh umov provadzhennja gospodars’koi’ dijal’nosti, pov’jazanoi’ z vyrobnyctvom, torgivleju pirotehnichnymy zasobamy: Nakaz Derzhavnogo komitetu Ukrai’ny z pytan’ reguljatornoi’ polityky ta pidpryjemnyctva ta Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai’ny vid 29.11.2005 r. [About approval of Licensed conditions of implementation of economic activities related to production, trade pyrotechnic means]
5. Guslavs’kyj V. S. Pravovi zasady zdijsnennja gospodars’koi’ dijal’nosti povjazanoi’ iz vyrobnyctvom, realizacijeju ta vykorystannjam pirotehnichnyh zasobiv [The legal basis of implementation of economic activity associated with the production, sale and use of pyrotechnic means]. Forum prava, 2007, No 1. pp. 34–39. Available at: http://pbuv. gov. ya/e-journals/FR/2007-1/07gvzvpz. pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.