Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43384
Назва: Норми Орхуської конвенції в аспекті поєднання права на здорове довкілля та обов’язку його захищати
Інші назви: Provisions Aarhus convention in aspects combining right to healthy environment and obligation to protect its
Нормы орхуской конвенции в аспекте связки права на здоровую окружающую среду и обязанность ее защищать
Автори: Тарнавська, Мар’яна
Tarnavska, Mariana
Тарнавская, Марьяна
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Тарнавська М. Норми Орхуської конвенції в аспекті поєднання права на здорове довкілля та обов’язку його захищати / Мар’яна Тарнавська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 421–427.
Bibliographic description: Tarnavska M. Provisions Aarhus convention in aspects combining right to healthy environment and obligation to protect its / Mariana Tarnavska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 421–427.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.924
Теми: Орхуська конвенція
законодавство
довкілля
право на здорове довкілля
обов’язок захищати довкілля
The Aarhus Convention
legislation
environment
the right to a healthy environment
responsibility to protect the environment
Орхусская конвенция
законодательство
окружающая среда
право на здоровую окружающую среду
обязанность защищать окружающую среду
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 421-427
Початкова сторінка: 421
Кінцева сторінка: 427
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано положення Орхуської конвенції стосовно доступу до правосуддя у справах про захист довкілля. Акцентується на особливостях правової конструкції, за якою право кожної людини на здорове навколишнє середовище постає у нерозривній єдності з обов’язком кожного захищати його. Висловлюється бачення, що призначення такого формулювання норм Конвенції є прагненням підкреслити особливу важливість позовів на захист довкілля.
The article analyzes the provisions of the Aarhus Convention on access to justice in cases of environmental protection. The attention to the peculiarities of legal structures under which the right of everyone to a healthy environment appears in the inseparable unity of each duty to protect it. It has a vision that the purpose of the wording of the rules of the Convention is the desire to stress the importance of actions to protect the environment.
Анализируются положения Орхусской конвенции о доступе к правосудию по делам о защите окружающей среды. Акцентируется на особенностях правовой конструкции, по которой право каждого человека на здоровую окружающую среду существует в неразрывной связке с обязанностью каждого защищать его. Высказывается мнение о назначении такой формулировки норм Конвенции, которым являеться стремление подчеркнуть особую важность исков в защиту окружающей среды.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43384
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Тарнавська М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3
http://zakon2
http://www
Перелік літератури: 1. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) від 25 червня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/994_015.
2. Бондар О. М. Екологічний абсентеїзм у сучасному промисловому місті: зміст, причини та прояви / О. М. Бондар // Грані. – 2012. – № 1(81). – С. 98–101.
3. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80.
4. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/1264-12
5. Кляйн Н. Змінюється все. Капіталізм проти клімату // пер. з англ. Д. Кожедуба. – К.: Наш Формат, 2016. – 480 с.
6. Еквадор. Світовий досвід // Портал Сила права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Sila-prava. com. ua/ua/world/equador/.
7. Боливия готовит закон о Матере-Земле // Портал Живая планета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: animalworld. com. ua/news/Bolivija-gotovit-Zakon-o-Materi-Zemle.
8. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду України від 10 липня 2014 р. у справі № 826/13710/13-а // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. reyestr. court. gov. ua/39870780.
9. “Дизельний скандал”: Volkswagen сплатить у США до 15 мільярдів доларів компенсацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. dw. com/ дизельний-скандал-volkswagen-сплатить-у-сша-до-15-мільярдів-доларів- компенсацій/а-19362368.
10. Грушкевич Т. В. Питання доступу до правосуддя у справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище / Т. В. Грушкевич // Університетські наукові записки. – 2009. – №4(32). – С. 64–69.
References: 1. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/994_015
2. Bondar O. M. Ekolohichnyy absenteyizm u suchasnomu promyslovomu misti: zmist, prychyny ta proyavy [Environmental absenteeism in the modern industrial city, meaning, causes and manifestations]. Hrani – Facets, 2012, Vol. 1(81), pp. 98-101.
3. Constitution of Ukraine of June 28, 1996. Available at: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80
4. On Environmental Protection Law of Ukraine of June, 25, 1991. Available at: zakon2. rada. gov. ua/laws/show/1264-12
5. Klyayn Naomi Zminyuyet’sya vse. Kapitalizy proty klimatu [Changing everything. Capitalism vs. Climate]. Kyyiv, Nash Format publ., 2016, 480 p.
6. Ekvador. Svitovyy dosvid [Ecuador. International experience] Portal Syla prava. Available at: Sila-prava. com. ua/ua/world/equador/
7. Boliviya gotovit zakon o Matere-Zemle // Portal Zhivaya planeta [Bolivia to prepare a law on mother earth]. Portal Zhyvaya planeta. Available at: animalworld. com. ua/news/Bolivija-gotovit-Zakon-o-Materi-Zemle
8. Resolution of the Kyiv Appeal Administrative Court of Ukraine on July 10, 2014 // Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny [Unified state register of judgments]. Available at: http://www. reyestr. court. gov. ua/39870780
9. “Dyzel’nyy skandal”: Volkswagen splatyt’ u SShA do 15 mil’yardiv dolariv kompensatsiy [“Diesel scandal”: Volkswagen to pay the US $ 15 billion compensation] [Elektronnyy resurs]. Available at: http://www. dw. com/dyzel’nyyskandal- volkswagen-splatyt’-u-ssha-do-15-mil’yardiv-dolariv-kompensatsiy/a-19362368
10. Hrushkevych T. V. Pytannya dostupu do pravosuddya u spravakh pro vidshkoduvannya shkody, zavdanoyi vnaslidok nehatyvnoho vplyvu na navkolyshnye pryrodne seredovyshche [The issue of access to justice in cases of damages caused due to the negative impact on the environment] Universytet·s’ki naukovi zapysky- University research note, 2009, Vol. 4(32), pp. 64-69.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.