Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43383
Назва: Співвідношення понять “нотаріальна діяльність” та “реєстраційна діяльність нотаріуса”
Інші назви: Correlationof concepts “notarial activity” and “registration activityof notary”
Соотношение понятий “нотариальная деятельность” и “регистрационная деятельность нотариуса”
Автори: Німак, Марія
Nimak, Mariya
Нимак, Мария
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Німак М. Співвідношення понять “нотаріальна діяльність” та “реєстраційна діяльність нотаріуса” / Марія Німак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 413–420.
Bibliographic description: Nimak M. Correlationof concepts “notarial activity” and “registration activityof notary” / Mariya Nimak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 413–420.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.961
Теми: нотаріальна дія
нотаріальна діяльність
реєстраційна дія
реєстраційна діяльність нотаріуса
реєстрація нотаріальної дії
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
вчинення нотаріальної дії
реєстр
notary action
notary
registration action
notary registration activities
registration of the notary
State registration of rights to immovable property
notary’s commission
register
нотариальное действие
нотариальная деятельность
регистра- ционное действие
регистрационная деятельность нотариуса
регистрация нотариаль- ного действия
государственная регистрация вещественных прав на недвижимое имущество
совершение нотариального действия
реестр
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 413-420
Початкова сторінка: 413
Кінцева сторінка: 420
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано різні підходи до визначення понять “нотаріальна дія”, “нотаріальна діяльність”. Запропоновано власне визначення цих понять. Проведено розмежування понять “вчинення нотаріальної дії” та “реєстрація нотаріальної дії”. Визначено дії, які є нотаріальними діями, і дії, які не є нотаріальними діями, але є складовими нотаріальної діяльності. Запропоновано визначення поняття “реєстраційна діяльність нотаріуса”. Проаналізовано співвідношення різних видів реєстраційної діяльності та нотаріальної діяльності нотаріуса.
The article analyzes various approaches to the definition of “notarial act”, “notary”, proposed his own definition of these concepts. A distinction between “commission of notarial acts” and “registration of the notary”. Determined action that is notarial actions, and actions that are not notarial acts, but are part of notarial activities. A definition of “notary registration activities.” Correlation of different types of business registration and notarial activities notary.
Проанализированы разные подходы к определению понятий “нотариальное действие”, “нотариальная деятельность”, предложено собственное определение этих понятий. Проведено разграничение понятий “совершение нотариального действия” и “регистрация нотариального действия”. Определены действия, которые являются нотариальными действиями, и действия, которые не являются нотариальными действиями, но являются составляющими нотариальной деятельности. Предложено определение понятия “регистрационная деятельность нотариуса”. Проанализировано соотношение разных видов регистрационной деятельности и нотариальной деятельности нотариуса.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43383
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Німак М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://pidruchniki
http://ukrlit
Перелік літератури: 1. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року №3425-ХП (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (з наступними змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 632.
3. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5 (з наступними змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – Ст. 3515.
4. Коротюк О. В. Науково-практичний коментар Закону України “Про нотаріат” / О. В. Коротюк. – Х.: Право, 2012. – 641 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki. com/1595021047434/pravo /_reyestratsiya_notarialnih_diy.
5. Нотаріат в Україні: навч. посіб. / за ред. Ю. В. Нікітіна. – К.: КНТ, 2008. – 680 с.
6. Єфіменко Л. В. Особливості правової природи нотаріальних дій / Л. В. Єфіменко // Юридична Україна. – 2013. – № 3. – С. 61–67.
7. Ярков В. В. Нотариат и нотариальное право России: выбор модели развития: сб. матер. и ст. к 10-летию центра нотариальных исследований / В. В. Ярков. – М., 2012. – С. 15–31.
8. Черемных И. Г. Нотариат и нотариальное право России: учеб. пособ.; под. ред. Г. Г. Черемных. – М.: ЭКСМО, 2007. – 268 с.
9. Кармаза О. О. Науково-практичний аналіз процедури вчинення нотаріальних дій щодо житла в Україні / О. О. Кармаза // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 3 (11). – С. 51–58.
10. Долинська М. С. Особливості реалізації нотаріальної діяльності у незалежній Україні / М. С. Долинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Вип. 3. – С. 75–84.
11. Теорія нотаріального процесу: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с.
12. Баранкова В. В. Правова природа нотаріальної діяльності / В. В. Баранкова // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №3(14). – С.137–143.
13. Фріс І. П. До поняття нотаріальної діяльності / І. П. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2013. – Вип. 33. – С. 44–51.
14. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-ІV (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.
15. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1970–1980. – Т. 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlit. org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy _v_11_tomakh.
16. Єфіменко Л. В. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав / Л. В. Єфіменко // Право України. – 2011. – № 5. – С. 130–135.
References: 1. “Pro notariat”: ZakonUkrayiny vid 02 veresnya 1993 roku No3425-ХП (z nastupnymyzminamy i dopovnennyamy) [About notariat] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1993, vol. 39, art. 383.
2. Pro zatverdzhennyaPoryadkuvchynennyanotarial’nykhdiynotariusamyUkrayiny: Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 22.02.2012 roku No296/5 (z nastupnymy zminamy i dopovnennyamy) [About statement of order of doing of notarial actions by notaries of Ukraine] // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2012, vol. 17, art. 632.
3. Pro zatverdzhennya Pravyl vedennya notarial’noho dilovodstva: Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 22 hrudnya 2010 roku No 3253/5 (z nastupnymy zminamy i dopovnennyamy) [On approval of the Rules of the notary office:] // OfitsiynyyvisnykUkrayiny, 2010, vol. 98, art. 3515.
4. Korotyuk O. V. Naukovopraktychnyy komentar Zakonu Ukrayiny “Pro notariat” [Scientific and practical commentary of the Law of Ukraine “On Notary”]. Kharkiv: PravoPubl., 2012, 641 p. (InUkr.) Available at: http://pidruchniki. com/1595021047434/pravo/_reyestratsiya_notarialnih_diy.
5. Notariatv Ukrayini: navch. posib. / Zared. Yu. V. Nikitina. [Notariat in Ukraine]. Kyiv: KNT Publ., 2008, 680 p.
6. Yefimenko L. V. Osoblyvosti pravovoyi pryrody notarial’nykh diy [Features of legal natures of notarial actions]. Yurydychna Ukrayina, 2013, Vol. 3, pp. 61–67.
7. Jarkov V. V. Notariat i notarial’noe pravo Rossii: vybor modeli razvitija: sb. mater. i st. k 10- letiju centra notarial’nyh issledovanij [Notariat and notarial law of Russia]. Moscow, 2012, pp. 15–31.
8. Cheremnyh I. G. Notariat i notarial’noe pravo Rossii: ucheb. posob. pod. red. G. G. Cheremnyh [Notariat and notarial law of Russia]. Moscow: JeKSMO Publ., 2007, 268 p.
9. Karmaza O. O. Naukovo-praktychnyy analiz protsedury vchynennya notarial’nykh diy shchodo zhytla v Ukrayini [Scientific and practical analysis procedure of notarial acts for housing in Ukraine]. Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiyi, 2012, Vol. 3 (11), pp. 51–58.
10. Dolyns’ka M. S. Osoblyvosti realizatsiyi notarial’noyi diyal’nosti v nezalezhniy Ukrayini [Features of notarial activities in independent Ukraine]. Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2015, Vol. 3, pp. 75–84.
11. Teoriya notarial’noho protsesu: Naukovopraktychnyy posibnyk [Theory notarization process: Research and Practical Guide]. Za zah. red. S. Ya. Fursy Kyiv: Alerta; Tsentr uchbovoyi literatury Publ., 2012, 920 p.
12. Barankova V. V. Pravova pryroda notarial’noyi diyal’nosti [Legal nature of notarial activity]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 1998, Vol. 3 (14), pp. 137–143.
13. Fris I. P. Do ponyattya notarial’noyi diyal’nosti [To the concept of notarial activity]. Aktual’ni problemy vdoskonalennya chynnoho zakonodavstva Ukrayiny, 2013, Vol. 33, pp. 44–51.
14. Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen’: Zakon Ukrayiny vid 1 lypnya 2004 roku No 1952-IV (z nastupnymy zminamy i dopovnennyamy) [On State Registration of Rights to Real Estate and Their Encumbrances:] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2004, vol. 51, art. 553.
15. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 tt. / AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida [Vocabulary of Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka Publ., 1970 – 1980, T. 7. Available at:http://ukrlit. org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_ v_11_tomakh.
16. Yefimenko L. V. Problemy vzayemodiyi notarial’noyi diyal’nosti ta diyal’nosti shchodo derzhavnoyi reyestratsiyi rechovyk hprav [Problems of notarial activities and activities on state registration of rights]. Pravo Ukrayiny, 2011, Vol. 5, pp. 130–135.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.