Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43382
Назва: Сільськогосподарське страхування: поняття, ознаки, види
Інші назви: Agricultural insurance: concept, characteristics, types
Сельскохозяйственное страхование: понятие, признаки, виды
Автори: Марич, Христина
Marych, Khrystyna
Марыч, Кристина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Марич Х. Сільськогосподарське страхування: поняття, ознаки, види / Христина Марич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 405–412.
Bibliographic description: Marych K. Agricultural insurance: concept, characteristics, types / Khrystyna Marych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 405–412.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 349.42
Теми: страхування
сільське господарство
сільськогосподарське страху- вання
страхування сільськогосподарських тварин
страхування сільськогосподарської продукції
insurance
agriculture
agricultural insurance
insurance of agricultural animals
insurance of agricultural products
страхование
сельское хозяйство
сельскохозяйственное страхо- вание
страхование сельскохозяйственных животных
страхование сельскохозяйст- венной продукции
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 405-412
Початкова сторінка: 405
Кінцева сторінка: 412
Короткий огляд (реферат): Досліджено специфіку страхування у галузі сільського господарства, визначено ознаки і поняття сільськогосподарського страхування як правової категорії, а також основні класифікації видів сільськогосподарського страхування.
The article examines the peculiarities of the insurance in agriculture, defines the concept and characteristics agricultural insurance as a legal category, as well as basic classifications of the types of agricultural insurance.
Исследована специфика страхования в области сельского хозяйства, определены признаки и понятия сельскохозяйственного страхования как правовой категории, а также основные классификации видов сельскохозяйственного страхования.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43382
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Марич Х., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1000-2002-п
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-2010-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/590-2003-п
Перелік літератури: 1. Бондарчук М. К., Кoндрат І. Ю. Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства / М. К. Бондарчук, І. Ю. Кондрат // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 182 – 188.
2. Горіславська І. В. Правове регулювання страхових відносин сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / І. В. Горіславська. – К., 2010. – 16 с.
3. Лобова О. М. Теоретичні основи сільськогосподарського страхування / О. М. Лобова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Економіка”. – 2011. – №126. – С. 58 – 61.
4. Петрук Т. Ю. Економічний зміст та значення сільськогосподарського страхування / Т. Ю. Петрук // Агросвіт. – 2017. – № 4. – С. 46–52.
5. Порядок і правила проведення обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 1000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1000-2002-п.
6. Порядок і правила проведення обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 590 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/590-2003-п.
7. Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №1000 : Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2010 р. № 818 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-2010-п.
8. Про іпотеку : Закон України від 05 червня 2003 р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.
9. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 09 лютого 2012 р. №4391-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №41. – Ст. 491.
10. Про страхування : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. №47–93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №29. – Ст. 320.
11. Про страхування : Закон України від 07 березня 1996 р. № 85/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – Ст. 78.
12. Самойлик Ю. В. Агрострахування як інструмент управління ризиками у сільському господарстві / Ю. В. Самойлик // Таврійський державний агротехнологічний університет. – 2012. – №18. – С. 345–354.
References: 1. Bondarchuk M. K., Kondrat I. Yu. Osoblyvosti rozvytku sil’s’kohospodars’koho strakhuvannya v Ukrayini na zasadakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Peculiarities of agricultural insurance development in Ukraine based on the principles of public private partnership]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 2014, vol. 24.1, pp. 182 – 188.
2. Horislavs’ka I. V. Pravove rehulyuvannya strakhovykh vidnosyn sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.06 “Zemel’ne pravo; ahrarne pravo; ekolohichne pravo; pryrodoresursne pravo” [Legal regulation of insurance relations farm]. Kiev, 2010. 16 p.
3. Lobova O. M. Teoretychni osnovy sil’s’kohospodars’koho strakhuvannya [The theoretical basis of agricultural insurance]. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 2011, vol. 126, pp. 58–61.
4. Petruk T. Yu. Ekonomichnyy zmist ta znachennya sil’s’kohospodars’koho strakhuvannya [The economic content and significance of agricultural insurance]. Ahrosvit, 2017, vol. 4, pp. 46–52.
5. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Order and rules of realization of obligatory insurance of harvest of agricultural cultures and long-term planting by state agricultural enterprises, to the harvest of grain-crops and sugar beets by the agricultural enterprises of all patterns of ownership” of July 11, 2002 No. 1000. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1000-2002-п. (in Ukr.).
6. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Order and rules of realization of obligatory insurance of animals in case of death, elimination, force coalface, from illnesses, natural calamities and accidents” of April 23, 2003 No. 590. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/590-2003-п. (in Ukr.).
7. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On confession such that lost an action, resolutions of Cabinet of Ministers of Ukraine from July 11, 2002 No. 1000” of September 8, 2010 No. 818. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-2010-п. (in Ukr.).
8. Law of Ukraine “On Mortgage” of June 05, 2003 No. 898-IV. (in Ukr.).
9. Law of Ukraine “On Specifics of State-Supported Insurance of Agricultural Products” of February 09, 2012 No. 4391-VI. (in Ukr.).
10. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Insurance” of May 10 , 1993 No. 47 – 93. (in Ukr.).
11. Law of Ukraine “On Insurance” of March 07, 1996 No. 85/96 – VR. (in Ukr.). 12. Samoylyk Yu. V. Ahrostrakhuvannya yak instrument upravlinnya ryzykamy v sil’s’komu hospodarstvi [Agroinsurance schemes as a tool for risk management in agriculture]. Tavriys’kyy derzhavnyy ahrotekhnolohichnyy universytet, 2012, vol. 18, pp. 345 – 354.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.