Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43381
Назва: Екологічна безпека як об’єкт адміністративно-правового забезпечення у нових соціально-політичних умовах
Інші назви: Environmental safety as subject administrative framework in the new social and political conditions
Экологическая безопасность как объект административно-правового обеспечения в новых социально-политических условиях
Автори: Личенко, Ірина
Lychenko, Iryna
Лыченко, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Личенко І. Екологічна безпека як об’єкт адміністративно-правового забезпечення у нових соціально-політичних умовах / Ірина Личенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 398–404.
Bibliographic description: Lychenko I. Environmental safety as subject administrative framework in the new social and political conditions / Iryna Lychenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 398–404.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340
504
Теми: екологічна безпека
адміністративно-правове забезпечення
охорона довкілля
небезпека для здоров’я людей
екологічно небезпечна діяльність
ecological security
administrative-legal environmental
the environment
the risk to human health
environmentally dangerous activities
экологическая безопасность
административно-правовое обес- печение
охрана окружающей среды
опасность для здоровья людей
экологически опасная деятельность
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 398-404
Початкова сторінка: 398
Кінцева сторінка: 404
Короткий огляд (реферат): Визначено поняття екологічної безпеки, її видів та особливостей адміністративно- правового забезпечення. Особливу увагу надано пошуку напрямів вдосконалення адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки з огляду на нові соціально- економічні виклики в Україні. З’ясовано наукові підходи до проведення реформ та висловлено пропозиції щодо перегляду усталеного порядку публічного управління у сфері екологічної безпеки, способів попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей, комплексу державно-правових, організа- ційних та інших заходів у сфері охорони довкілля, підтримання безпечного режиму використання природних ресурсів.
The article is devoted to the definition of the concept of environmental security, its types and characteristics of administrative and legal support. Special attention is devoted to finding areas of improvement of administrative-legal environmental safety due to the new socioeconomic challenges in the Ukraine. The article is devoted to the founding out scientific approaches to reforms and suggested proposals to revise the established order of public administration in the area of environmental safety, ways to prevent environmental degradation and risks to human health, complex state-legal, organizational and other activities in the field of environment, maintaining secure usage of natural resources.
Определено понятие экологической безопасности, ее видов и особенностей административно-правового обеспечения. Особое внимание уделено поиску направ- лений совершенствования административно-правового обеспечения экологической безопасности с учетом новых социально-экономических вызовов в Украине. Определено научные подходы к проведению реформ и высказаны предложения по пересмотру устоявшегося порядка публичного управления в сфере экологической безопасности, способов предупреждения ухудшения экологической обстановки и возникновения опасности для здоровья людей, комплекса государственно-правовых, организационных и других мероприятий в сфере охраны окружающей среды, поддержания безопасного режима использования природных ресурсов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43381
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Личенко І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bivjpk.pdf
http://www.ekoinform
http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_1_7
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://24tv.ua/donbas_na_porozi_ekologichnoyi_katastrofi_n530959
Перелік літератури: 1. Боголюбов С. А. Экология : учеб. пособ. / С.О. Боголюбов. – М.: Знание, 1997. – 187 с.
2. Серов Г. П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении про- мышленных и иных видов деятельности / Г. П. Серов. – М. : Ось-89, 1998. – 222 с.
3. Махмуд А. А. Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва : автореф. дис. …канд. політ. наук : 23.00.02 / А. А. Махмуд. – К., 2000. – 24 с.
4. Гетьман А. П. Екологічне право України / А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків : Право, 2005 – 328 с.
5. Шеяфетдинова Н. А. Правосознание в механизме обеспечения экологической безопасности : автореферат дисс. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теория и история права и государства ; История правовых учений” / Н. А. Ше- яфетдинова. – М., 2003. – 24 с.
6. Про охорону навколишнього природного середовища : закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41 – Ст. 546.
7. Бригадир І. В. Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії / І. В. Бригадир // Форум права. – 2010. – №4. – С. 109–114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bivjpk.pdf.
8. Словник української мови: в 11 т. / за ред. П. Й. Горецького, А. А. Бурячок та ін. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 1. – 1970. – 799 с.
9. Арнольд В. И. Теория катастроф / В. И. Арнольд. – М. : Наука, 1990. – 128 с.
10. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2001. – 312 с.
11. Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39 – Ст. 351.
12. Рябець К. А. Екологічне право України : [навч. посіб.] / Рябець К. А. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.
13. Екологічне право : [підруч.] / за ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2013. – 432 с.
14. Тищенко Г. В. Екологічне право : [навч. посіб.] / Г. В. Тищенко. – К.: ТП Пресс, 2003. – 256 с.
15. Попова І. В. Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 09.00.10 “Філософія освіти” / І. В. Попова – К., 2016. – 38 с.
16. Донбас стає непридатним для життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ekoinform. com.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=140%3A2015-02-09-10-27-36&catid=7%3A2009-07-06-09-51-16&Itemid=41&lang=ru].
17. Масікевич А. Ю. Сучасні ант- ропогенні загрози для екологічної безпеки гірських екосистем Покутсько-Буковинських Карпат / А. Ю. Масікевич // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання : тези доп. / за ред. Ю. Г. Масікевича. – Чернівці: Місто, 2016. – 208 с.
18. Хвесик М. А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко // Економіка України. – 2014. – №1. – С. 74-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_1_7.
19. Дручек О. М. Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України [Електронний ресурс] / О. М. Дручек // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 123–128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
References: 1. Bogolyubov S.A. Ekologiya [Ecology], Moskva, 1997. 187 p. (In Russian).
2. Serov G. P. Pravovoe regulirovanie ekologicheskoi bezopasnosti pri osushchestvlenii promyshlennykh i inykh vidov deyatel’nosti [Legal regulation of environmental safety in the implementation of industrial and other activities]. Moskva, 1998. 222 p. (In Russian).
3. Makhmud A. A. Ekolohichna bezpeka yak predmet polityky mizhnarodnoho spivrobitnytstva Avtoref. dis. kand. polit. nauk [Environmental safety policy as a matter of international cooperation. Avtoref diss. candidate political science], Kyyiv, 2000. 24 p.
4. Het’man A. P., Shul’ha M. V. Ekolohichne pravo Ukrayiny [Environmental Law Ukraine], Kharkiv, 2005. 328 p.
5. Sheyafetdinova N. A. Pravosoznanie v mekhanizme obespecheniya ekologicheskoi bezopasnosti. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Legal awareness in the mechanism of ensuring environmental safety]. Moskva, 2003. 24 p. (In Russian).
6. Pro okhoronu navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha. Zakon Ukrayiny 25.06.1991 [About the conservation of the natural medium], Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1991, vol 41, p. 546.
7. Bryhadyr I. V. Shchodo vyznachennya ekolohichnoyi bezpeky yak pravovoyi katehoriyi [Regarding the definition of environmental safety as a legal category], Forum prava. 2010, vol 4, p.p. 109–114. Avalable at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bivjpk.pdf. (accessed 23.03.2017).
8. Horets’koho P. Y., Buryachok A. A. Slovnyk ukrayins’koyi movy v 11 t. [Ukrainian dictionary in 11 vol.], Kyyiv, 1970. 799 p.
9. Arnol’d V. I. Teoriya katastrof [Сatastrophe theory], Moskva, 1990. 128 p.
10. Kachyns’kyy A. B. Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: systemnyy analiz perspektyv pokrashchennya [Environmental safety Ukraine: a systematic analysis of prospects improve], Kyyiv, 2001. 312 p.
11. Pro osnovy natsional’noyi bezpeky Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 19.06.2003. [About National Security Ukraine], Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003, vol 39, p. 351.
12. Ryabets’ K. A. Ekolohichne pravo Ukrayiny [Environmental Law Ukraine], Kyyiv, 2009. 438 p.
13. Het’man A.P. Ekolohichne pravo [Environmental Law], 2013. 432 p.
14. Tyshchenko H.V. Ekolohichne pravo [Environmental Law], Kyyiv, 2003. 256 p.
15. Popova I. V. Osvitnya paradyhma ekobezpechnoho rozvytku transformatsiynoho suspil’stva. Avtoref. dis. dokt. yurid. nauk [Ecosafety educational paradigm transformation of society. Avtoref diss. doctor of law], Kyyiv, 2016. 38 p.
16. Donbas na porozi ekolohichnoyi katastrofy [Donbass on the verge of ecological disaster]. Avalable at: http://24tv.ua/donbas_na_porozi_ekologichnoyi_katastrofi_n530959. (accessed 04.04.2016).
17. Masikevych A. Yu. Suchasni antropohenni zahrozy dlya ekolohichnoyi bezpeky hirs’kykh ekosystem Pokut·s’ko- Bukovyns’kykh Karpat [Modern man-made threats to the ecological safety of mountain ecosystems Pokuts’ka-Bukovina Carpathians], Ekolohichnyy stan i zdorov”ya zhyteliv mis’kykh ekosystem. Horbunovs’ki chytannya. Тezy dopovidey. 2016, p. 110.
18. Khvesyk M. A., Stepanenko A. V. Ekolohichna kryza v Ukrayini: sotsial’no-ekonomichni naslidky ta shlyakhy yikh podolannya [The ecological crisis in Ukraine: the socio-economic consequences and possible solutions], Ekonomika Ukrayiny. 2016, pp. 74–86. Avalable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_1_7 (accessed 23.03.2017).
19. Druchek O. M. Ponyattya administratyvno-pravovoho zabezpechennya prav, svobod ta interesiv dytyny orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrayiny [The concept of administrative and legal protection of rights, freedoms and interests of the child by the Internal Affairs of Ukraine], Forum prava. 2013, vol 2, pp. 123–128. Avalable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (accessed 23.03.2017).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.