Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43380
Назва: Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні
Інші назви: Legislative novelties to create farms in Ukraine
Новеллы законодательства по созданию фермерских хозяйств в Украине
Автори: Долинська, Марія
Dolynska, Maria
Долинская, Мария
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Долинська М. Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні / Марія Долинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 392–397.
Bibliographic description: Dolynska M. Legislative novelties to create farms in Ukraine / Maria Dolynska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 392–397.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.135.224(477)
Теми: сімейне фермерське господарство
нотаріус
реєстрація фермерсь- ких господарств
family farm
the notary
registration of farms
семейное фермерское хозяйство
нотариус
регистрация фер- мерских хозяйств
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 392-397
Початкова сторінка: 392
Кінцева сторінка: 397
Короткий огляд (реферат): Дослідження розглядає актуальні питання правового регулювання фермерських господарств в Україні. Детально аналізуються новели законодавства щодо створення сімейних фермерських господарств. На думку автора, сучасне фермерське законодавство, зокрема Закон України “Про фермерське господарство”, увібрали у себе зміни українського законодавства у напрямку євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід діяльності фермерських господарств за кордоном. Сучасне фермерське господарство в Україні може функціонувати у двох видах господарських формувань: як юридична особа та як фізична особа-підприємець. Проведено комплексний аналіз Закону України від 31 березня 2016 року № 1067-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про фермерське господарство” щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств” щодо створення фермерських господарств. Стверджується, що в Україні дозволено створення п’яти видів фермерських господарств.
Research on topical issues of legal regulation of farms in Ukraine. Detailed analysis of novel legislation on the creation of family farms. According to the author, the current farm legislation, including the Law of Ukraine “On the farm,” absorbed in itself change the Ukrainian legislation in the direction of European integration, as well as the positive experience of farms abroad. Modern farm in Ukraine can function in two types of business units – as a legal entity and natural person entrepreneur. This article provides a comprehensive analysis of the law of Ukraine on March 31, 2016 No. 1067-VIII “On Amendments to the Law of Ukraine” On the farm “and to stimulate the creation of family farms” to create farms. The author argues that in Ukraine allowed to create five types of farms.
Исследование рассматривает актуальные вопросы правового регулирования фермерских хозяйств в Украине. Подробно анализируются новеллы законодательства по созданию семейных фермерских хозяйств. Современное фермерское законодательст- во, в частности Закон Украины “О фермерском хозяйстве”, вобрал в себя изменения украинского законодательства в направлении евроинтеграционных процессов, а также положительный опыт деятельности фермерских хозяйств за рубежом. Современное фермерское хозяйство в Украине может функционировать в двух видах хозяйственных формирований: как юридическое лицо и как физическое лицо-предприниматель. Проведен комплексный анализ Закона Украины от 31 марта 2016 года № 1067-VIII “О внесении изменений у Закон Украины “О фермерском хозяйстве”по стимули- рованию создания и деятельности семейных фермерских хозяйств”, по созданию фермерских хозяйств. Утверждается, что в Украине разрешено создание пяти видов фермерских хозяйств.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43380
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Долинська М. , 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://minagro.gov.ua/ministry?nid=22002
Перелік літератури: 1. Долинська М. С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок створення, діяльність та припинення діяльності / М. С. Долинська. – X. : Страйд, 2005. – 264 с.
2. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.
3. Проценко І. М. Особливості правового статусу фермерських господарств в Україні / І. М. Проценко, О. О. Змерзлов // Юридична наука. – 2012. – № 2. – С. 38–43.
4. Розвиток фермерських господарств в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/ministry?nid=22002.
5. Про внесення змін до Закону України “Про фермерське господарство” щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств: Закон України від 31 березня 2016 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 21. – Ст. 406.
6. Багай Н. О. Правове регулювання ведення фермерських господарств без створення юридичної особи / Н. О. Багай //“Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні”: тези регіональної наук.-практ. конф. (16 грудня 2016 року). – ЛьвДУВС, 2016. – С.18–22.
7. Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10 січня 2002 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №21. – Ст. 135.
8. Долинська М. С. До питання здійснення державної реєстрації аграрних суб’єктів нотаріусами України / М. С. Долинська // Актуальні проблеми соціального пра- ва // матер. Всеукр. “круглого столу”, присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 року). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 114–117.
References: 1. Dolyns’ka M. S. Fermers’ki gospodarstva Ukrayiny’: zemlekory’stuvannya, poryadok stvorennya, diyal’nist’ ta pry’py’nennya diyal’nosti [Farms Ukraine, land use, the establishment, activities and termination of]. Kh.: Stride, Publ., 2005. 264 p.
2. Pro fermers’ke gospodarstvo [On the farm]: Zakon Ukrayiny’ vid 19 chervnya 2003 roku. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2003, vol. 45, art. 363.
3. Procenko I. M., Zmerzlov O. O. Osobly’vosti pravovogo statusu fermers’ky’x gospodarstv v Ukrayini [Features of the legal status of farms in Ukraine]. Yury’dy’chna nauka, 2012, vol. 2, pp. 38–43.
4. Rozvy’tok fermers’ky’x gospodarstv v Ukrayini [Development of farms in Ukraine] Available at: http://minagro.gov.ua/ministry?nid=22002
5. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny’ “Pro fermers’ke gospodarstvo” shhodo sty’mulyuvannya stvorennya ta diyal’nosti simejny’x fermers’ky’x gospodarstv [On Amendments to the Law of Ukraine “On the farm” to stimulate business creation and family farms]: Zakon Ukrayiny’ vid 31 bereznya 2016 roku. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2016, vol. 21, art. 406.
6. Bagaj N. O. Pravove regulyuvannya vedennya fermers’ky’x gospodarstv bez stvorennya yury’dy’chnoyi osoby’ [Legal regulation of farming without legal entity]. Teorety’ko-pry’kladni problemy’ pravovogo regulyuvannya v Ukrayini: tezy’ regional’noyi naukovo-prakty’chnoyi konferenciyi [Theoretical and applied problems of legal regulation in Ukraine: Abstracts regional scientific conference]. L’viv.: L’vDUVS. – 2016. – pp. 18–22.
7. Simeynyy kodeks Ukrayiny [Family code of Ukraine] vid 10 sichnya 2002. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2002, vol. 21, art. 135.
8. Dolyns’ka M. S. Do py’tannya zdijsnennya derzhavnoyi reyestraciyi agrarny’x sub’yektiv notariusamy’ Ukrayiny’[ On the issue of state registration of agricultural entities notaries Ukraine]. Aktual’ni problemy’ social’nogo prava. Materialy’ vseukrayins’kogo “kruglogo stolu” pry’svyachenogo 40-richchyu kafedry’ social’nogo prava [Actual problems of social rights. Materials Ukrainian “round table” dedicated to the 40th anniversary of the Department of Social Rights]. L’viv: Kafedra social’nogo prava L’vivs’kogo nacional’nogo universy’tetu imeni Ivana Franka; Ukrayins’ky’j centr social’no-pravovy’x doslidzhen’, 2016. pp. 114–117.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.