Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43379
Назва: Підстави припинення права комунальної власності
Інші назви: Reasons for termination of the right of municipal ownership
Прекращение права коммунальной собственности
Автори: Волинець, Тетяна
Volynets, Tatiana
Волынец, Татьяна
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Волинець Т. Підстави припинення права комунальної власності / Тетяна Волинець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 387–391.
Bibliographic description: Volynets T. Reasons for termination of the right of municipal ownership / Tatiana Volynets // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 387–391.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.218.1
347.232
Теми: припинення права власності
підстави припинення права кому- нальної власності
реквізиція
конфіскація
звернення стягнення
добровільна відмова
termination of ownership
grounds for termination of communal property
requisition
confiscation
foreclosure
voluntary renunciation
прекращение права собственности
основания прекращения права коммунальной собственности
реквизиция
конфискация
обращение взыскания
добровольный отказ
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 387-391
Початкова сторінка: 387
Кінцева сторінка: 391
Короткий огляд (реферат): Розглядаються підстави припинення права комунальної власності. Актуальність дослідження цього питання зумовлена відсутністю закріпленої норми з цього питання у законодавстві.
The article is devoted komunalnoyivlasnosti grounds for termination rights. Relevance of the research this issue caused the lack of fixed rules on this issue in the legislation.
Рассматриваются основания прекращения права комунальной собственности власности. Актуальность исследования этого вопроса обусловлена отсутствием закрепленной нормы по данному вопросу в законодательстве.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43379
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Волинець Т., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon5
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5245-17
http://zakon2.rada
http://www.meria
http://zakon0.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF20P00A.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
http://www.meria.sumy.ua/engine/download.php?id=6564
Перелік літератури: 1. Цивільний кодекс України // Верховна Рада України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами: станом на 01.04.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2. Харитонов Е. О. Гражданское право Украини: учеб. / Е. О. Хари- тонов, Н. А. Саннаахметова. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – С. 315–316.
3. Крисанов А. А. Принудительное прекращение права собственности / А. А. Крисанов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2002. – С. 12.
4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В. М. Коссака / К. – 2004 р. – 975 с.
5. Проект Закону “Про комунальну власність в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf /link1/JF20P00A.html.
6. Місяць А. П. Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності: монографія / А. П. Місяць, Х., 2015. – 143 с.
7. Геґель Г. В. Философия права / Г. В. Геґель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.
8. Дождев Д. В. Римское частное право: учеб. для вузов / Д. В. Дождев М., 1996. – 704 с.
9. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.1998 р. № 147/98-ВРзі змінами станом на 30.09.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80.
10. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”від 06.09.2012 №5245 зі змінами станом на 16.06.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.
11. Закон України “Про охорону культурної спадщини”від 08.06.2000 № 1805-III зі змінами станом на 24.02.2016 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу до Інтернет ресурсу http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1805-14.
12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meria. sumy.ua/engine/ download.php?id=6564.
13. Закон України “Про добровільне об’єднання терито- ріальних громад” від 05.02.2015 р. № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/157-19.
References: 1. Cyvilnyj kodeks Ukrayiny [CivilcodeofUkraine] vid 16.01.2003 № 435-IV z izminamy stanom na 01.04.2016 r. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2. Xarytonov E.O. GrazhdanskoepravoUkrayny [Civil law of Ukrayine], 2004. pр. 315–316.
3. Krysanov A.A. Prynudytelnoeprekrashhenyepravasobstvennosty[Force stopping of right of ownership] . Ryazan. 2002. p. 12.
4. Naukovo-praktychnyjkomentarCyvilnogokodeksuUkrayiny [Civil code of Ukraine : the Research and practice comment]. K. 2004 r. 975 p.
5. Proekt Zakonu”Pro komunalnu vlasnist v Ukrayini” [About community property in Ukraine] Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF20P00A.html.
6. Misyacz A. P. Vidchuzhennya majna osoboyu, yakij vono ne nalezhyt na pravi vlasnosti [Fraudulent alienation by a person that it does not belong onthe right of ownership] – X., 2015. – 143 p.
7. Gegel G.V.Fylosоfіya prava [Philosophy is right] – M. : Mysl, 1990. – 526 p.
8. Dozhdev D.V. Rymskoe chastnoe pravo [Roman private law] M., 1996. – 704 p.
9. Zakon Ukrayiny “Pro peredachu obyektiv prava derzhavnoyi ta komunalnoyi vlasnosti” [About the transmission of objects of right of nstate andcommunal ownership] vid 03.03.1998 # 147/98-VR zi zminamystanomna 30.09.2015 r. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80.
10. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo rozmezhuvannya zemel’ derzhavnoyi ta komunal’noyi vlasnosti” vid 06.09.2012 No 5245 zi zminamy stanom na 16.06.2013 r [About making alteration to some legislative acts of Ukraine inrelation to differentiation of earth of public and communaldomain]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.
11. Zakon Ukrayiny “Pro oxoronu kulturnoyi spadshhyny” [About the guard of cultural heritage]vid 08.06.2000 # 1805-III zizminamystanomna 24.02.2016 r. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.
12. Available at: http://www.meria.sumy.ua/engine/download.php?id=6564.
13. Zakon Ukrayiny “Pr dobrovilne obyednannya terytorialnyx gromad” [About the voluntarily association ofterritorial communities] vid 05.02.2015 No 157-VIII Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/157-19.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.