Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43375
Назва: Поняття публічного інтересу у цивільному праві України
Інші назви: The concept of public interest in the civil law of Ukraine
Понятие публичных интересов в гражданском праве Украины
Автори: Бабецька, Іванна
Babetska, Ivanna
Бабецкая, Иванна
Приналежність: Івано-Франківський університет права
Ivano-Frankivsk University of Law
Бібліографічний опис: Бабецька І. Поняття публічного інтересу у цивільному праві України / Іванна Бабецька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 366–372.
Bibliographic description: Babetska I. The concept of public interest in the civil law of Ukraine / Ivanna Babetska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 366–372.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.132.14/.6 (477)
Теми: інтерес
публічний інтерес
приватний інтерес
публічне право
приватне право
interest
public interest
private interest
public law
private law
интерес
публичный интерес
частный интерес
публичное право
частное право
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 366-372
Початкова сторінка: 366
Кінцева сторінка: 372
Короткий огляд (реферат): Розглянуто поняття та зміст публічного інтересу у цивільному праві України. На основі твердження щодо розмежування приватного і публічного інтересу у праві, визначено механізм здійснення публічного інтересу у цивільному праві. З’ясовано питання співвідношення таких ключових нормативних категорій, як “інтерес”, “приватний інтерес”, а також “публічний інтерес”. Правова категорія “публічний інтерес у цивільному праві” визначена, як опосередкованими правовими нормами, що не суперечать загальним засадам цивільного законодавства, та прагнення суб’єкта цивільного права задовольнити соціально-економічні потреби, які реалізуються у цивільних правовідносинах та (або) підлягають цивільно-правовому захисту. Детально аналізується механізм реалізації публічних інтересів.
In the article are the concept and content of public interest in the civil law of Ukraine. Based on statements concerning separation of private and public interest in law, we define the mechanism of public interest in civil law. Also, this article focuses on clarifying of the relationship between these key regulatory categories as “interest”, “private interest” and “public interest.” The legal category of “public interest in civil law” is defined as indirect legal provisions and are not inconsistent with the general principles of civil law, civil law entity striving to meet social and economic needs, which are implemented in civil matters and (or) subject to civil law protection. Detailed analysis of the mechanism of realization of public interests.
Рассматривается понятие и содержание публичного интереса в гражданском праве Украины. На основе утверждения о разграничении частного и публичного интереса в праве определяется механизм осуществления публичного интереса в гражданском праве. Выяснены вопросы о соотношении таких ключевых нормативных категорий как “интерес” и “частный интерес”, а также “публичный интерес”. Правовая категория “публичный интерес в гражданском праве” определена, как косвенные правовыеи нормы, которые не противоречат общим принципам гражданского законодательства, стремление субъекта гражданского права удовлетворить социально-экономические потребности, которые реализуются в гражданских правоотношениях и (или) подлежат гражданско-правовой защите. Подробно анализируется механизм реализации публич- ных интересов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43375
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Бабецька І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/11993/
http://kul
http://www.uristrus.narod.ru/articles1/public_interesi.htm
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pvuabs/2012_1/06_04_05.pdf
http://dspace.nlu
http://www.inyure.ua
http://kul.kiev.ua/images/chasop/
http://www.nbuv
http://dspace.nlu.edu.ua/
Перелік літератури: 1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Електронний ресурс] / О. Ф. Скакун. – Харків: Консум, 2001. – 656 с. – Режим доступу: http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/11993/.
2. Кубко А. Є. Засоби реалізації публічних інтересів у цивільному праві України: деякі методологічні аспекти [Електронний ресурс] / А. Є. Кубко. – Режим доступу до ресурсу: http://kul. kiev.ua/images/chasop/2010_3/170.pdf.
3. Савченко С. В. Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:file:/// C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/FP_index.htm_2013_3_87%20(1) .pdf.
4. Юшкарёв И.Ю. Реализация публичных интересов у гражданском праве: договорно-правовые и вещно-правовые аспекты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uristrus.narod.ru/articles1/public_interesi.htm.
5. Венедиктова І. В. Категорія охоронюва- ного законом інтересу у цивільному праві України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pvuabs/2012_1/06_04_05.pdf.
6. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси у господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: монографія. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.
7. Погребняк С. П. Поділ права на приватне і публічне (загальнотеоретині аспекти) [Електронний ресурс] / С. П. Погребняк. – Режим доступу: http://dspace.nlu. edu.ua/ bitstream/123456789/2833/1/Pogrebnak_3.pdf.
8. Кубко А. Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України: автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. А / А. Є. Кубко. – К., 2002. – 18 с.
9. Щенникова Л. В. Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, добрые нравы : моногр. – М., 2013. – 144 с.
10. Музика Л. Щодо конвергенції приватного і публічного у цивільному праві України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inyure.ua.
References: 1. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava [Theory state of law] Kharkiv: Konsum, 2001. 656 р. Available at: http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/11993/
2. Kubko A. Ye. Zasoby realizatsiyi publichnykh interesiv u tsyvil’nomu pravi Ukrayiny: deyaki metodolohichni aspekty [Means of implementation of public interests in civil law Ukraine: some methodological aspects] Available at:http://kul.kiev.ua/images/chasop/ 2010_3/170.pdf
3. Savchenko S.V. Spivvidnoshennya pryvatnykh i publichnykh interesiv: dosvid Ukrayiny [Value of private and public interests: the experience of Ukraine] Available at: file///C:/ Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/FP_i ndex.htm_2013_3_87%20(1).pdf
4. Yushkarev I.Yu. Realizatsiya publichnykh interesov v grazhdanskom prave: dogovorno-pravovye i veshchno-pravovye aspekty [Realization of public interests in civil law: legal, legal and legal aspects]. Available at: http://www.uristrus.narod.ru/articles1/public_interesi.htm.
5. Venedyktova I. V. Katehoriya okhoronyuvanoho zakonom interesu v tsyvil’nomu pravi Ukrayiny [Category legally protected interest in civil law Ukraine]: Available at: http://www.nbuv. gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pvuabs/2012_1/06_04_05.pdf
6. Vinnyk O.M. Publichni ta pryvatni interesy v hospodars’kykh tovarystvakh: problemy pravovoho zabezpechennya. Monohrafiya [Public and private interests in business companies: problems of legal security. Monograph.]. Kiev: Atika Publ, 2003. 352 p.
7. Pohrebnyak S. P. Podil prava na pryvatne i publichne (zahal’noteoretyni aspekty) [Separation of the right to private and public (zahalnoteoretyni aspects)] Available at: http://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/2833/1/Pogrebnak_3.pdf.
8. Kubko A. Ye. Realizatsiya publichnykh interesiv u tsyvil’nomu pravi Ukrayiny: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yur. nauk : spets. [Implementation public interests in civil law Ukraine: Author. Dis. for obtaining Sciences. degree candidate. jur. Sciences specials. AND]. Kiev, 2002. 18 p.
9. Shhennikova L. V. Grazhdansko-pravovoe regulirovanie: publichnye interesy, obshhie pol’zy, dobrye nravy : monogr. [Civil-law regulation: public interests, common good, good morals: monogr.] Moskow, 2013. 144 p. 10. Muzyka L. Shchodo konverhentsiyi pryvatnoho i publichnoho u tsyvil’nomu pravi Ukrayiny [Concerning the convergence of private and public civil law in Ukraine]. Available at: http://www.inyure.ua
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.