Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43374
Назва: Сутність і зміст фізичного захисту підприємств та організація забезпечення фізичного захисту
Інші назви: The nature and content of physical protection of enterprises and organization of physical protection
Сущность и содержание физической защиты предприятий и организация обеспечения физической защиты
Автори: Шутий, Михайло
Shutyi, Michael
Шутый, Михаил
Приналежність: Навчально-науковий інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП
Educational and Research Institute of Law them
Бібліографічний опис: Шутий М. Сутність і зміст фізичного захисту підприємств та організація забезпечення фізичного захисту / Михайло Шутий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 362–365.
Bibliographic description: Shutyi M. The nature and content of physical protection of enterprises and organization of physical protection / Michael Shutyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 362–365.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.456.12.793
Теми: фізична безпека
підприємство
загрози
суб’єктивні загрози
об’єктивні загрози
система охорони об’єктів
physical security
enterprise
threat
threat subjective
objective threat
health facilities
физическая безопасность
предприятие
угрозы
субъективные угрозы
объективные угрозы
система охраны объектов
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 362-365
Початкова сторінка: 362
Кінцева сторінка: 365
Короткий огляд (реферат): Розглядаються аспекти забезпечення фізичної безпеки підприємств, установ та організацій. Проаналізовано основні напрями створення відповідної системи охорони об’єктів, виявлення джерел виникнення загроз, їх попередження та нейтралізації. Запропоновано створити чітку систему захисту підприємств, установ та організацій, яка б унеможливлювала фізичний вплив на діяльність підприємств, установ та організацій.
The article deals with aspects of physical security companies and organizations. The basic directions of creation of appropriate system of guarding of the objects, identifying sources of threats, their prevention and neutralization were analyzed. The creation of a clear defined system of protection of enterprises institutions and organizations that would prevent the physical impact on enterprises institutions and organizations was proposed.
Рассматриваются аспекты обеспечения физической безопасности предприятий, учреждений и организаций. Проанализированы основные направления создания соответствующей системы охраны объектов, возникновения угроз, их предупреждения и нейтрализации. Предложено создать четкую систему защиты предприятий, учреждений и организаций, которая исключала бы физическое воздействие на деятельность предприятий, учреждений и организаций.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43374
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Шутий М., 2017
Перелік літератури: 1. Ващекин Н. П. Безопасность предпринимательской деятельности: учеб. пособ. / Н. П. Ва- щекин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. – М.: Экономика, 2002. – 334 с.
2. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності: економіко-правовий аспект / М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2014. – 432 с.
3. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. – К.: Ін Юре, 2010. – 245 с.
4. Соснин А. С. Менеджмент безопасности / А. С. Соснин, П. Я. Прыгунов. – К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002. – 556 с.
5. Шепитько Г. Е. Проблемы охранной безопасности объектов: монография / Г. Е. Шепитько. – М.: АЭБ, 2010. – 208 с.
6. Ніколаюк С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: курс лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. – К.: КНТ, 2005. – 320 с.
7. Судоплатов А. П. Безопасность предпринимательской деятельности: практ. пособ. / А. П. Судоплатов, С. В. Лекарев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001 – 382 с.
8. Мур Алек, Хиарден Кейт. Руководство по безопасности бизнеса: практ. пособ. по управлению рисками / Мур Алек, Хиарден Кейт; пер с англ. – М.: Филинъ, 1998. – 328 с.
9. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: моногр. / В. А. Ліпкан. – К.: Текст, 2003. – 600 с.
References: 1. Vashhekin N. P. Bezopasnost’ predprinimatel’skoj dejatel’nosti [Business security[. Moscow, Economy Publ., 2002. 334 р.
2. Kamlik M. І. Ekonomіchna bezpeka pіdpriєmnic’koї dіjal’nostі: ekonomіko-pravovij aspekt [The economic security of business activity: economic-legal aspect]. Kyiv, Atika Publ., 2001. 432 р.
3. Androshhuk G.A. Jekonomicheskaja bezopasnost’ predprijatija: zashhita kommercheskoj tajny [Economic security of an enterprise: protection of trade secrets]. Kiev, In Jure Publ., 2010. 245 р.
4. Sosnin A. S. Menedzhment bezopasnosti [The safety management]. Kiev, 2002. 556 р.
5. Shepit’ko G. E. Problemy ohrannoj bezopasnosti ob#ekto (Problems of the security object security) Moscow, AEB Publ., 2010. 208 р.
6. Nikolayuk S. I. Bezpeka sub’yektiv pidpry’yemny’cz’koyi diyal’nosti [Security of business entities]. Kiev, CST Publ., 2005. 320 р.
7. Sudoplatov A. P. Bezopasnost’ predprinimatel’skoj dejatel’nosti [Business security]. Moscow, OLMA-PRESS Publ., 2001. 382 р.
8. Mur Alek, Hiarden Kejt Rukovodstvo po bezopasnosti biznesa. Prakticheskoe posobie po upravleniju riskami [Guide to business security. A practical guide to risk management]. Moscow, Filin Publ., 1998. 328 р.
9. Lipkan V. A. Teorety’chni osnovy’ ta elementy’ nacional’noyi bezpeky’ Ukrayiny’ [Theoretical foundations and elements of national security of Ukraine]. Kiev, Text Publ., 2003. 600 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.