Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43373
Назва: Принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню
Інші назви: Principles of creation and pawnshop for public services
Принципы создания и функционирования ломбардов для предоставления услуг населению
Автори: Чопко, Галина
Chopko, Halyna
Чопко, Галина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Чопко Г. Принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню / Галина Чопко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 356–361.
Bibliographic description: Chopko H. Principles of creation and pawnshop for public services / Halyna Chopko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 356–361.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 336.733/.734
338.46]
342.951(477)
Теми: принцип
ломбард
послуги
повне товариство
моніторинг
principle
pawnshop services
general partnership
monitoring
принцип
ломбард
услуги
полное общество
мониторинг
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 356-361
Початкова сторінка: 356
Кінцева сторінка: 361
Короткий огляд (реферат): Проведено аналіз поняття “принцип” та принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню. На основі дослідження чинного законодавства та наукових праць розглянуто особливості діяльності ломбардів щодо надання фінансових послуг населенню.
The article analyzes the concept of “principle” and the principles of the establishment and operation of pawnshops to provide services. On the basis of existing legislation and scientific works of the author of the features of pawnshops to provide financial services. Keywords: principle, pawnshop services, general partnership, monitoring.
Проведен аналіз понятия “принцип” и принципы создания и функционирования ломбардов для предоставления услуг населению. На основе исследования действующего законодательства и научных трудов рассмотрены особенности деятельности ломбардов по предоставлению финансовых услуг населению.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43373
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Чопко Г., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/old_
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Un_
Перелік літератури: 1. Наливайко Л. Р., Беляєва М. В. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права. – 2-ге вид., допов. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010. – 304 с.
2. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності: 2-ге вид., виправл. і доповн. / за заг. ред. професорів Ю. Л. Бо- щицького (кер. кол. укладачів) та Р. Б. Шишки (наук. редактор): уклад. Ю. Л. Бошицький, В. В. Луць, Р. Б. Шишка. – Львів: “Галицька видавнича спілка”, 2015. – 216 с.
3. Пустовіт Ю. Ю. Визначення поняття “принципи” у фінансовому праві України. / Ю. Ю. Пустовіт // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 2. – С. 88–94.
4. Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація / А. М. Колодій // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 42–46.
5. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – Ст. 1.
6. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 р. №3981 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 21. – Ст. 1146.
7. Сороківська З. Особливості діяльності ломбардів в умовах фінансової кризи. – Українська наука: минуле сучасне, майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_ jrn/Soc_Gum/Un_msm/2010_1415/Ukrainska_nauka-1415_2010/32_ Sorokivska.pdf.
8. Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. – 2-ге вид., доп. і перероб: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
10. Про заставу: Закон України від 16 жовтня 1992 р. № 2654-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.
11. Господарський кодекс України / Кодекс від 16 січня 2003 р. № 436-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18. – Ст. 144.
12. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
13. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №23. – Ст. 158.
14. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. № 637/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 34.
15. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів): затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. №913 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 98. – Ст. 3192.
16. Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 1998 р. № 802 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 825.
17. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 5 січня 2017 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2017. – 312 с. – (Кодекси України).
18. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №9. – Ст. 34.
19. Загородній А. С. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – 3-тє вид., доп. та перероб.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с.
20. Словник фінансово-правових термінів; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 558 с.
21. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 р. №1590 // Офіційний вісник України. – 2004. – №31. – Ст. 2100.
22. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 р. №755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №31. – Ст. 263.
23. Конституція України: чинне законодавство станом на 10 серпня 2015 р.: Офіц. текст. – К.: Алерта, 2015. – 80 с.
24. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
References: 1. Nalyvayko L. R., Belyayeva M. V. Tlumachnyy terminolohichnyy slovnyk z konstytutsiynoho prava [Explanatory terminology constitutional law]. Zaporizhzhia, Dniprovs’kyy metalurh Publ., 2010, 304 p.
2. Boshyts’kyy Yu. L., Luts’ V. V., Shyshka R. B. Mala entsyklopediya prava intelektual’noyi vlasnosti: vydannya druhe vypravl. i dopovn. [Small Encyclopedia of Intellectual Property: second edition corrected. and fulfill]. Lviv, “Halyts’ka vydavnycha spilka” Publ., 2015, 216 p.
3. Pustovit Yu. Yu. Vyznachennya ponyattya “pryntsypy” u finansovomu pravi Ukrayiny [The definition of “principles” in the financial law of Ukraine]. Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo) – Scientific Bulletin of National University of State Tax Service of Ukraine (economics, law), 2013, vol. 2, pp 88–94.
4. Kolodiy A. M. Pryntsypy prava: heneza, ponyattya, klasyfikatsiya ta realizatsiya [The principles of law: origins, concepts, classification and sale]. Al’manakh prava – Almanac rights. 2012, vol. 3, pp 42–46.
5. About financial services and State Regulation of Financial Services Law of Ukraine on July 12, 2001.
6. Regulation on the procedure of providing financial services pawnshops approved by the State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine on April 26, 2005.
7. Sorokivs’ka Z. Osoblyvosti diyal’nosti lombardiv v umovakh finansovoyi kryzy [Features of pawnshops in the financial crisis]. Ukrayins’ka nauka: mynule suchasne, maybutnye – Ukrainian science: Past Present and Future, 2010. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Un_ msm/2010_1415/Ukrainska_na uka-14-15_2010/32_Sorokivska.pdf.
8. Unynets’-Khodakivs’ka V. P., 12 Kostyukevych O. I., Lyatambor O. A. Rynok finansovykh posluh: teoriya i praktyka [Financial markets: theory and practice]. Kiev, Tsentr uchbovoyi literatury Publ., 2009, 392 p.
9. The Civil Code of Ukraine on January 16, 2003.
10. About on pledge Law of Ukraine on October 16, 1992.
11. The Commercial Code of Ukraine on January 16, 2003.
12. About corporations Law of Ukraine on September 19, 1991.
13. About licensing certain types of activities Law of Ukraine on March 02, 2015.
14. About government regulation of mining, production and use of precious metals and precious stones and control over transactions with them Law of Ukraine on November 18, 1997.
15. Licensing conditions for the business of providing financial services (excluding professional activities in the securities market) approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from December 07, 2016.
16. Terms of trade in precious metals (except precious metals), precious stones, precious stones of organogenic origin and semi-precious stones in raw and processed form, and products are owned by business entities for ownership approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from June 04, 1998.
17. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offences]. Kyiv, Palyvoda A. V. Publ., 2017, 312 p.
18. About prevention of legalization (laundering) of proceeds from crime Law of Ukraine on October 14, 2014.
19. Zahorodniy A. S., Voznyuk H. L. Finansovo-ekonomichnyy slovnyk [Financial and economic dictionary], Lviv, Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky Publ., 2011, 844 p.
20. Voronovoyi L. K. Slovnyk finansovopravovykh terminiv [Glossary of financial and legal terms], Kiev, Alerta Publ., 2011, 558 p.
21. Professional requirements for approval of managers and chief accountants of financial institutions approved by the resolution of the State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine from July 13, 2004.
22. About state registration of legal entities, individual entrepreneurs and community groups Law of Ukraine on May 15, 2003.
23. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Kyiv, Alerta Publ., 2015, 80 p.
24. About on access to public information Law of Ukraine on January 13, 2011.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.