Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43372
Назва: Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти
Інші назви: The main objectives and principles of the national agency for higher education quality assurance
Основные задачи и принципы деятельности национального агентства по обеспечению качества образования
Автори: Хомишин, Ірина
Khomyshyn, Irina
Хомишин, Ирина
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Хомишин І. Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти / Ірина Хомишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 350–355.
Bibliographic description: Khomyshyn I. The main objectives and principles of the national agency for higher education quality assurance / Irina Khomyshyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 350–355.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.116
316.42
Теми: забезпечення якості
вища освіта
Національне агентство із забезпечення якості освіти
якість
система оцінки якості
діяльність Агентства
quality assurance
higher education
National Agency of quality assurance
quality system of quality assessment
the Agencyactivities
обеспечение качества
высшее образование
Национальное агентство по обеспечению качества образования
качество
система оценки качества
деятельность Агентства
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 350-355
Початкова сторінка: 350
Кінцева сторінка: 355
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано нормативно-правові акти щодо діяльності Національного агентства із забезпечення якості освіти. Визначено завдання, напрями та принципи діяльності агентства.
Legal acts of national agency for higher education quality assuranceare analyzed in the article. Tasks, trends and principles of activities of agency are definded.
Проанализированы нормативно-правовые акты о деятельности Национального агентства по обеспечению качества образования. Определены задачи, направления и принципы деятельности агентства.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43372
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Хомишин І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://old.mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1415795124/
http://naqa.gov.ua/forum-z-pitan-pidtrimki-institucijnogo-stanovlennja-nacionalnogo-agentstva-iz-zabezpechennja-
http://naqa.gov.ua/golovne-zavdannja-sudovoi-vladi-zahi-3/
http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://naqa.gov.ua/golovne-zavdannjasudovoi-
Перелік літератури: 1. Про вищу освіту [Електронний ресурс]. – Закон України від 01.07.2014р. № 1556-VII // Верховна Рада України : [сайт]. – Текст. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року [Електронний ресурс]: від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Міністерство освіти і науки Україн: [сайт]. – Текст. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1415795124/
3. Інформація взята з сайту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти [Електроний ресурс]. − Режим доступу: http://naqa.gov.ua/forum-z-pitan-pidtrimki-institucijnogo-stanovlennja-nacionalnogo-agentstva-iz-zabezpechennja- jakosti-vishhoi-osviti/
4. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти [Електроний ресурс]: постанова Кабінету міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 Київ.− Режим доступу: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
5. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання. Т. 2 / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – С. 851–389.
6. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / [кол. авт.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова, В. Ковтунець, С. Курбатов, І. Линьова, В. Луговий, І. Прохор, Ю. Рашкевич, І. Сікорська, Ж. Таланова, Т. Фініков, С. Шаров; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового] – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2015. – 84 с.
7. Проект Стратегічних напрямків діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на 2017–2020 роки [Електроний ресурс]. − Режим доступу: http://naqa.gov.ua/golovne-zavdannja-sudovoi-vladi-zahi-3/
8. Джеджора Олена. Зовнішні процедури забезпечення якості у “трикутнику знань” / О. Джед-жора // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / за ред. Т. Добко [та ін.] ; Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR “Towards TrustinQualityAssuranceSystems”. – Львів : Манускрипт, 2014 . – С. 143–156.
References: 1. Pro vyshchu osvitu Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 No 1556-VII [Higher Education Law of Ukraine of 01.07.2014 number 1556-VII] Verkhovna Rada Ukrayiny : [sayt]. Tekst. dani. Kiev, 2014. Available at: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Proekt Stratehiyi reformuvannya vyshchoyi osvity v Ukrayini do 2020 roku [The draft strategy of reforming higher education in Ukraine 2020]: vid 01.07.2014 No 1556-VII // Ministerstvo osvity i nauky Ukrayin: [sayt]. Tekst. dani. Kiev, 2014. Available at: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/
3. Informatsiya vzyata z saytu Natsional’noho ahent·stva iz zabezpechennya yakosti vyshchoyi [Information taken from the site of the National Agency for Quality Assurance in Higher]. Available at: http: //naqa.gov.ua/forum-z-pitanpidtrimki- institucijnogo-stanovlennja-nacionalnogo-agentstva-iz-zabezpechennja-jakosti-vishhoi-osviti/
4. Pro utvorennya Natsional’noho ahent·stva iz zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity [On establishment of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education]: postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 15 kvitnya 2015 r. No 244 Kiev Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
5. Problemy efektyvnoho funktsionuvannya APK v umovakh novykh form vlasnosti ta hospodaryuvannya [Problems effective functioning of the APC in terms of new ownership and management]. T.2. Za red. P.T. Sabluka, V. Ya. Ambrosova, H.Ye.Maznyeva. Kiev: IAE, 2001. 851 p.
6. Rozvytok systemy zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity v Ukrayini: informatsiyno – analitychnyy ohlyad [Development of quality assurance in Ukraine informational and analytical review ]. Kol. avt.: Dobko T., Zolotar’ova I., Kalashnikova S., Kovtunets’ V., Kurbatov S., Lyn’ova I., Luhovyy V., Prokhor I., Rashkevych Yu., Sikors’ka I., Talanova Zh., Finikov T., Sharov S.; za zah. red. S.Kalashnikovoyi ta V. Luhovoho]. Kiev: DP “NVTs “Priorytety” Publ, 2015. 84 p.
7. Proekt Stratehichnykh napryamkiv diyal’nosti Natsional’noho ahent·stva iz zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity na 2017– 2020 roky [The draft strategic activities of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education for the years 2017– 2020]. Available at: http://naqa.gov.ua/golovne-zavdannjasudovoi- vladi-zahi-3/
8. Dzhedzhora Olena. Zovnishni protsedury zabezpechennya yakosti u “trykutnyku znan’ [External quality assurance procedures in the “knowledge triangle”]. Imperatyv yakosti: vchymosya tsinuvaty i otsinyuvaty vyshchu osvitu: navch. posib. / za red.: T. Dobko [ta in.]; Tempus-proekt 516935- TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR “TowardsTrustinQualityAssurance Systems”. L’viv : Manuskrypt Publ, 2014 . pp. 143–156.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.