Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43371
Назва: Практичні напрями у сфері запобігання і протидії корупції у підрозділах національної поліції
Інші назви: Practical line in preventing and combating corruption in the national police departments
Практические направления в сфере предупреждения и противодействия коррупции у подразделениях национальной полиции
Автори: Федченко, Олексій
Fedchenko, Olexiy
Федченко, Алексей
Приналежність: Національна академія внутрішніх справ України
The National Academy of Internal Affairs of Ukraine
Бібліографічний опис: Федченко О. Практичні напрями у сфері запобігання і протидії корупції у підрозділах національної поліції / Олексій Федченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 345–349.
Bibliographic description: Fedchenko O. Practical line in preventing and combating corruption in the national police departments / Olexiy Fedchenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 345–349.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.567.844(477)
Теми: корупція
антикорупційна програма
Національна поліція
рівні корупції
заходи щодо запобігання і протидії корупції у системі Національної поліції
corruption
anti-corruption program
the National Police
the levels of corruption
measures to prevent and combat corruption in the National Police System
коррупция
антикоррупционная программа
Национальная полиция
уровень коррупции
меры по предотвращению и противодействию коррупции у системе Национальной полиции
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 345-349
Початкова сторінка: 345
Кінцева сторінка: 349
Короткий огляд (реферат): Розглядаються окремі практичні напрями запобігання і протидії корупції у системі МВС України. Проаналізовано нормативні документи та антикорупційні програми МВС України у сфері протидії корупції. Визначено недоліки, які існують у зазначеній сфері, та сформульовано пропозиції щодо їх усунення.
This article addresses some practical directions to prevent and combat corruption in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The regulations and anti-corruption programs of Ministry of Internal Affairs of Ukraine in combating corruption were analyzed. The problems that exist in this area were detected and proposals to eliminate them were formulated.
Рассматриваются отдельные практические направления предотвращения и проти- водействия коррупции в системе МВД Украины. Проанализированы нормативные документы и антикоррупционные программы МВД Украины в сфере противодействия коррупции. Определены недостатки, которые существуют в указанной сфере, и сфор- мулированы предложения по их устранению.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43371
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Федченко О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.golos
http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/21334-koruptsiya-problemy-protydiyi.html
http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_Zapobigannya_korupcii___Antikorupciyna_programa_MVS_ta_informaci
http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_Zapobigannya_korupcii___
http://www.golos.com.ua/article/254544
http://radnuk.info/pidrychnuku/adminpravo/493-stetsenko/21334-koruptsiya-problemy-protydiyi.htm
http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_
Перелік літератури: 1. Вербенський М. Г. Правові засади антикорупційних заходів у діяльності міліції: компаративістський аспект міжнародних стандартів і законодавства України / М. Г. Вер- бенський, Т. О. Проценко. – К.: ДНДІ МВС України, 2013. – 248 с.
2. Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції у державному управлінні: монографія / В. М. Соловйов – К.: Інститут законодавства Верховної Рада України, 2012. – 508 с.
3. Гвоздецький В. Г. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: монографія / В. Д. Гвоздецький. – К.: МП “Леся”, 2011. – 592 с.
4. Алфьоров С. М. Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Алфьоров. – Х., 2011. – 403 с.
5. Тучак Р. М. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. М. Тучак. – Х., 2007. – 198 с.
6. Заброда Д. Г. Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заброда Дмитро Григорович. – К., 2005. – 233 с.
7. Гайдук А. В. Заходи адміністративного примусу у боротьбі з корупцією в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. В. Гайдук. – К., 2006. – 194 с.
8. Мизерий А. И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с коррупцией в органах власти : автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. И. Мизерий. – Нижний Новгород, 2000. – 20 с.
9. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): моногр. / М. І. Мельник. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.
10. Невмержицький Е. В. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми подолання у сучасній Україні: автореф. дис. … канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / Е. В. Невмержицький – К.: Ін-т держ. і права НАН України, 1999. – 19 с.
11. Корупціонери будуть покарані... http://www.golos. com.ua/article/254544.
12. Кісіль З. Р. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії. http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/21334-koruptsiya-problemy-protydiyi.html.
13. Невмержицький С. В. Корупція і національна безпека: навч. посіб. /С. В. Невмержицький, Ф. П. Шульженко. – К.: Вид. центр КДАУ, 2000. – 194 с.
14. Інформація про стан виконання у 2016 році МВС заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_Zapobigannya_korupcii___Antikorupciyna_programa_MVS_ta_informaci ya_pro_rezultati_ii_vikonannya.htm.
15. Антикорупційна програма Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік (Проект) http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_Zapobigannya_korupcii___ Antikorupciyna_programa_MVS_ta_informaciya_pro_rezultati_ii_vikonannya.htm.
References: 1. Verbens’ky’j M.G. Pravovi zasady’ anty’korupcijny’x zaxodiv u diyal’nosti miliciyi: komparaty’vists’ky’j aspekt mizhnarodny’x standartiv i zakonodavstva Ukrayiny’ (The legal framework of anticorruption measures in the activities of the police: comparativestudy aspect of international standards and legislation of Ukraine) Kharkov, Maculinea Publ., 2013. 248 р.
2. Solovjov V.M. Zapobigannya i proty’diya korupciyi v derzhavnomu upravlinni (Preventing and combating corruption in public administration) Kyiv, legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2012. 508 р.
3. Gvozdecz’ky’j V.G. Organizacijno-pravovi zasady’ zapobigannya i proty’diyi korupciyi v Ukrayini (Organizational and legal basis of prevention and counteraction of corruption in Ukraine) Kyiv, MP of “Les” Publ., 2011. 592 р.
4. Alf’orov S. M. Administraty’vno-pravovy’j mexanizm proty’diyi korupciyi v organax vnutrishnix sprav Diss, Dok.yury’d. nauk [Administrative legal mechanism of counteraction of corruption in bodies of internal Affairs. Dokt. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2011. 403 р.
5. Tuchak R. M. Administraty’vno-pravovi zasady’ borot’by’ z korupciyeyu Diss, kand.yury’d. nauk [Administrative-legal bases of fight against corruption. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2007. 198 р.
6. Zabroda D. G. Vzayemodiya sub’yektiv borot’by’ z korupciyeyu (administraty’vno-pravovy’j aspekt) Diss, kand.yury’d. nauk [The interaction of actors in the fight against corruption (administrative and legal aspect). Cand. legal. sci. diss.]. Kyiv, 2005. 233 р.
7. Gajduk A. V. Zaxody’ administraty’vnogo pry’musu u borot’bi z korupciyeyu v Ukrayini Diss, kand.yury’d. nauk [Measures of administrative coercion in the fight against corruption in Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Kyiv, 2006. 194 р.
8. Mizerij A. I. Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty bor’by s korrupciej v organah vlasti Diss, kand.yury’d. nauk [Criminal law and criminological aspects of the fight against corruption in government. Cand. legal. sci. diss.]. Nizhny Novgorod, 2000. 20 р.
9. Mel’ny’k M. I. Korupciya – koroziya vlady’ (social’na sutnist’, tendenciyi ta naslidky’, zaxody’ proty’diyi) (Corruption – corrosion of power (social nature, trends and consequences, counter-measures)) Kyiv, Legal thought Publ., 2004, 400 р.
10. Nevmerzhy’cz’ky’j E.V. Korupciya yak social’no-polity’chne yavy’shhe: osobly’vosti proyaviv i mexanizmy’ podolannya v suchasnij Ukrayini Diss, kand.polit. nauk [Corruption as a socio-political phenomenon: features of manifestations, and coping mechanisms in modern Ukraine. Cand. polit. sci. diss.]. Kyiv, 1999. 19 р.
11. Korupcionery’ budut’ pokarani [Corrupt officials will be punished]. Available at: http://www.golos.com.ua/article/254544.
12. Kisil’ Z.R. Korupciya v organax vnutrishnix sprav: problemy’ proty’diyi [Corruption in the bodies of internal Affairs: problems of counteraction]. Available at: http://radnuk.info/pidrychnuku/adminpravo/493-stetsenko/21334-koruptsiya-problemy-protydiyi.htm.
13. Nevmerzhy’cz’ky’j S. V. Korupciya i nacional’na bezpeka (Corruption and national security) Kiev, Ed. center CDU Publ., 2000, 194 р.
14. Informaciya pro stan vy’konannya u 2016 roci MVS zaxodiv Derzhavnoyi programy’ shhodo realizaciyi zasad derzhavnoyi anty’korupcijnoyi polity’ky’ v Ukrayini (Anty’korupcijnoyi strategiyi) na 2015–2017 roky’ [Information on the status of implementation in 2016, Ministry of internal Affairs of the State programme for the implementation of the principles of state anticorruption policy in Ukraine (Anticorruption strategy) for the years 2015–2017]. Available at: http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_ Zapobigannya_korupcii___ Antikorupciyna_programa_MVS_ta_informaciya_pro_rezultati_ii_vikonannya. htm.
15. Anty’korupcijna programa Ministerstva vnutrishnix sprav Ukrayiny’ na 2017 rik (Proekt) [Anticorruption program of the Ministry of internal Affairs of Ukraine in 2017 (Draft)]. Available at: http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_Zapobigannya_korupcii___Antikorupciyna_programa_MVS_ta_informaci ya_pro_rezultati_ii_vikonannya.htm.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.