Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43370
Назва: Причини та умови корупції в Україні
Інші назви: The causes and conditions of corruption in Ukraine
Причины и условия коррупции в Украине
Автори: Тімашов, Віктор
Timashov, Viktor
Тимашов, Виктор
Приналежність: Київський національний торговельно-економічний університет
Kyiv National University of Trade and Economics
Бібліографічний опис: Тімашов В. Причини та умови корупції в Україні / Віктор Тімашов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 338–344.
Bibliographic description: Timashov V. The causes and conditions of corruption in Ukraine / Viktor Timashov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 338–344.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.841(477)
124.4
Теми: корупція
форма корупційних правопорушень
громадянське суспільство
інформаційний простір
протидія та запобігання корупції
ринкові від- носини
правові реформи
corruption
forms of corruption offenses
civil society
information environment
combating and preventing corruption
market relations
legal reforms
коррупция
формы коррупционных правонарушений
граж- данское общество
информационное пространство
противодействие и предотвращение коррупции
рыночные отношения
правовые реформы
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 338-344
Початкова сторінка: 338
Кінцева сторінка: 344
Короткий огляд (реферат): Розглядається проблематика викорінення корупції як явища в українському соціумі та усунення причин, що її породжують. Наведені умови та форми корупційних правопорушень в Україні. Запропоновано основні складові елементи адміністративно- правового механізму протидії корупції.
The article is devoted to problems of solving corruption as a phenomenon in the Ukrainian society and eliminate its causes. Also, given the conditions and forms of corruption offenses in Ukraine. The basic constituent elements of administrative and legal mechanism for combating corruption.
Рассматривается проблематика искоренения коррупции как явления в украинском социуме и устранение причин, ее порождающих. Также приведены условия и формы коррупционных правонарушений в Украине. Предложены основные составляющие элементы административно-правового механизма противодействия коррупции.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43370
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Тімашов В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ua.for-ua.com/politics/2011/05/28/121348.html
http://www.dvs-zp.gov.ua/node/1683
http://ua.forua
Перелік літератури: 1. Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Литвак. – Х., 2001. – 370 с.
2. Верстюк С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку / С. Верстюк // Економіка України. – 2001. – №3. – С. 66–74.
3. Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання та протидії корупції в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. Д. Гвоздецький. – К., 2014. – 587 с.
4. Журавський В. С. Корупція в Україні – не політика : моногр. / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с.
5. Дрьомов С. В. Корупція в Україні : причини поширення та механізми протидії / С. В. Дрьомов , Ю. Г. Кальниш ; за ред. Ю. Г. Кальниша. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2010. – 88 с.
6. Розвиток механізмів залучення громадськості до заходів протидії корупції в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.niss.gov.ua/articles/266/.
7. Інтерв’ю з колишім Президентом GRECO Драго Косом / GRECO : Україна провалила боротьбу з корупцією // Дзеркало тижня. – 2011. – 28 травня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.for-ua.com/politics/2011/05/28/121348.html.
8. Клочков В. Г. Суть та заходи боротьби з корупцією / В. Г. Клочков // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №7. – С. 11–22.
9. Биленчук П. Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация / С. Е. Еркенов, А. В. Кофанов. – К.: Атика, 1999. – 276 с.
10. Степашин С. В. Против криминализации России / С. В. Степашин // Российская юстиция. – 2000. – № 1. – С. 2–3.
11. Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження : загальнонаціональне опитування // Погляд громадян на проблему корупції в Україні: підготовлено Центром “Імідж – Контроль” для програми “Партнерство за прозоре суспільство”. – К., 2003. – 94 с.
12. Невмержицький Є. В. Суспільство перехідного типу : соціальна безпека та чинники загроз / Є. В. Невмержицький // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2002. – № 5. – С. 37–40.
13. Ковбасюк Ю. Антикорупційна політика державних органів влади України / Ю. Ковбасюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.viche.info/journa1/218/.
14. Яцків І. І. Механізм, причини та заходи протидії корупції: загальна характеристика / І. І. Яцків // Держава і закон: теорія, практика, методика : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 3. – С. 155–163.
15. Коруля І. В. Досвід попередження та присічення корупції у зарубіжних країнах / І. В. Коруля // Наше право. – 2009. – №1, Ч. 2. – С. 26–30.
16. Жовнір О. З. Дослідження про- тидії корупційним проявам через аналіз окремих функцій державного управління / О. З. Жовнір // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 27–28 листопада 2009 р.) / Одес. нац. юрид. акад. – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 159–160.
17. Захарчук О. З. Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміністративно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. З. Захарчук. – Л., 2012. – 166 с.
18. Василинчук В. І. Проблеми хабарництва і корупції: міжнародний досвід / В. І. Василинчук // Організація боротьби з корупцією та хабарництвом : тези доп. міжвідом. семінару-наради / відп. ред. Л. П. Скалозуб, Ю. О. Дехтяр, В. І. Василинчук. – К., 2009. – С. 15–24.
19. Зменшення ризиків конфлікту інтересів [Електронний ресурс]. – Сайт державної виконавчої служби у Запорізькій області. – Режим доступу: http://www.dvs-zp.gov.ua/node/1683.
References: 1. Ly’tvak O. M. Derzhavny’j kontrol’ za zlochy’nnistyu (kry’minologichny’j aspekt), Diss, kand.yury’d. nauk [State control of crime (criminological aspect). Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2001. 370 р.
2. Verstyuk S. Korupciya: vy’znachennya, pry’chy’ny’ poyavy’, vply’v na ekonomiku [Corruption: definition, causes, impact on the economy]. Ekonomika Ukrayiny’, 2001, Vol. 3, 66–74 рр.
3. Gvozdecz’ky’j V. D. Administraty’vno-pravovi ta organizacijni zasady’ zapobigannya ta proty’diyi korupciyi v Ukrayini, Diss, kand.yury’d. nauk [Administrative-legal and organizational basis of prevention and counteraction of corruption in Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2014. 587 р.
4. Zhuravs’ky’j V. S. Korupciya v Ukrayini – ne polity’ka (Corruption in Ukraine – not politics), Kyiv, Feniks Publ., 2007. 408 р.
5. Dr’omov S. V. Korupciya v Ukrayini : pry’chy’ny’ poshy’rennya ta mexanizmy’ proty’diyi (Corruption in Ukraine : reasons for the distribution and mechanisms of resistance), Kyiv, SE “NPC “Priorities” Publ., 2010. 88 р.
6. Rozvy’tok mexanizmiv zaluchennya gromads’kosti do zaxodiv proty’diyi korupciyi v Ukrayini. Anality’chna zapy’ska. [The development of mechanisms to involve the public in measures to counteract corruption in Ukraine. Analytical note.]. Available at: http//www.niss.gov.ua/articles/266/.
7. Interv’yu z koly’shim Prezy’dentom GRECO Drago Kosom / GRECO : Ukrayina provaly’la borot’bu z korupciyeyu [Interview with koolism President of GRECO Drago KOs / GRECO : Ukraine has failed in the fight against corruption]. Available at: http://ua.forua. com/politics/2011/05/28/121348.html.
8. Klochkov V. G. Sut’ ta zaxody’ borot’by’ z korupciyeyu [The essence and measure of fight against corruption]. Prokuratura. Lyudy’na. Derzhava., 2005, Vol. 7, 11–22 рр.
9. Bilenchuk P. D. Transnacional’naja prestupnost’ : sostojanie i transformacija (Transnational crime : state and transformation). Kyiv, Atika Publ., 1999. 276 р.
10. Stepashin S. V. Protiv kriminalizacii Rossii [The criminalization of Russia]. Rossijskaja justicija, 2000, Vol. 1, 2–3 рр.
11. Anality’chny’j zvit za rezul’tatamy’ sociologichnogo doslidzhennya : zagal’nonacional’ne opy’tuvannya (Analytical report on the results of sociological research : a national survey). Poglyad gromadyan na problemu korupciyi v Ukrayini: pidgotovleno Centrom “Imidzh – Kontrol’” dlya programy’ “Partnerstvo za prozore suspil’stvo”, Kiev, 2003. 94 р.
12. Nevmerzhy’cz’ky’j Ye. V. Suspil’stvo perexidnogo ty’pu : social’na bezpeka ta chy’nny’ky’ zagroz [Society transitional type : social security and the threats]. Visny’k Akademiyi praci i social’ny’x vidnosy’n, 2002, Vol. 5, 37–40 рр.
13. Kovbasyuk Yu. Anty’korupcijna polity’ka derzhavny’x organiv vlady’ Ukrayiny’ [Anti-corruption policy of the state authorities of Ukraine]. Available at: http: //www.viche.info/journa1/218/.
14. Yaczkiv I. I. Mexanizm, pry’chy’ny’ ta zaxody’ proty’diyi korupciyi: zagal’na xaraktery’sty’ka zagroz [Mechanism, causes and countermeasures of corruption: a General overview]. Derzhava i zakon: teoriya, prakty’ka, metody’ka, 2008, Vol. 3, 155–163 рр.
15. Korulya I. V. Dosvid poperedzhennya ta pry’sichennya korupciyi v zarubizhny’x krayinax [Experience warning and prescene corruption in foreign countries]. Nashe pravo, 2009, Vol. 1 (2), 26–30 рр.
16. Zhovnir O. Z. Doslidzhennya proty’diyi korupcijny’m proyavam cherez analiz okremy’x funkcij derzhavnogo upravlinnya [The study of anti-corruption activities through the analysis of individual functions of public administration]. Derzhava i pravo: de lege praeterita, instante, futura, Nikolaev : Ilion Publ., 2009, 159–160 рр.
17. Zaxarchuk O. Z. Vy’kory’stannya dosvidu organiv vlady’ zarubizhny’x krayin u borot’bi z korupcijny’my’ pravoporushennyamy’ v Ukrayini: administraty’vno-pravovy’j aspekt, Diss, kand.yury’d. nauk [Using the experience of the authorities of foreign countries in fighting corruption in Ukraine: administrative and legal aspect. Cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 2012. 166 р.
18. Vasy’ly’nchuk V. I. Problemy’ xabarny’cztva i korupciyi: mizhnarodny’j dosvid [The problems of bribery and corruption: international experience]. Organizaciya borot’by’ z korupciyeyu ta xabarny’cztvom, Kiev, 2009, 15–24 рр.
19. Zmenshennya ry’zy’kiv konfliktu interesiv [Reducing the risks of conflict of interest].Available at: http://www.dvs-zp.gov.ua/node/1683.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.