Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43369
Назва: Роль державного контролю у протидії тінізації економіки
Інші назви: The role of state control in combating shadowing of economy
Роль государственного контроля в противодействии тенизации экономики
Автори: Тильчик, Ольга
Tylchyk, Olga
Тыльчик, Ольга
Приналежність: Університет ДФС України
Universytetu DFS Ukrayiny
Бібліографічний опис: Тильчик О. Роль державного контролю у протидії тінізації економіки / Ольга Тильчик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 332–337.
Bibliographic description: Tylchyk O. The role of state control in combating shadowing of economy / Olga Tylchyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 332–337.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 336.025
Теми: тіньова економіка
протидія тінізації економіки
детінізація
дер- жавний контроль
суб’єкти протидії тіньовій економіці
адміністративно-правові заходи
shadow economy
combating the shadow economy
legalization
state control
subjects combating shadow economy
administrative and legal measures
теневая экономика
противодействие тенизации экономики
детенизация
государственный контроль
субъекты противодействия теневой экономики
административно-правовые меры
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 332-337
Початкова сторінка: 332
Кінцева сторінка: 337
Короткий огляд (реферат): Наведено оновлений погляд на визначення ролі державного контролю у протидії тінізації економіки. Зауважено, що полісемантична природа явища “тіньова економіка”, наявність різних підходів до визначення її змісту, форми тощо, зумовлює відсутність усталеного розуміння ролі держави у забезпеченні протидії тінізації економіки. Закцентовано увагу на концептуальних прорахунках під час здійснення державного контролю у сфері економіки та їх наслідків для вітчизняної економіки.
The article presents an updated view on the definition of the role of state control in combating shadow economy. Noted that polysemantic nature of the phenomenon of “shadow economy”, the existence of different approaches to defining its content, form, etc., causes lack of established understanding of the role of the state in ensuring combating shadow economy. Attentioning to conceptual failures in the exercise of state control in the economy and their consequences for the Ukrainian economy.
Приведен обновленный взгляд на определение роли государственного контроля в противодействии тенизации экономики. Отмечено, что полисемантическая природа явления “теневая экономика”, наличие различных подходов к определению его содер- жания, формы и т.д., обусловливает отсутствие устоявшегося понимания роли государства в обеспечении противодействия тенизации экономики. Акцентировано внимание на концептуальных просчетах при осуществлении государственного контроля в сфере экономики и их последствий для отечественной экономики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43369
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Тильчик О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?
Перелік літератури: 1. Скакун О. Ф. Економічна домінанта у правовій доктрині : теоретичний економіко- правовий аналіз / О. Ф. Скакун // Правова доктрина України. – Т.1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х.: Право, 2013. – С. 154–197.
2. Баренбойм П. Д. Философия права и конституционная экономика / П. Д. Баренбойм // Очерки Конституционной Экономики; ответ ред. Г. А. Гаджиев. – М. : Юстиц-информ, 2009. – С. 232–275.
3. Гольденберг И. А. Классовая сущ- ность “симбиоза” (теневая экономика в административно-командной системе) / И. А. Гольден- берг // Социологические исследования. – 1991. – №1. – С. 39–49.
4. Інформаційно-аналітичний огляд : “Тіньова економіка” в Україні як умова розвитку корупції та загроза національній безпеці. Шляхи її подолання / Т. І. Блистів, В. Т. Колесник, В. І. Литвиненко та ін. – К. : “МП Леся”, 2014. – 68 с.
5. Шахов И. Б. Социальный контроль у правовом государстве / И. Б. Шахов // Проблемы законности : междуведомственный республиканский сборник. – Харьков, 1995. – Вып. 29. – С. 8–13.
6. Мамедов А. А. Финансово-правовые проблемы страхования у России : дис. д.ю.н. : 12.00.14 / А. А. Мамедов. – М., 2006. – 514 с.
7. Морозова Н. О. Метод измерения размера теневой экономики, образованной у результате введения налогов и субсидий: применение концепции излишков / Н. О. Морозова // Экономический вестник Российского государственного университета. – 2009. – Т. 7. – №1. – С. 58–66.
8. Posner R.A. “Theories of Economic Regulation” The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 5. No. 2. (Autumn, 1974), pp. 335–358.
9. Рябченко О. П. Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки. Наукова доповідь. – К. : Логос. 2013. – 40 с.
10. Корецька С. О. “Тіньова” економіка : наслідки та методи подолання / С. О. Корецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 20. – С. 15–18.
11. Якобчук В. П. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки / В. П. Якобчук , Є. І. Ходаківський , І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка. – 2017. – № 1 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375].
12. Георгиева Е. Х. Направление государствен- ной экономической политики у сфере противодействия теневой экономике / Е. Х. Георгиева // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 11. – С. 131–133.
13. Олейникова Л. Г. Совершенствование механизмов противодействия отмыванию теневых доходов : опыт Украины / Л. Г. Олейникова, И. Ю. Чумакова // TERRA ЕCONOMICUS. – Т. 11. – № 2. – 2013. – С. 111–121.
14. Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки : Наказ Мінекономіки України №123 від 18.02.2009 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503].
15. Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Право, 2013. – 864 с.
References: 1. Skakun O. F. Ekonomichna dominanta v pravovij doktry’ni : teorety’chny’j ekonomiko-pravovy’j analiz [Economic dominance in legal doctrine : a theoretical economic and legal analysis]. Pravova doktry’na Ukrayiny’, Kharkov, Right Publ., 2013, Vol. 1, 154–197 рр.
2. Barenbojm P. D. Filosofija prava i konstitucionnaja jekonomika [Philosophy of law and constitutional Economics]. Essays On Constitutional Economics, Moscow, Justice-inform Publ., 2009, 232–245 рр.
3. Gol’denberg I. A. Klassovaja sushhnost’ “simbioza” (tenevaja jekonomika v administrativno-komandnoj sisteme) [The class essence of “symbiosis” (the shadow economy in the administrative-command system)]. Sociologicheskie issledovanija, 1991, Vol. 1, 39–49 рр.
4. T. I. Bly’stiv, V. T. Kolesny’k, V. I. Ly’tvy’nenko ta inshi Informacijno-anality’chny’j oglyad : “Tin’ova ekonomika” v Ukrayini yak umova rozvy’tku korupciyi ta zagroza nacional’nij bezpeci. Shlyaxy’ yiyi podolannya [Information-analytical review : “the Shadow economy” in Ukraine as a condition of development of corruption and threat to national security. Ways of its overcoming]. Kiev, “MP Lesya” Publ., 2014, 68 р.
5. Shaxov Y’. B. Socy’al’nыj kontrol’ v pravovom gosudarstve [Social’nyj kontrol’ v pravovom gosudarstve]. Problemы zakonnosty’: respubly’kansky’j mezhduvedomstvennыj respubly’kansky’j sborny’k, Kharkov, 1995, Vol. 29, 8–13 рр.
6. Mamedov A. A. Finansovo-pravovye problemy strahovanija v Rossii Diss, Dok.yury’d. nauk [Financial and legal problems of insurance in Russia. Dokt. legal. sci. diss.]. Moscow, 2006. 514 р.
7. Morozova N. O. Metod izmerenija razmera tenevoj jekonomiki, obrazovannoj v rezul’tate vvedenija nalogov i subsidij: primenenie koncepcii izlishkov [Method of measuring the size of the shadow economy, the aftermath of the introduction of taxes and subsidies: the application of the concept of surplus]. Jekonomicheskij vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, Vol. 1, 58–66 рр.
8. Posner R.A. “Theories of Economic Regulation” The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 5. No. 2. (Autumn, 1974), 335–358 pp.
9. Ryabchenko O. P. Konceptual’ni problemy’ zastosuvannya dy’spozy’ty’vnogo metodu publichnopravovogo regulyuvannya vidnosy’n u sferi ekonomiky’ [Conceptual problems of the application of a permissive method of public law regulation of relations in the sphere of economy]. Scientific report, Kiev, Logos Publ., 2013. 40 р.
10. Korecz’ka S. O. “Tin’ova” ekonomika : naslidky’ ta metody’ podolannya [The “shadow” economy : consequences and methods of overcoming]. Investy’ciyi: prakty’ka ta dosvid, 2011, Vol. 20, 15–18 рр.
11. Yakobchuk V. P. Rol’ publichnogo upravlinnya u formuvanni novoyi modeli derzhavnogo regulyuvannya ekonomiky’ [The role of public administration in the formation of a new model of state regulation of economy]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375.
12. Georgieva E. H. Napravlenie gosudarstvennoj jekonomicheskoj politiki v sfere protivodejstvija tenevoj jekonomike [The direction of state policy in the sphere of combating the shadow economy]. Theory and practice of social development, 2014, Vol. 11, 131–133 рр.
13. Olejnikova L. G. Sovershenstvovanie mehanizmov protivodejstvija otmyvaniju tenevyh dohodov : opyt Ukrainy [Improvement of mechanisms of counteraction to laundering of illegal incomes : experience of Ukraine]. TERRA ЕCONOMICUS, 2013, Vol. 2, 111–121 рр.
14. Pro zatverdzhennya Metody’chny’x rekomendacij rozraxunku rivnya tin’ovoyi ekonomiky’ [About approval of Methodical recommendations for calculating the level of shadow economy]. Available at: http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail? lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503.
15. Yu. P. By’tyak, Yu. G. Barabash, M. P. Kucheryavenko ta inshi Publichnopravova doktry’na Ukrayiny’ [Public law doctrine of Ukraine]. Kharkov, Right Publ., 2013, 864 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.