Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43368
Назва: Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України
Інші назви: Features of institute of the procedural complicity in administrative proceedings of Ukraine
Особенности института процессуального соучастия в административном судопроизводстве Украины
Автори: Сало, Андрій
Salo, Andrej
Сало, Андрей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Сало А. Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України / Андрій Сало // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 325–331.
Bibliographic description: Salo A. Features of institute of the procedural complicity in administrative proceedings of Ukraine / Andrej Salo // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 325–331.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.9
Теми: процесуальна співучасть
співпозивач
співвідповідач
адміністративне судочинство
procedural complicity
a co-plaintiff
co-defendant
administrative proceedings
процессуальное соучастие
соистец
соответчик
административное судопроизводство
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 325-331
Початкова сторінка: 325
Кінцева сторінка: 331
Короткий огляд (реферат): Визначено поняття процесуальної співучасті. Розкрито ознаки та види процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві. Розглянуто особливості інституту процесуальної співучасті у зарубіжних країнах. Запропоновано доповнення до Кодексу адміністративного судочинства України.
The article defines the concept of procedural complicity. Reveals the characteristics and types of procedural complicity in administrative proceedings. The peculiarities of the Institute of procedural complicity in foreign countries. Proposed amendments to the Code of administrative procedure of Ukraine.
Определено понятие процессуального соучастия. Раскрыты признаки и виды процессуального соучастия в административном судопроизводстве. Рассмотрены особенности института процессуального соучастия у зарубежных странах. Предложены дополнения у Кодекс административного судопроизводства Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43368
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Сало А., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.consultant.ru/document/cons_
http://www.consultant.ru/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
http://irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN
http://reyestr.court.gov.ua/Review/5858304
http://reyestr.court.gov.ua/Review/43291601
http://reyestr.court.gov.ua/Review/56742605
Перелік літератури: 1. Административно-процессуальный закон Латвии от 25 октября 2001 г. // Қейбір мемлекеттердіңәкімшілікзаңнамаларынақатыстызаңактілержинағы //Cб. законодательных актов отдельных государств по административной юстиции Алматы, 2012. – С. 339–452.
2. Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 30 июня 2009 года №846-ІІІО // Қейбірмемлекеттердіңәкімшілікзаңнамаларынақатыстызаңактілержинағы // Cб. законода- тельных актов отдельных государств по административной юстиции Алматы, 2012. – С. 11–60.
3. Бевзенко В. М. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання / В. М. Бевзенко // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 222–227.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 декабря 2002 г. – № 138. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_39570/].
5. Закон Германии “Положение об административных судах” от 29 марта 1991 г. // Қейбірмемлекеттердіңәкімшілікзаңнамаларынақатыстызаңактілержинағы // Cборник законодательных актов отдельных государств по административной юстиции Алматы, 2012. – С. 243–304.
6. Кармазіна Л. П. Правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право // Л. П. Кармазіна. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2015. – 204 с.
7. Ківалов С. В. Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві: монографія / С. В. Ківалов, Д. А. Козачук, І. В. Топор. – Одеса: Фенікс, 2015. – 232 с.
8. Кодекс административного судопроизводства Республики Армения от 28 ноября 2007 г. // Қейбірмемлекеттердіңәкімшілікзаңнамаларынақатыстызаңактілержинағы // Cборник законода- тельных актов отдельных государств по административной юстиции Алматы, 2012. – С. 61–128.
9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. – №21. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_176147/].
10. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. № 2747-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35. – Ст. 446.
11. Кохан А. С. Розвиток поняття “процесуальна співучасть” в адміністративному процесі / А. С. Кохан // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 499–503. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21 DBN=UJRN&P21DBN =UJRN&IMAGE FILE_DOWNLOAD=1&Image_
References: 1. Administrativno-procedurela wof Latv ia from October 25, 2001]. Cbornikzakonoda el’nyhaktovotdel’nyhgosudarstvpoadministrativnojjusticii Almaty, 2012, 339–452 рр.
2. Administrativnoprocessual’nyj kodeks Azerbajdzhanskoj Respublikiot 30 ijunja 2009 goda No. 846-ІІІO [TheadministrativeproceduralcodeoftheAzerbaijanRepublicdated 30 June, 2009 No. 846-A]. Cbornikzakonodatel’nyhaktovotdel’nyhgosudarstvpoadministrativno jjusticiiAlmaty, 2012, 11–60 рр.
3. Bevzenko V. M. Insty’tut procesual’noyispivuchasti v administraty’vnomu sudochy’nstvi Ukrayiny’: sutnist’ ta pravove regulyuvannya. Derzhava i pravo, 2010, Vol. 47, 222–227 рр.
4. Grazhdanskij processual’nyj kodeks Rossijskoj Federaciiot 14 dekabrja 2002 g. [Civil procedural code of the Russian Federation from December 14, 2002]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/.
5. Polozhenie ob administrativnyh sudah [The position of administrative courts].TheLawOfGermanyonMarch 29, 2012.
6. Karmazina L.P. Pravovy’j status vidpovidacha pid chas pereglyadu rishen’ u spravax pro administraty’vni pravoporushennya administraty’vny’my’ sudamy’, Diss, kand.yury’d. nauk [The legal status of the defendant during the review of decisions on Affairs about administrative offences administrative courts. Cand. legal. sci. diss.]. Dnepropetrovsk, 2015.204 р.
7. Kivalov S.V. Teorety’ko-pravova xaraktery’sty’ka procesual’nogo statusu storin v administraty’vnomu sudochy’nstvi (Theoretical and legal characteristics of the procedural status of the parties in administrative proceedings), Odessa, PhoenixPubl., 2015. 232 р.
8. Kodeks administrativnogo sudoproizvodstva Respubliki Armenija ot 28 nojabrja 2007 g. [The code of administrative procedure of the Republic of Armenia from November 28, 2007]. Collectionoflegislativeactsofindividual StatesintheadministrationofjusticeofAlmaty, 2012, 61–128 рр.
9. Kodeks administrativnogo sudoproizvodstva Rossijskoj Federaci [The code of administrative procedure of the Russian Federation]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/.
10. Kodeks administraty’vnogo sudochy’nstva Ukrayiny’ [The code of administrative proceedings of Ukraine] onJuly 06, 2005.
11. Koxan A.S. Rozvy’tok ponyattya “procesual’na spivuchast’” v administraty’vnomu procesi (Thedevelopmentoftheconceptof “procedural participation” intheadministrative process). Available at: http://irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN = UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_1_85.pdf.
12. Kravchuk V.M. Naukovo-prakty’chny’j komentar do Kodeksu administraty’vnogo sudochy’nstva Ukrayiny’(ScientificpracticalcommentarytotheCodeofadministrativeprocedureofUkraine), Kharkov, TheFactorPubl., 2011. 800 р.
13. Uxvala Yevpatorijs’kogo mis’kogo sudu Avtonomnoyi Respubliky’ Kry’m u spravi No. 2-128/2009r vid 25 bereznya 2009 roku [The resolution of the Evpatoria city court of the Autonomous Republic of Crimea in case No. 2-128/2009 of 25 March 2009.]. Availableat: http://reyestr.court.gov.ua/Review/5858304.
14. Uxvala Zavods’kogo rajonnogo sudu m. Dniprodzerzhy’ns’ka Dnipropetrovs’koyi oblasti u spravi No. 208/2461/15-a vid 27 bereznya 2015 roku.[Definition of Factory district court of Dneprodzerzhinsk of Dnipropetrovsk region on business No. 208/2461/15-as of March 27, 2015..]. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43291601.
15. Uxvala Znamyans’kogo mis’k rajonnogo sudu Kirovograds’koyi oblasti u spravi No. 2-a/389/8/16 vid 28 bereznya 2016 roku[Definition znam’ians’ke district court of the Kirovograd region on business No. 2- a/389/8/16 28 March 2016]. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56742605.
16. Filippov S. A. Teoreticheskie i prakticheskieaspektygrazhdanskogoprocessual’nogosouchastija, Diss, kand.yury’d. nauk [Theoretical and practical aspects of civil procedural co-participation. Cand. legal. sci. diss.]. Saratov, 2011, 29 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.