Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43367
Назва: Велике Князівство Литовське: на шляху до феодально-правової держави
Інші назви: Grand duchy of lithuania: towards feudal state of law
Вялікае княства Літоўскае: нашляху да феадальнай прававой дзяржавы
Автори: Саракавік, Іван
Sarakavik, Ivan
Саракавік, Іван
Приналежність: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь
Academy of Management under the President of the Republic of Belarus
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Бібліографічний опис: Саракавік І. Велике Князівство Литовське: на шляху до феодально-правової держави / Іван Саракавік // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 29–37.
Bibliographic description: Sarakavik I. Grand duchy of lithuania: towards feudal state of law / Ivan Sarakavik // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 29–37.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.1(091) (4301 47157)
Теми: Велике Князівство Литовське
правова держава
реальність прав і свобод людини
поділ влади
верховенство права
рівність всіх перед законом
взаємна відповідальність держави і громадянина
Grand Duchy of Lithuania
state of law
the reality of human rights and freedoms
separation of powers
rule of law
equality of all before the law
drzhavy mutual responsibility and citizen
Вялікае Княства Літоўскае
прававая дзяржава
рэальнасць правоў і свабод чалавека
падзел улады
верхавенства права
роўнасць усіх перад законам
узаемная адказнасць дзржавы і грамадзяніна
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 29-37
Початкова сторінка: 29
Кінцева сторінка: 37
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано елементи, які сприяли у період феодального середньовіччя закладенню не в теорії, а на практиці основ правової держави, що підтверджено відповідними нормативними правовими актами. Обґрунтовано, що в період існування абсолютистських, суворо централізованих багатьох держав Європи така система не могла довго розвиватися і вижити. Показано, що узурпація влади знаттю, недосконалі відносини центру і регіонів не могли забезпечити істотніших результатів розвитку Великого князівства Литовського, а, навпаки, стали однією з найважливіших причин втрати її незалежності, що є хорошим уроком для сучасності.
Analyze the elements that have contributed in the period of the feudal Middle Ages lay not in theory, but in practice the basics of law. They are supported by appropriate regulations. It is shown that in the period of the absolutist, strictly centralized many countries in Europe, such a system could not long survive and develop. It is shown that the usurpation of power by the nobility, not perfect relations center and the regions could lead to more significant results of the Grand Duchy of Lithuania, on the contrary, it has become one of the major causes of the loss of its independence, which is a good lesson for the present.
Прааналізаваны элементы, якія садзейнічалі ўжо ў перыяд феадальнага сярэднявечча закласці не ў тэорыі, а на практыцы асновы прававой дзяржавы. Яны пацверджаны адпаведнымі нарматыўнымі прававымі актамі. Паказана, што ў перыяд існавання абсалютысцкіх, строга цэнтралізаваных многіх дзяржаў Еўропы такая сістэма не магла доўга развівацца і выжыць. Паказана, што ўзурпацыя ўлады шляхтай, не дасканалыя адносіны цэнтра і рэгіёнаў не маглі прывесці да больш істотных вынікаў развіцця Вялікага Княства Літоўскага, а, наадварот, сталі адной з важнейшых прычын страты яе незалежнасці, што з’яўляецца добрым урокам для сучаснасці.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43367
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Саракавік І., 2017
Перелік літератури: 1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі). – Мінск: Беларусь, 1997. – 94 с.
2. Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск: Беларусь, 1978. – 61 с.
3. Насевіч В. Тэрыторыя,адміністрацыйны падзел // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1.: Абаленскі- Кадэнцыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]; Маст. З. Э. Герасімовіч. – Мінск: БелЭн, 2005. – С. 34–39.
4. Лаўмянскі Г. Развагі ў справе асноў грамадскай і гаспадарскай ягелонскай уніі / Г. Лаўмянскі // Памятная кніга да 400-годдзя выдання I Статута літоўскага. – Вільня, 1935. – С. 214–326.
5. Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. 1. Киевская Русь / А. Е. Пресняков. – М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 1938. – 278 с.
6. Довнор-Запольский М. В. Государственное хозяйство великого княжества Литовского при Ягеллонах. Т. 1 / М. В. Довнор-Запольский. – К.: Киев. тип. Императорского ун-та, 1901. – 935 с.
7. Пресняков А. Е. Литовско-Русское государство в XIII–XVI вв. / А. Е. Пресняков. – Минск: Харвест, 2012. – 296 с.
8. Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах: са старажытных часоў да нашых дзён: вучэбн. дапаможнік / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо. – Мінск: Акадэмія МУС Рэсп. Беларусь, 1998. – 311 с.
9. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1: Абаленскі-Кадэнцыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]; Маст. З. Э. Герасімовіч. – Мінск: БелЭН, 2005. – 688 с.
10. Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапам. / Т. І. Доўнар. – Мінск: ДІКСТБДУ, 2011. – 552 с.
11. Любавский М. К. К вопросу об ограничении политических прав православных князей, панов и шляхты в Великом княжестве Литовском до Люблинской унии / М. К. Любавский. – М.: Т-во “Печатня С. П. Яковлева”, 1909. – 17 с.
12. Лапо И. И. Литовский Статут 1588 года. Т. 1. Исследование. Ч. 1 / И. И. Лапо. – Ковно: Spindulio, 1934. – 473 с.
13. Васілевіч Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі / Р. А. Васілевіч, Т. І. Доўнар, І. А. Юхо. – Мінск: Права і эканоміка, 2001. – 363 с.
14. Валіцкі А. Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм / Анджэй Валіцкі ; уступ Анджэй Мэнцвэль ; пер. з польск. мовы А. Ластоўскага ; навук. рэд. Г. Сагановіч. – Мінск: Медысонт, 2012. – 528 с.
15. Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2005. – 656 с.
16. Доўнар Т. І. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. / Т. І. Доўнар, У. М. Сатолін, Я. А. Юхо. – Мінск: Тэсей, 2003. – 352 с.
17. Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: падручнік / Т. І. Доўнар. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2014. – 416 с.
18. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 / пер. на бел. мову А. С. Шагун. – Мінск: Беларусь, 2002. – 207 с.
References: 1. Kanstytutsyia Respubliki Belarus 1994 yeara (sa zmianenniami i dapaunenniami), Minsk: Belarus, 1997, 94 p.
2. Konstitutsiia (Osnovnoi Zakon) Belorusskoi Sovetskoi Sotsialisticheskoi Respubliki, Minsk: Belarus, 1978, 61 p.
3. Nasevich V. Terytoryia,administratsyiny padzel, Vialikae kniastva Litouskae: Entsyklapedyia. U 2 t. V. 1., Abalenski- Kadentsyia, redkal., H. P. Pashkou (hal. red.) [i insh.]; Mast. Z. E. Herasimovich, Minsk: BelEn, 2005, P. 34–39.
4. Laumianski H. Razvahi u sprave asnou hramadskai i haspadarskai yahelonskai unii, H. Laumianski, Pamiatnaia kniha da 400-hoddzia vydannia I Statuta litouskaha, Vilnia, 1935, P. 214–326.
5. Presniakov A. E. Lektsii po russkoi istorii. V. 1. Kievskaia Rus, A. E. Presniakov, M., Hos. sots.-ek. izd-vo, 1938, 278 p.
6. Dovnor-Zapolskii M. V. Hosudarstvennoe khoziaistvo velikoho kniazhestva Litovskoho pri Iahellonakh. V. 1, M. V. Dovnor-Zapolskii, K., Kiev. tip. Imperatorskoho un-ta, 1901, 935 p.
7. Presniakov A. E. Litovsko-Russkoe hosudarstvo v XIII–XVI vv., A. E. Presniakov, Minsk: Kharvest, 2012, 296 p.
8. Vishneuski A. F. Historyia dziarzhavy i prava Belarusi u dakumentakh i materyialakh: sa starazhytnykh chasou da nashykh dzen: vuchebn. dapamozhnik, A. F. Vishneuski, Ia. A. Iukho, Minsk: Akademiia MUS Resp. Belarus, 1998, 311 p.
9. Vialikae kniastva Litouskae: Entsyklapedyia. U 2 t. V. 1: Abalenski-Kadentsyia, redkal., H. P. Pashkou (hal. red.) [i insh.]; Mast. Z. E. Herasimovich, Minsk: BelEN, 2005, 688 p.
10. Dounar T. I. Historyia dziarzhavy i prava Belarusi: vucheb. dapam., T. I. Dounar, Minsk: DIKSTBDU, 2011, 552 p.
11. Liubavskii M. K. K voprosu ob ohranichenii politicheskikh prav pravoslavnykh kniazei, panov i shliakhty v Velikom kniazhestve Litovskom do Liublinskoi unii, M. K. Liubavskii, M., T-vo "Pechatnia S. P. Iakovleva", 1909, 17 p.
12. Lapo I. I. Litovskii Statut 1588 yeara. V. 1. Issledovanie. Ch. 1, I. I. Lapo, Kovno: Spindulio, 1934, 473 p.
13. Vasilevich R. A. Historyia kanstytutsyinaha prava Belarusi, R. A. Vasilevich, T. I. Dounar, I. A. Yukho, Minsk: Prava i ekanomika, 2001, 363 p.
14. Valitski A. Natsyia, natsyianalizm, patryiatyzm, Andzhei Valitski ; ustup Andzhei Mentsvel ; per. z polsk. movy A. Lastouskaha ; navuk. red. H. Sahanovich, Minsk: Medysont, 2012, 528 p.
15. Nersesiants V. S. Filosofiia prava: uchebnik dlia vuzov, V. S. Nersesiants, M., Norma, 2005, 656 p.
16. Dounar T. I. Statut Vialikaha kniastva Litouskaha 1566 y., T. I. Dounar, U. M. Satolin, Ya. A. Yukho, Minsk: Tesei, 2003, 352 p.
17. Dounar T. I. Historyia dziarzhavy i prava Belarusi: padruchnik, T. I. Dounar, Minsk: Adukatsyia i vykhavanne, 2014, 416 p.
18. Statut Vialikaha kniastva Litouskaha 1588, per. na bel. movu A. S. Shahun, Minsk: Belarus, 2002, 207 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.