Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43366
Назва: Конституція України як джерело адміністративного права
Інші назви: Ukraine’s constitution as the source of administrative law
Конституция Украины как источник административного права
Автори: Решота, Володимир
Reshota, Volodymyr
Решота, Владимир
Приналежність: Львівський національний університет імені Івана Франка
Ivan Franko National University of Lviv
Бібліографічний опис: Решота В. Конституція України як джерело адміністративного права / Володимир Решота // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 316–324.
Bibliographic description: Reshota V. Ukraine’s constitution as the source of administrative law / Volodymyr Reshota // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 316–324.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.92 (477)
Теми: Конституція України
джерело адміністративного права
правова норма
нормативно-правовий припис
The Constitution of Ukraine
source of administrative law
legal norm
legal provision
Конституция Украины
источник административного права
правовая норма
нормативно-правовое предписание
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 316-324
Початкова сторінка: 316
Кінцева сторінка: 324
Короткий огляд (реферат): Досліджено Конституцію України у системі джерел адміністративного права. Запропоновано об’єднати у чотири блоки приписи, у яких об’єктивуються адміністративно-правові норми. Проаналізовано особливості застосування положень Конституції судами під час розгляду та вирішення судових справ.
The article investigates the Constitution of Ukraine in the system of sources of administrative law. It is proposed to combine all constitutional provisions into four blocks, in which all norms of administrative law are objectified. The features of application of the Constitution during solving of cases by courts are considered.
Исследовано Конституцию Украины в системе источников административного права. Предложено объединить в четыре блока предписания, в которых объективируются административно-правовые нормы. Проанализированы особенности применения положений Конституции судами при рассмотрении и разрешении судебных дел.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43366
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Решота В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon0
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-97
http://zakon3
http://reyestr.court.gov.ua/Review/10203942
http://reyestr.court.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/53577063
http://zakon0.rada.gov
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58848291
Перелік літератури: 1. Решота В. В. Конституція // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 8 : Публічне врядування / наук. ред. кол. : В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.] ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 299–302.
2. Лукьянова Е. А. Закон как источник советского государственного права / Е. А. Лукьянова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 152 c.
3. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Оніщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 21 c.
4. Werner F. Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht / Frietz Werner // Mensch und Verwaltung. – Hamburg, 1963. – S. 83–100.
5. Bredemeier B. Kommunikative Verfahrenshandlungen im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht / Barbaba Bredemeier. – Tübingen : Mohr Siebeck, 2007. – 677 s.
6. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. – К. : Ваіте, 2014. – 376 с.
7. Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/print1476888388690387.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України від 1 жовтня 1996 року “Про тлумачення статті 98 Конституції України” (справа щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України) від 11.07.1997 р. № 3-зп. Справа № 1/1909-97 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-97.
9. Константий О. В. Джерела адміністративного права України : моногр. / О. В. Константий. – К. : Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2005. – 120 с.
10. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право : навч. посіб. для юрид. факультетів та факультетів міжнар. відносин / А. М. Школик. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 308 с.
11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних де- путатів України щодо офіційного тлумачення термінів “район” та “район у місті”, які застосо- вуються у пункті 29 частини першої статті 85, частині п’ятій статті 140 Конституції України, і поняття “організація управління районами у містах”, яке вживається у частині п’ятій статті 140 Конституції України та у частині першій статті 11 Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ”, а також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” стосовно повноважень міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний устрій) від 13.07.2001 р. №11-рп/2001. Справа №1-39/2001 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01.
12. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.06.2010 р. Справа № 2а-1048/10/2670 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/10203942.
13. Постанова Вищого адміністративного суду України від 06 липня 2016 р. Справа №800/323/16 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : hhttp://reyestr.court.gov.ua/ Review/58848291.
14. Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.06.2015 р. Справа № 357/7248/15-п [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/53577063.
References: 1. Reshota V. V. Konstytutsiya [Constitution]. Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya, Vol. 8, pp. 299–302.
2. Luk’yanova E. A. Zakon kak istochnik sovetskogo gosudarstvennogo prava [Act as a source of Soviet state law], Moscow, Moscow university Publ., 1988. 152 p.
3. Onishchenko O. V. Konstytutsiya Ukrayiny yak osnovne dzherelo konstytutsiynoho prava Ukrayiny. Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.02 [Ukraine’s Constitution as main source of constitutional law of Ukraine]. Kyiv, 2005. 21 p.
4. Werner F. Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht [Administrative law as a concreted constitutional law]. Mensch und Verwaltung, Hamburg, 1963, pp. 83-100.
5. Bredemeier B. Kommunikative Verfahrenshandlungen im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht [Communicative proceedings in German and European administrative law]. Tübingen, Mohr Siebeck Publ., 2007. 677 p.
6. Mel’nyk R. S., Bevzenko V. M. Zahal’ne administratyvne pravo [General administartive law]. Kyiv, Vaite Publ., 2014. 376 p.
7. Konstytutsiya Ukrayiny [Ukraine’s Constitution]. Available at: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр/print1476888388690387.
8. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Prezydenta Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny Postanovy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 1 zhovtnya 1996 roku “Pro tlumachennya statti 98 Konstytutsiyi Ukrayiny” (sprava shchodo konstytutsiynosti tlumachennya Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny statti 98 Konstytutsiyi Ukrayiny) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine on the constitutional proposal of the President of Ukraine regarding compliance with the Constitution of Ukraine of the Regulation of Verkhovna Rada of Ukraine of October 1, 1996, “On the interpretation of Article 98 of the Constitution of Ukraine” (case on the constitutionality of the interpretation of Verkhovna Rada of Ukraine Article 98 of the Constitution of Ukraine)] of 11.07.1997 No.3-zp. Case No. 1/1909-97. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-97.
9. Konstantyy O. V. Dzherela administratyvnoho prava Ukrayiny [Sources of administrative law of Ukraine]. Kyiv, Ukrayins’ke ahentstvo informatsiyi ta druku “Rada” Publ., 2005. 120 p.
10. Shkolyk A. M. Porivnyal’ne administratyvne pravo [Comparative administrative law]. L’viv, ZUKTs Publ., 2007. 308 p.
11. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya terminiv “rayon” ta “rayon u misti”, yaki zastosovuyut’sya v punkti 29 chastyny pershoyi statti 85, chastyni p”yatiy statti 140 Konstytutsiyi Ukrayiny, i ponyattya “orhanizatsiya upravlinnya rayonamy v mistakh”, yake vzhyvayet’sya v chastyni p”yatiy statti 140 Konstytutsiyi Ukrayiny ta v chastyni pershiy statti 11 Zakonu Ukrayiny “Pro stolytsyu Ukrayiny – misto-heroy Kyyiv”, a takozh shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen’ punktu 13 chastyny pershoyi statti 92 Konstytutsiyi Ukrayiny, punktu 41 chastyny pershoyi statti 26 Zakonu Ukrayiny “Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini” stosovno povnovazhennya mis’kykh rad samostiyno vyrishuvaty pytannya utvorennya i likvidatsiyi rayoniv u misti (sprava pro administratyvno-terytorial’nyy ustriy) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine on the constitutional petition of People’s Deputies of Ukraine concerning official interpretation of the terms “area” and “area in” used in paragraph 29 of Article 85, paragraph five of Article 140 of the Constitution of Ukraine, and the term “organization of administration of city districts “, which is used in the fifth paragraph of Article 140 of the Constitution of Ukraine and in Article 11 of the Law of Ukraine “ On the capital of Ukraine – hero city Kyiv” and the official interpretation of paragraph 13 of Article 92 of the Constitution of Ukraine, paragraph 41 of Article 26 of the Law of Ukraine “On local self-government in Ukraine” regarding the powers of local councils to decide questions of establishing and abolishing districts in (the case of administrative divisions)] of 13.07.2001 No.11-rp/2001. Case No. 1-39/2001. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01.
12. Postanova Okruzhnoho administratyvnoho sudu mista Kyyeva [Decision of the District Administrative Court of Kyiv] of June 23, 2010. Case No. 2a-1048/10/2670. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/10203942.
13. Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny [Decision of the Supreme Administrative Court of Ukraine] of July 06, 2016. Case No. 800/323/16. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58848291.
14. Postanova Bilotserkivs’koho mis’krayonnoho sudu Kyyivs’koyi oblasti [Decision of Belotserkovsky district court of Kyiv region] of June 04, 2015. Case No. 357/7248/15-p. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/53577063.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.